Navigacija

Izmena zahteva za akreditaciju sertifikacionih tela u oblasti organske proizvodnje u vezi mogućih predmeta sertifikacije 

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Obaveštenje: Izmena zahteva za akreditaciju sertifikacionih tela u oblasti organske proizvodnje u vezi mogućih predmeta sertifikacije 

Akreditaciono telo Srbije objavljuje Odluku o izmeni zahteva za akreditaciju sertifikacionih tela u oblasti organske proizvodnje u vezi mogućih predmeta sertifikacije. 

U skladu sa Pravilima akreditacije ATS-PA01, tačka 3.2 Tumačenja zahteva i uputstva za primenu referentnih dokumenata, ATS je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dao sledeće tumačenje koje se odnosi na akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u organskoj proizvodnji i saopštava sledeće:

Prestaje potreba za akreditacijom sertifikacionih tela prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 za sertifikaciju organskih proizvoda iz uvoza prema referentnom dokumentu „Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („ Sl. glasnik RS“, broj 88/16) (Napomena: ovim ne prestaje mogućnost kontrolne organizacije da i dalje vrši poslove izdavanja potvrda za sertifikovane organske proizvode koji se uvoze, u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, s tim da za takvu aktivnost nije potrebna akreditacija, ni pozivanje na akreditaciju kod ATS-a, niti isticanje simbola akreditacije na potvrdi).

ATS će svim akreditovanim sertifikacionim telima, koja u obimu akreditacije imaju organske proizvode iz uvoza i Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, broj 88/16), smanjiti obim akreditacije za navedenu aktivnost i dostaviti novi obim akreditacije sa istim rokom važenja akreditacije.

Objašnjenje: 
Akreditaciono telo Srbije, u skladu sa Zakonom o akreditaciji, a prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, akredituje sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda za poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji iz članova 9. i 22, stav 1. Zakona o organskoj proizvodnji i članova 3. i 81. do 93. Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje. 

U obimima akreditacije akreditovanih sertifikacionih tela se kao dodatak, uz naziv organskog proizvoda koji se sertifikuje, navodi „i organski proizvodi iste vrste iz uvoza“, a kao referentni dokument se navodi Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda „ Sl. glasnik RS“, broj 88/16.

U proteklom periodu su akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda u organskoj proizvodnji, za sertifikovane organske proizvode iz uvoza izdavala, u skladu sa stavom 2. člana 22. Zakona o organskoj proizvodnji, na osnovu izvršene kontrole dokumentacije i sertifikata koji je izdat od nadležnog organa zemlje porekla sertifikovanog organskog proizvoda, potvrdu o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona. 

Sertifikacija organskih proizvoda iz uvoza, u skladu sa stavom 1. člana 22. Zakona o organskoj proizvodnji, nije vršena, a nije ni moguća, jer su članom 31. Zakona o organskoj proizvodnji i Pravilnikom o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda, propisani uslovi za uvoz već sertifikovanih organskih proizvoda i jer takvu mogućnost ne predviđa ni referentni standard za akreditaciju SRPS EN ISO/IEC 17065. 
Pored navedenog, ATS se kao potpisnik EA MLA i IAF MLA, obavezao da prihvata, promoviše i podstiče prihvatanje isprava o usaglašenosti koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane akreditacionih tela koji su potpisnici istih sporazuma, tako da akreditacija tela za sertifikaciju već sertifikovanih proizvoda, kao i za izdavanje potvrda za iste proizvode, nije primenljiva. 
 
Pojedina akreditovana sertifikaciona tela su, pored potvrda za sertifikovane organske proizvode iz uvoza, u skladu sa stavom 2. člana 22. Zakona o organskoj proizvodnji, pozivajući se na akreditaciju kod ATS, izdavala sertifikate, umesto za proizvod, sertifikate za uvoz i distribuciju organskih proizvoda. Time se otvorilo pitanje opravdanosti i svrhe egzistiranja u obimima akreditacije organskih proizvoda iz uvoza.
ATS je nakon uočenih neusklađenosti, pokrenuo raspravu kod svojih stručnih tela, a zatražio je i mišljenje, odnosno odgovore na relevantna pitanja od glavne zainteresovane strane za poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u Republici Srbiji, od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na osnovu mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od  
17.januara 2022. godine da: 

  • akreditovana sertifikaciona tela u svojim aktima o akreditaciji, koje podnose Ministarstvu uz zahtev, da kao kontrolne organizacije budu ovlašćena za obavljanje poslova kontrole i sertifikcije u organskoj proizvodnji, ne moraju da imaju odgovarajući obim akreditacije za poslove izdavanja potvrda za sertifikovane organske proizvode koji se uvoze;
  • izostavljanje izdavanja potvrda za sertifikovane organske proizvode iz uvoza iz obima akreditacije za kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikcije u organskoj proizvodnji, ne bi poremetilo kontrolu sertifikovanih organskih proizvoda pri uvozu iz razloga što Zakon i propisi doneti na osnovu njega uređuju postupak kontrole i nadzora sertifikovanih organskih proizvoda iz uvoza. 

ATS je doneo zaključak da prestaje potreba za akreditacijom sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji koja se odnosi na „Organske proizvode iz uvoza“ prema referentnom dokumentu „Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („ Sl. glasnik RS“, broj 88/16)“, sertifikacionih tela akreditovanih prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, s tim da ovim ne prestaje mogućnost kontrolne organizacije da i dalje vrši poslove izdavanja potvrda za sertifikovane organske proizvode koji se uvoze, u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali bez pozivanja na akreditaciju kod ATS i isticanja simbola akreditacije na potvrdi.

S poštovanjem, Vaš ATS