Navigacija

Izmena obrasca Lista nalaza (ATS-PR12-O03)

ObaveštenjaAktuelnostiPromena dokumentacijeNajave događaja

Obaveštenje svim akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije o izmeni obrasca Lista nalaza (ATS-PR12-O03)

Akreditaciono telo Srbije obaveštava akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije, da je izmenjen obrazac Lista nalaza (ATS-PR12-O03) na način da se od tela za ocenjivanje usaglašenosti sada eksplicitno zahteva da osim analize uzroka, dostavi i analizu razmera utvrđenih neusaglašenosti/ zabrinutosti, što je zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17011:2018 u kome su dati opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Analiza razmera treba da omogući sagledavanje opsega utvrđene neusaglašenosti/ zabrinutosti i njen uticaj na sprovođenje poslova ocenjivanja usaglašenosti sa ciljem da se uz sagledavanje analize uzroka jasno definišu odgovarajuće mere čijim preduzimanjem će se utvrđena neusaglašenost/ zabrinutost otkloniti na svakom lociranom mestu nastanka, otkloniti uzrok neusaglašenosti/ zabrinutosti i sprečiti ponavljanje neusaglašenosti. Izmenjenim obrascem je sada eksplicitno zahtevano i da se navede rok za otklanjanje zabrinutosti.

Osim nalaza koji su kategorizovani kao neusaglašenosti/ zabrinutosti, obrazac Liste nalaza sada predviđa i informaciju o nalazima u vezi sa aktivnostima ili dokumentima tela za ocenjivanje usaglašenosti koji treba da se razmotre kao mesta za poboljšanje, čime ocenjivanim telima za ocenjivanje usaglašenosti omogućavamo da odmah, bez odlaganja dobiju i druge, za njih relevantne informacije koje su do sada saopštavane samo u okviru Izveštaja o ocenjivanju.

Trudili smo se da izmenu obrasca iskoristimo i za dodatna pojašnjenja u vezi postupanja sa Listom nalaza u cilju postizanja veće efikasnosti i efektivnosti pri radu sa istom.

Izmenjeni obrazac Lista nalaza (ATS-PR12-O03) možete pogledati na našem sajtu, u delu „Dokumenta“ - „Prijave-Obrasci“ (https://www.ats.rs/sr/dokumenta/prijave-obrasci).

Za datum početka primene izmenjenog obrasca utvrđen je 28.03.2022. godine.

Uvođenje u rad izmenjenog obrasca Lista nalaza (ATS-PR12-O03), Akreditaciono telo Srbije će propratiti i odgovarajućom obukom namenjenoj svim akreditovanim tela za ocenjivanje usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije koja će se realizovati 25.03.2022. godine, sa udaljenosti putem Cisco Webex Meetings aplikacije.

Poziv na obuku biće upućen svim akreditovanim tela za ocenjivanje usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije, a prezentacije sa obuke biće dostupne od 25.03.2022. godine na našem sajtu u delu „Dokumenta“ - „Informativni materijal“ (https://www.ats.rs/sr/dokumenta/informativni-materijal).

Srdačno,
Vaš ATS