Navigacija

Usvojene rezolucije: 24. Generalna skupština  ILAC-a i 34. Generalna skupština  IAF-a

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

USVOJENE REZOLUCIJE NA 24. GENERALNOJ SKUPŠTINI  ILAC-a I REZOLUCIJE NA 34.  GENERALNOJ SKUPŠTINI  IAF-a

S obzirom na trenutnu tešku situaciju prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, ove godine su održani on-lajn sastanci 24. Generalne skupštine ILAC-a 22. oktobra 2020. godine i  34. Generalne skupštine IAF-a, 05. novembra 2020. godine. U daljem tekstu, izdvajamo neke od usvojenih Rezolucija:

Predstavljamo vam neke od usvojenih rezolucija sa sastanka Generalne skupštine ILAC-a koje su dostupne na sledećem linku: https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/. To su sledeće rezolucije:

ILAC Rezolucija GA 24.01 – Generalna skupština usvaja Zapisnik sa 23. sastanka Generalne skupštine ILAC-a održane 28. i 30. oktobra 2019. godine u Frankfurtu.

ILAC Rezolucija GA 24.02 – Generalna skupština usvaja Zapisnik sa 19. Zajedničke Generalne skupštine IAF-a/ILAC-a održanom u Frankfurtu 29. oktobra 2019. godine. 

ILAC Rezolucija GA 24.03 – Generalna skupština prihvata izveštaj Finansijskog komiteta za reviziju o finansijskim izveštaju za 2019. godinu.

ILAC Rezolucija GA 24.04 – Izveštaj menadžmenta i revidirani finansijski izveštaji za 2019. godinu, koje su potpisali svi članovi Izvršnog komiteta, podeljeni su članovima Generalne skupštine 30. juna 2020. godine.

Generalna skupština, postupajući po preporuci ILAC-ovog Finansijskog komiteta za reviziju (FAC), formalno odobrava revidirane finansijske izveštaje za 2019. godinu.

ILAC Rezolucija GA 24.05 – Generalna skupština odobrava oslobađanje od odgovornosti članove Izvršnog komiteta za politiku koju su vodili tokom fiskalne 2019. godine. Ta politika se zasniva na godišnjim izveštajima ili izjavama o toj politici podnetim Generalnoj skupštini.

ILAC Rezolucija GA 24.06 – Generalna skupština je primila informaciju o finansijskom izveštaju za period od 1. januara 2020. do 31. avgusta 2020. godine.

ILAC Rezolucija GA 24.07 – Generalna skupština odobrava budžet za 2021. godinu na predlog Izvršnog komiteta.

ILAC Rezolucija GA 24.08 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, odobrava da Generalna skupština ILAC-a 2021. godine, prema članu 19 stav 3, bude odložena za najviše pet meseci i da se, u skladu sa tim, održi pre kraja novembra 2021. godine.

U Prilogu 1 usvojenih rezolucija, navode se novi članovi Izvršnog komiteta nakon održanih izbora za period od 2021. do 2023. godine. Izbori su održani elektronskim putem pre 24. virtuelne sednice Generalne skupštine u skladu sa odredbama holandskog Zakona o vanrednim situacijama tokom pandemije 2020. godine.

U tabeli ispod predstavljamo izabrane kandidate:
 

POZICIJE U IZVRŠNOM KOMITETU

IZABRANI KANDIDAT

Predsedavajuća ILAC -a

Etty Feller (ISRAC)

Potpredsedavajuća

María Isabel López Martínez (EMA)

Presedavajuća AMC-a

Jennifer Evans (NATA)

Predsedavajuća ARC-a

Dana Leaman (NVLAP)

Predsedavajući AIC-a

Erik Oehlenschlaeger (DANAK)

Predsedavajuća EA IC

Lorraine Turner (UKAS)

Predsedavajuća MCC-a

Verónica Ramírez (EMA)

Predsedavajuća JDSC-a

Sharonmae Shirley (JANAAC)

Predstavnik AFRAC-a

Araya Fesseha

Predstavnik APAC-a

Trace McInturff

Predstavnica ARAC-a

Amina Ahmed Mohammed

Predstavnik EA

Andreas Steinhorst

Predstavnik IAAC-a

Ferney Chaparro

Predstavnik SADCA-e

Ronald (Ron) Josias

Predsedavajući Komiteta za laboratorije
Jeff Gust (NCSLI) izabran od strane Komiteta za laboratorije


U daljem tekstu, izdvajamo neke od usvojenih Rezolucija na 34. Generalnoj skupštini IAF-a:

IAF Rezolucija 2020-05 – Izveštaj predsedavajućeg IAF-a - Generalna skupština je usvojila Izveštaj predsedavajućeg.

IAF Rezolucija 2020-06 – Izveštaj o Strateškom planu IAF-a - Generalna skupština je usvojila izveštaj potpredsedavajućeg o napretku u primeni Strateškog plana za period 2020-2025.

IAF Rezolucija 2020-07 – Izveštaj o statusu osnivanja jedinstvene međunarodne organizacije za akreditaciju - Generalna skupština je usvojila izveštaj o napretku u formiranju jedinstvene međunarodne organizacije za akreditaciju.

IAF Rezolucija  2020-08 – Izveštaj Komisije za upravljanje bazama podataka - Generalna skupština je usvojila izveštaj o napretku baze podataka  IAF CertSearch za akreditovane sertifikate sistema menadžmenta.

IAF Rezolucija 2020-14 – Prijem u članstvo MoU (Memorandum o razumevanju) - Generalna skupština je usvojila izveštaj sekretara o novim članovima IAF-ovog  Memoranduma o razumevanju od Generalne skupštine 2019. godine (poređano po datumu odobrenja članstva):

 • Nacionalno akreditaciono telo Gane (GhaNAS)
 • Nacionalno akreditaciono telo Nigerije (NiNAS)
 • Organizacija IFS (International Featured Standards) Management GmbH 
 • Zapadnoafrički sistem akreditacije (SOAC).

IAF Rezolucija  2020-15 – Izveštaj  radne grupe o često postavljanim pitanjima u vezi sa COVID-19 - Generalna skupština je usvojila izveštaj radne grupe o često postavljanim pitanjima u vezi sa COVID-19.

IAF Rezolucija 2020-16 – često postavljana pitanja IAF-u u vezi sa COVID-19 - Skupština, postupajući po preporuci Izvršnog odbora, odobrava često  postavljana pitanja  IAF-u (FAQs) kako ih je razvila i objavila radna grupa IAF-a za pitanja u vezi sa COVID-19.

Generalna skupština i dalje podržava radnu grupu IAF-a za pitanja u vezi sa COVID-19 da nastavi da privremeno radi u zavisnosti od razvoja trenutne situacije u vezi sa pandemijom COVID-19.

Generalna skupština priznaje i prihvata to da standardi i drugi normativni dokumenti ne obuhvataju posebne zahteve za sve situacije koje mogu da se dese. U ovom slučaju, često postavljana pitanja IAF-u u vezi sa COVID-19 regulišu nepredviđenu situaciju pandemije.

Zbog toga, kada se akreditaciono telo ili telo za ocenjivanje usaglašenosti poziva na često postavljana pitanja IAF-u u vezi sa COVID-19, koja je objavio IAF, pretpostavlja se da ona ne protivreče i da ne isključuju bilo koji od zahteva koji su uključeni u relevantne međunarodne standarde i/ili druge normativne dokumente (videti ISO/IEC 1701117011, tačku 4.6.2). Takva pretpostavka je na privremenoj osnovi u zavisnosti od razvoja trenutne situacije sa pandemijom COVID-19. Tela za ocenjivanje usaglašenosti i akreditaciona tela mogu da primene uputstva koja se nalaze u često postavljanim pitanjima IAF-u u vezi sa COVID-19, ali tamo gde situacija dozvoljava, prioritet treba dati uobičajenoj situaciji.

IAF  Rezolucija 2020-18 – Tranzicioni period za ISO/IEC 27006: 2015 AMD  1: 2020 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila je da tranzicioni period u vezi sa ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija - Izmena 1, bude dve godine od poslednjeg dana u mesecu objavljivanja izmenjenog standarda.

U okviru ovog vremenskog okvira za tranziciju:

 • akreditaciona tela moraju da budu spremna da izvrše ocenjivanja tranzicije za ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020, u roku od osam meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.
 • sertifikaciona tela moraju da završe tranziciju na ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 kroz kroz ocenjivanja na lokaciji u roku od 24 meseca od poslednjeg dana meseca objavljivanje izmenjenog standarda.


Napomena 1: ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 objavljen je 27. marta 2020. godine.

Napomena 2: tranzicija nije rutinski prelazak sa jedne verzije standarda na drugi. Ona se odnosi samo na određene promene detaljno navedene u Izmeni 1: 2020.

IAF Rezolucija 2020-20 – Proširenja obima  IAF MLA Regionalne grupe za akreditaciju - Generalna skupština odobrava proširenja obima sledećih članova Regionalne grupe za akreditaciju u odnosu na period od održavanja Generalne skupštine iz 2019. godine:

 • AFRAC - pod-obimi: Nivo 4: ISO 50003, ISO/IEC TS 17021-10; pod-obimi:
 • Nivo 5: ISO 50001, ISO 45001;
 • EA - pod-obim: Nivo 4: ISO/IEC TS 17021-10; Sub-Scope: Level 5: ISO 45001;
 • APAC – pod-obim: Nivo 4: ISO/IEC TS 17021-10; pod-obimi: Nivo 5: FAMI-QS šema sertifikacije, IPC-PL-11-006, ISO 45001;
 • IAAC – pod-obimi: Nivo 4: ISO 50003, ISO/IEC TS 17021-10; pod-obimi: Nivo 5 : ISO 50001, ISO 45001.

IAF Rezolucija 2020-21 – nova akreditaciona tela potpisnici IAF MLA sporazuma – Generalna skupština informisana je o prijemu sledećih članova u IAF MLA sporazum u odnosu na period od održavanja Generalne skupštine iz 2019. godine:

 • SADCAS Southern Africa (AFRAC) - glavni obim: sertifikacija sistema menadžmenta  – ISO/IEC 17021-1; pod-obim: Nivo 4: ISO/IEC 17021-3; pod-obim: Nivo 5: ISO 9001.

IAF Rezolucija 2020-22 – proširenja obima sporazuma akreditacionih tela članova/potpisnika  IAF MLA sporazuma  – Generalna skupština informisana je o prijemu sledećih članova u IAF MLA sporazum u odnosu na period od održavanja Generalne skupštine iz 2019. godine:

 • EGAC Egipat, SANAS Južna Afrika  (AFRAC); TURKAK Turska (EA); ONAC Kolumbija (IAAC) - pod-obim: nivo 4: ISO 50003, pod-obim: nivo 5: ISO 50001;
 • AA Austrija, ACCREDIA Italija, ATS Srbija, BSCA Belorusija, CAI Češka, DAkkS Nemačka, DANAK Danska, DPA Albanija, EA-BAS Bugarska, ENAC Španija, ESYD Grčka, FINAS Finska, IARNM Republika Severna Makedonija, INAB Irska, IPAC Portugalija, LA Litvanija, NA Norveška, NAAU Ukrajina, NAH Mađarska, PCA Poljska, RENAR Rumunija, RvA Holandija, SA Slovenija, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, TUNAC Tunis, TURKAK Turska, UKAS Ujedinjeno Kraljevstvo (EA); ANAB Sjedinjene Američke Države,  DCM Malezija, EMA Meksiko, HKAS Hong Kong, Kina, JAS-ANZ Australija i Novi Zeland, IAS Sjedinjene Države Amerike, KAB Koreja, NABCB Indija, NACI Iran, SAC Singapur, SCC Kanada, TAF Kineski Tajpej (APAC), EGAC Egipat, SADCAS Južna Afrika, SANAS Južna Afrika (AFRAC); ONAS Kolumbija, OUA Urugvaj (IAAC) -- pod-obim: nivo 4: ISO/IEC TS 17021-10; pod-obim: nivo 5: ISO 45001;
 • JAS-ANZ Australija & Novi Zeland, NABCB Indija(APAC) – pod-obim: nivo 5: ISO 13485;
 • COFRAC Francuska (EA), JAS-ANZ Australija i Novi Zeland (APAC) - pod-obim: nivo 5: FAMI-QS sertifikaciona šema;
 • ECA Kostarika (IAAC), MAURITAS Mauricijus, SANAS Južna Afrika (AFRAC) - pod-obim: nivo 4: ISO/TS 22003; pod-obim: nivo 5: ISO 22000;
 • IAS Sjedinjene Američke Države (APAC) – pod-obim: Nivo 5: IPC-PL-11-006
 • SADCAS Južna Afrika (AFRAC) – pod-obim: nivo 4: ISO/IEC 17021-2, pod-obim: nivo 5: ISO 14001;
 • EIAC Ujedinjeni Arapski Emirati (APAC) – glavni obim: sertifikacija osoba – ISO/IEC 17024;
 • TUNAC Tunis (EA) – pod-obim: nivo 4: ISO/IEC 27006, pod-obim: nivo 5: ISO/IEC 27001;
 • CNAS Kina (APAC) – glavni obim: Validacija i Verifikacija – ISO 14065.

IAF  Rezolucija  2020-29 – Izveštaji regionalnih akreditacionih grupa - Generalna skupština je usvojila izveštaje AFRAC, APAC, ARAC, EA, IAAC i SADCA.

IAF Rezolucija 2020-30 – Izbor direktora IAF-a - Generalna skupština je čestitala sledećim direktorima na izboru u Odbor IAF-a na trogodišnjem mandatu koji se završava Generalnom skupštinom 2023. godine:

 • g. Peter Kronvall (SWEDAC) je izabran za direktora koji predstavlja akreditaciona tela iz zemalja sa visoko razvijenom privredom za drugi i poslednji trogodišnji mandat;
 • g. Marcus Long (IIOC) je izabran za direktora koji predstavlja udruženje članova TOU za drugi i poslednji trogodišnji mandat.

Napomene:

 • g. Xiao Jianhua (CNAS) će završiti svoj drugi i poslednji mandat na mestu predsedavajućeg IAF-a na Generalnoj skupštini 2021. godine;
 • g. Emanuele Riva (ACCREDIA) će završiti svoj drugi i poslednji mandat na mestu potpredsedavajućeg IAF-a na Generalnoj skupštini 2021. godine.
 • g-đica Sheronda Jeffries (TIA) će završiti svoj drugi i poslednji mandat kao direktor koji predstavlja korisnike i članove Udruženja predstavnika industrije na Generalnoj skupštini 2021. godine.
 • IAF Rezolucija 2020-31 - Izbor predsedavajućih komiteta - Generalna skupština je čestitala sledećim članovima izabranim da budu predsedavajući komiteta IAF-a na trogodišnji mandat koji se završava na Generalnoj skupštini 2022. godine:
 • g. Peter Kronvall (SWEDAC) je izabran za ko-presedavajućeg komiteta/grupe za razmenu informacija između akreditacionih tela (Accreditation Body Information Exchange Group (ABIEG)) za drugi i poslednji trogodišnji mandat;
 • g. Marcus Long (IIOC) je izabran za presedavajućeg komiteta CABAC (komitet koji sačinjavaju predstavnici asocijacija tela za ocenjivanje usaglašenosti) za drugi i poslednji trogodišnji mandat.


Napomene:

 • Direktor koji predstavlja akreditaciona tela iz zemalja sa visoko razvijenom privredom za drugi i poslednji trogodišnji mandat automatski je kopredsedavajući Grupe za razmenu informacija između akreditacionih tela (ABIEG) u skladu sa dokumentom IAF PL5.
 • Direktor koji predstavlja korisnike i članove Asocijacije tela za ocenjivanje usaglašenosti (CAB Association Members) automatski je predsedavajući CABAC komiteta (komitet koji čine predstavnici TOU) u skladu sa dokumentom IAF PL5. 
 • Direktor koji predstavlja korisnike i članove Udruženja predstavnika industrije je automatski predsedavajući Savetodavnog komiteta za korisnike (UAC komiteta) u skladu sa IAF PL5. 
 • g-đica Sheronda Jeffries (TIA) će završiti svoj drugi i poslednji mandat na mestu predsedavajuće Savetodavnog komiteta za korisnike (UAC komiteta) na Generalnoj skupštini 2021. godine.
 • g. Steve Keeling (JAS-ANZ) će završiti svoj prvi mandat na mestu predsedavajućeg Tehničkog komiteta (TC) na Generalnoj skupštini 2021. godine.
 • g. Norman Brunner  (AA) će završiti svoj drugi i poslednji mandat na mestu predsedavajućeg IAF MLAC (komiteta za multilateralne sporazume) na Generalnoj skupštini 2021. godine. 
 • g.  Brahim Houla (GAC) će završiti svoj prvi mandat na mestu predsedavajućeg komiteta za Komunikacije i marketing (CMC) na Generalnoj skupštini 2021. godine. 
 • g-đica Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE)  će završiti drugi i poslednji mandat na mestu predsedavajućeg Komiteta za podršku u razvoju (DSC) na  Generalnoj skupštini 2021. godine

Srdačno, Vaš ATS