Навигација

Измена захтева за акредитацију сертификационих тела у области органске производње у вези могућих предмета сертификације 

ОбавештењаАктуелностиПромоција

Обавештење: Измена захтева за акредитацију сертификационих тела у области органске производње у вези могућих предмета сертификације 

Акредитационо тело Србије објављује Одлуку о измени захтева за акредитацију сертификационих тела у области органске производње у вези могућих предмета сертификације. 

У складу са Правилимa акредитације АТС-ПА01, тачка 3.2 Тумачења захтева и упутства за примену референтних докумената, АТС је у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде дао следеће тумачење које се односи на акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа у органској производњи и саопштава следеће:

Престаје потреба за акредитацијом сертификационих тела према стандарду SRPS ЕN ISO/IEC 17065:2016 за сертификацију органских производа из увоза према референтном документу „Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („ Сл. гласник РС“, број 88/16) (Напомена: овим не престаје могућност контролне организације да и даље врши послове издавања потврда за сертификоване органске производе који се увозе, у складу са Законом о органској производњи и прописима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, с тим да за такву активност није потребна акредитација, ни позивање на акредитацију код АТС-а, нити истицање симбола акредитације на потврди).

АТС ће свим акредитованим сертификационим телима, која у обиму акредитације имају органске производе из увоза и Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („Сл. гласник РС“, број 88/16), смањити обим акредитације за наведену активност и доставити нови обим акредитације са истим роком важења акредитације.

Објашњење: 
Акредитационо тело Србије, у складу са Законом о акредитацији, а према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, акредитује сертификациона тела за сертификацију производа за послове контроле и сертификације у органској производњи из чланова 9. и 22, став 1. Закона о органској производњи и чланова 3. и 81. до 93. Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње. 

У обимима акредитације акредитованих сертификационих тела се као додатак, уз назив органског производа који се сертификује, наводи „и органски производи исте врсте из увоза“, а као референтни документ се наводи Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа „ Сл. гласник РС“, број 88/16.

У протеклом периоду су акредитована сертификациона тела за сертификацију производа у органској производњи, за сертификоване органске производе из увоза издавала, у складу са ставом 2. члана 22. Закона о органској производњи, на основу извршене контроле документације и сертификата који је издат од надлежног органа земље порекла сертификованог органског производа, потврду о томе да је сертификовани органски производ који се увози произведен у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу тог закона. 

Сертификација органских производа из увоза, у складу са ставом 1. члана 22. Закона о органској производњи, није вршена, а није ни могућа, јер су чланом 31. Закона о органској производњи и Правилником о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа, прописани услови за увоз већ сертификованих органских производа и јер такву могућност не предвиђа ни референтни стандард за акредитацију SRPS EN ISO/IEC 17065. 
Поред наведеног, АТС се као потписник EA MLA и IAF MLA, обавезао да прихвата, промовише и подстиче прихватање исправа о усаглашености које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране акредитационих тела који су потписници истих споразума, тако да акредитација тела за сертификацију већ сертификованих производа, као и за издавање потврда за исте производе, није применљива. 
 
Поједина акредитована сертификациона тела су, поред потврда за сертификоване органске производе из увоза, у складу са ставом 2. члана 22. Закона о органској производњи, позивајући се на акредитацију код АТС, издавала сертификате, уместо за производ, сертификате за увоз и дистрибуцију органских производа. Тиме се отворило питање оправданости и сврхе егзистирања у обимима акредитације органских производа из увоза.
АТС је након уочених неусклађености, покренуо расправу код својих стручних тела, а затражио је и мишљење, односно одговоре на релевантна питања од главне заинтересоване стране за послове контроле и сертификације у органској производњи у Републици Србији, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу мишљења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од  
17.јануара 2022. године да: 

  • акредитована сертификациона тела у својим актима о акредитацији, које подносе Министарству уз захтев, да као контролне организације буду овлашћена за обављање послова контроле и сертификције у органској производњи, не морају да имају одговарајући обим акредитације за послове издавања потврда за сертификоване органске производе који се увозе;
  • изостављање издавања потврда за сертификоване органске производе из увоза из обима акредитације за контролне организације за обављање послова контроле и сертификције у органској производњи, не би пореметило контролу сертификованих органских производа при увозу из разлога што Закон и прописи донети на основу њега уређују поступак контроле и надзора сертификованих органских производа из увоза. 

АТС је донео закључак да престаје потреба за акредитацијом сертификације производа у органској производњи која се односи на „Органске производе из увоза“ према референтном документу „Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („ Сл. гласник РС“, број 88/16)“, сертификационих тела акредитованих према стандарду SRPS ЕN ISO/IEC 17065:2016, с тим да овим не престаје могућност контролне организације да и даље врши послове издавања потврда за сертификоване органске производе који се увозе, у складу са Законом о органској производњи и прописима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, али без позивања на акредитацију код АТС и истицања симбола акредитације на потврди.

С поштовањем, Ваш АТС