Навигација

Информација за лабораторије за испитивање које испитују сигурносне уређаје – сигурносне вентиле

ОбавештењаАктуелностиПромена документације


(веза са Обавештењем о изменама захтева за акредитацију у области опреме под притиском објављеном 20.04.2022. године, ОВДЕ►)

Након пријема првих пријава за акредитацију за послове испитивања сигурносних уређаја – сигурносних вентила на опреми под притиском на коју се примењују одредбе новог Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), за испитивања прописана у Прилогу VI наведеног правилника, и евидентираних неуједначености у исказивању тражених обима акредитације, у циљу уједначавања начина исказивања обима акредитације како би се избегла могућа различита тумачења истог од стране заинтересованих страна, Акредитационо тело Србије (АТС) се у складу са Протоколом о сарадњи између Министарства рударства и енергетике и Акредитационог тела Србије, обратило Министарству рударства и енергетике, доносиоцу наведеног прописа и институцији надлежној за примену истог.

Имајући у виду да је чланом 27. став 1. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, број 114/21) прописано је да испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати правно лице акредитовано према стандарду SRPS ISO IEC 17025, на основу информација Министарства рударства и енергетике достављених у допису број: 312-01-01147/2022-05 од 15. августа 2022. године, који је заведен у АТС-у под бројем 1-15-010/2022-7 од 23. августа 2022. године, АТС обавештава лабораторије за испитивање које имају намеру да се акредитују за испитивање сигурносних уређаја – сигурносних вентила, на опреми под притиском на коју се примењују одредбе Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), да је утврђен следећи начин исказивања обима акредитације:

У обиму акредитације као референтни документ мора да буде наведен Прилог VI – Испитивање и подешавање сигурносних вентила Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, број 114/21). Имајући у виду да према потреби, поред Прилога VI – Испитивање и подешавање сигурносних вентила као референтни документи могу бити наведени и стандарди, делови стандарда и друге техничке спецификације у случају када су њима детаљније прописане одређене специфичне методе испитивања, при чему увек морају бити задовољени захтеви који су прописани у Прилогу VI – Испитивање и подешавање сигурносних вентила Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 114/21), усаглашено је да се у складу са упутствима датим у Смерницама за исказивање обима акредитације тела за оцењивање усаглашености, АТС-УП02, поред Прилога VI наведу и стандарди, делови стандарда и друге техничке спецификације којима су детаљније прописане одређене специфичне методе испитивања, при чему увек морају бити задовољени захтеви који су прописани у Прилогу VI.

У обиму акредитације као врсте испитивања обавезно морају бити наведена следећа испитивања:
1.    Притисак почетка отварања (притисак подешавања); и
2.    Непропусност, у оквиру кога се испитује и притисак затварања; и
3.    Хидрауличко испитивање притиском кућишта вентила сигурности.

У случају када акредитована лабораторија жели да се бави и испитивањем вентила сигурности код којих конструкција и техничко решење не дозвољавају хидрауличко испитивање кућишта и/или када се вентил сигурности користи у процесима где не сме да постоји ни најмања количина течности у обиму акредитације осим хидрауличког испитивања притиском мора бити наведено и/или пнеуматско испитивање притиском кућишта вентила сигурности.

Визуелни преглед се не исказује као врста испитивања у обиму акредитације, али је обавезна активност која се мора вршити пре почетка, за време и после завршетка испитивања и подешавања. Визуелним прегледом се утврђује опште стање сигурносног уређаја као и рад његових виталних делова, и о истом акредитоване лабораторије су дужне да воде записе са фотографијама.

Имајући у виду напред наведено АТС неће прихватати пријаве за акредитацију, нити ће доносити одлуке о акредитацији за обиме акредитације којим нису обухваћена сва испитивања наведена у Прилогу VI, на начин на који је то презентовано у овој информацији.

Лабораторијама за испитивање које су поступајући у складу са Обавештењем о изменама захтева за акредитацију у области опреме под притиском објављеном 20.04.2022. године (ОВДЕ►), у претходном периоду већ доставиле пријаву за акредитацију и чији су поступци у току, биће омогућено да у оквиру већ уплаћених трошкова за обраду пријаве за акредитацију, затраже додатно проширење уколико достављеним траженим обимом акредитације нису обухваћена сва испитивања наведена у Прилогу VI, на начин на који је то презентовано у овој информацији. У смислу трошкова, захтев за додатним проширењем биће преиспитан само са аспекта броја оцењивач дана потребних за оцењивање додатног проширења.

Срдачно,

Ваш АТС