Navigacija

Održana obuka - Train the trainer course on ISO 15189:2022

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) organizovala je obuku u vezi sa novim izdanjem standarda ISO 15189:2022 Medicinske laboratorije — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost,  u periodu od 6. do 7. juna (prva grupa) i od 8. do 9. juna (druga grupa) u Parizu, Francuska. 

Na ovoj obuci bilo je ukupno 54 učesnika iz 23 nacionalna akreditaciona (NAT) među kojima su bili i predstavnici ATS-a. Predavanja su bila fokusirana na izmene koje je donelo novo izdanje standarda ISO 15189:2022 u odnosu na prethodnu verziju standarda ISO 15189:2012.

Učesnici su bili raspodeljeni u dve sesije od po 27 učesnika. Obuku su vodili Rolf Straub (SAS, NAT Švajcarske), Hélène Méhay (COFRAC, NAT Francuske), Uwe Zimmermann (DAkkS, NAT Nemačke), and Rodothea Koniotou (CYS-CYSAB, NAT Kipra).

Da bi se što bolje pripremili za obuku, učesnicima je pre obuke poslat detaljan upitnik koji su pripremili nosioci obuke. Upitnik je uglavnom zahtevao od učesnika da ukratko opišu ono što nije najjasnije i što je potrebno za dalju diksusiju a u vezi sa  tačkama novog standarda i da naglase teme za svaku dodeljenu tačku kao što je npr.:

  • kratak opis promena
  • dokumentaovane procedure koje će primeniti laboratorija/dokazi koji će biti predstavljeni timu za ocenjivanje
  • kako proceniti identifikovane nove tačke standarda ISO 15189:2022 u smislu pripreme za ocenjivanje, pripreme plana ocenjivanja, sadržaja ocenjivanja, vođenje evidencije i sopstvenih analiza rizika za obavljanje ocenjivanja
  • važne informacije koje treba uključiti u izveštaj o ocenjivanju kako bi se mogla navesti pravilna primena novog standarda

Obuka je uključivala prezentacije nosioca obuke, foksuirajući se na izmene novog standarda ISO 15189:2022 za svaku tačku, kao i rezultate upitnika. Pitanja koja su proizašla iz upitnika takođe su istaknuta i obrađena u radnim grupama.

ATS u narednom periodu planira intenzivne aktivnosti na prelasku na akreditaciju medicinskih laboratorija prema novom izdanju standarda ISO 15189:2022.