Navigacija

Objavljen revidirani dokument EA-INF/05

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidirani dokument EA-INF/05:  Registar evropskih zakona i šema EU sa odredbama o akreditaciji i/ili ocenjivanju usaglašenosti. 

Ova publikacija je uspostavljena kako bi podržala nacionalna akreditaciona tela u pružanju sveobuhvatnog registra EU zakonodavstava i šema u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Cilj Uredbe (EZ) br. 765 /2008 je da se obezbede proizvodi koji koriste slobodno kretanje robe unutar Zajednice i ispunjavaju zahteve koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa, kao što su opšte zdravlje i bezbednost, zdravlje i bezbednost na radu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i bezbednost, istovremeno osiguravajući da slobodno kretanje proizvoda nije ograničeno u većoj meri nego što je dozvoljeno zakonodavstvom o harmonizaciji Zajednice ili drugim relevantnim pravilima Zajednice.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, bilo je neophodno uspostaviti opšti okvir pravila i prinicpa u vezi sa akreditacijom, ocenjivanjem usaglašenosti i nadzorom tržišta.

Uredba (EZ) br. 765 /2008 pruža sveobuhvatan okvir za akreditaciju i postavlja na nivou Zajednice principe za njen rad i organizaciju.

Posebna vrednost akreditacije leži u činjenici da pruža autoritativnu izjavu o tehničkoj kompetentnosti tela čiji je zadatak da obezbede usaglašenost sa važećim zahtevima koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa. 

Takođe, transparentna akreditacija, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 765 /2008 , treba se smatrati od strane nacionalnih vlasti kao preferirani način dokazivanja tehničke kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Zbog novog sistema akreditacije utvrđenog Uredbom (EZ) br. 765 /2008, broj evropskih zakonodavstava koji se odnose na akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti značajno je povećan.
 
Akreditacija nije samo poželjno sredstvo za dokazivanje kompetentnosti TOU u vezi sa zakonodavstvom EU o proizvodima, nego se koristi i u mnogim drugim regulisanim sektorima kao što su životna sredina, klima, hrana, transport, zaštita podataka i sajber-bezbednost.

Dokument EA-INF/05 možete preuzeti OVDE