Navigacija

Informacija za laboratorije za ispitivanje koje ispituju sigurnosne uređaje – sigurnosne ventile

ObaveštenjaAktuelnostiPromena dokumentacije


(veza sa Obaveštenjem o izmenama zahteva za akreditaciju u oblasti opreme pod pritiskom objavljenom 20.04.2022. godine, OVDE►)

Nakon prijema prvih prijava za akreditaciju za poslove ispitivanja sigurnosnih uređaja – sigurnosnih ventila na opremi pod pritiskom na koju se primenjuju odredbe novog Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), za ispitivanja propisana u Prilogu VI navedenog pravilnika, i evidentiranih neujednačenosti u iskazivanju traženih obima akreditacije, u cilju ujednačavanja načina iskazivanja obima akreditacije kako bi se izbegla moguća različita tumačenja istog od strane zainteresovanih strana, Akreditaciono telo Srbije (ATS) se u skladu sa Protokolom o saradnji između Ministarstva rudarstva i energetike i Akreditacionog tela Srbije, obratilo Ministarstvu rudarstva i energetike, donosiocu navedenog propisa i instituciji nadležnoj za primenu istog.

Imajući u vidu da je članom 27. stav 1. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 114/21) propisano je da ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja može obavljati pravno lice akreditovano prema standardu SRPS ISO IEC 17025, na osnovu informacija Ministarstva rudarstva i energetike dostavljenih u dopisu broj: 312-01-01147/2022-05 od 15. avgusta 2022. godine, koji je zaveden u ATS-u pod brojem 1-15-010/2022-7 od 23. avgusta 2022. godine, ATS obaveštava laboratorije za ispitivanje koje imaju nameru da se akredituju za ispitivanje sigurnosnih uređaja – sigurnosnih ventila, na opremi pod pritiskom na koju se primenjuju odredbe Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 114/21), da je utvrđen sledeći način iskazivanja obima akreditacije:

U obimu akreditacije kao referentni dokument mora da bude naveden Prilog VI – Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 114/21). Imajući u vidu da prema potrebi, pored Priloga VI – Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila kao referentni dokumenti mogu biti navedeni i standardi, delovi standarda i druge tehničke specifikacije u slučaju kada su njima detaljnije propisane određene specifične metode ispitivanja, pri čemu uvek moraju biti zadovoljeni zahtevi koji su propisani u Prilogu VI – Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 114/21), usaglašeno je da se u skladu sa uputstvima datim u Smernicama za iskazivanje obima akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, ATS-UP02, pored Priloga VI navedu i standardi, delovi standarda i druge tehničke specifikacije kojima su detaljnije propisane određene specifične metode ispitivanja, pri čemu uvek moraju biti zadovoljeni zahtevi koji su propisani u Prilogu VI.

U obimu akreditacije kao vrste ispitivanja obavezno moraju biti navedena sledeća ispitivanja:
1.    Pritisak početka otvaranja (pritisak podešavanja); i
2.    Nepropusnost, u okviru koga se ispituje i pritisak zatvaranja; i
3.    Hidrauličko ispitivanje pritiskom kućišta ventila sigurnosti.

U slučaju kada akreditovana laboratorija želi da se bavi i ispitivanjem ventila sigurnosti kod kojih konstrukcija i tehničko rešenje ne dozvoljavaju hidrauličko ispitivanje kućišta i/ili kada se ventil sigurnosti koristi u procesima gde ne sme da postoji ni najmanja količina tečnosti u obimu akreditacije osim hidrauličkog ispitivanja pritiskom mora biti navedeno i/ili pneumatsko ispitivanje pritiskom kućišta ventila sigurnosti.

Vizuelni pregled se ne iskazuje kao vrsta ispitivanja u obimu akreditacije, ali je obavezna aktivnost koja se mora vršiti pre početka, za vreme i posle završetka ispitivanja i podešavanja. Vizuelnim pregledom se utvrđuje opšte stanje sigurnosnog uređaja kao i rad njegovih vitalnih delova, i o istom akreditovane laboratorije su dužne da vode zapise sa fotografijama.

Imajući u vidu napred navedeno ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju, niti će donositi odluke o akreditaciji za obime akreditacije kojim nisu obuhvaćena sva ispitivanja navedena u Prilogu VI, na način na koji je to prezentovano u ovoj informaciji.

Laboratorijama za ispitivanje koje su postupajući u skladu sa Obaveštenjem o izmenama zahteva za akreditaciju u oblasti opreme pod pritiskom objavljenom 20.04.2022. godine (OVDE►), u prethodnom periodu već dostavile prijavu za akreditaciju i čiji su postupci u toku, biće omogućeno da u okviru već uplaćenih troškova za obradu prijave za akreditaciju, zatraže dodatno proširenje ukoliko dostavljenim traženim obimom akreditacije nisu obuhvaćena sva ispitivanja navedena u Prilogu VI, na način na koji je to prezentovano u ovoj informaciji. U smislu troškova, zahtev za dodatnim proširenjem biće preispitan samo sa aspekta broja ocenjivač dana potrebnih za ocenjivanje dodatnog proširenja.

Srdačno,

Vaš ATS