Navigacija

Održani sastanci Komiteta EA za sertifikaciona tela (EACC) i kontrolna tela (EA IC)

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Sastanak Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC) je održan 3. i 4. septembra 2019. godine u Berlinu. Na njemu je bilo 56 učesnika iz 38 nacionalnih akreditacionih tela i 4 organizacije koje su predstavljale zainteresovane strane.


Komitet za sertifikaciona tela je prethodno pripremio uputstvo za izbor standarda za ocenjivanje usaglašenosti, koji treba da pomogne TOU da odrede koji od dva standarda će izabrati i koji najviše odgovara za datu aktivnost ocenjivanja usaglašenosti: sertifikacija proizvoda ili sertifikacija sistema menadžmenta. Radionicu će početkom 2020. godine organizovati Komitet za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC), a Komitet za sertifikaciona tela će posebno zanimati kako primeniti ovo uputstvo.


Tokom sastanka bilo je reči o nacrtu dokumenta u vezi politike zaštite oznake porekla (PDO) i zaštite geografskog porekla (PGI) opisanih u Uredbi (EZ) br. 1151/2012 (član 5). Ove dve norme  pružaju informacije o poreklu i karakteristikama proizvoda dajući tako potrošačima određeni nivo uveravanja u kvalitet proizvoda koje kupuju.

Komitet je takođe započeo reviziju dokumenata EA-6/04: EA Smernice o akreditaciji sertifikacije proizvoda u primarnom sektoru uzorkovanjem lokacija i EA-3/12: Politika EA za akreditaciju sertifikacije organske proizvodnje. Oba dokumenta bi trebalo da budu spremni za objavljivanje krajem 2020. godine.


Doneta je odluka da se formira nova radna grupa  sastavljena od predstavnika nacionalnih akreditacionih tela Češke, Španije i Evropske federacije za zavarivanje sa ciljem da se bavi šemom sertifikacije za osobe kada se sertifikacija sprovodi u skladu sa:

  • Standardom ISO 9606-x Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača - Zavarivanje topljenjem,
  • Standardom ISO 9712 Ispitivanje bez razaranja – Kvalifikacija i sertifikacija osoblja za IBR.

Učesnicima je potvrđena informacija da se očekuje da standard ISO/IEC 17029  – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti principi i uslovi za tela za verifikaciju i validaciju  bude objavljen u oktobru 2019. godine.


EA sekretarijat će organizovati radionicu u formi obuke za standard ISO/IEC 17029 u Parizu (Francuska), 28. novembra 2019. godine. Druga sesija će se održati u toku 2020. godine.


Naredni sastanak Komiteta za sertifikaciona tela će se održati u martu 2020. godine u Sofiji (Bugarska).


https://european-accreditation.org/cc-meeting-selection-of-conformity-assessment-standards-tfg-on-iso-9606-x-and-9712-and-iso-iec-17029/

 

Komitet za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju (EA IC) održao je 38. sastanak u periodu od 5. do 6. septembra 2019. godine u Berlinu.


Brajan Rid iz NA, Norveškog akreditacionog tela, je imenovan za sledećeg potpredsednika Komiteta za kontrolna tela za period 2020/2021.

Tokom trajanja sastanka razgovarano je na sledeće teme:

 - Harmonizacija obima akreditacije
U skladu sa rezultatima ankete sprovedene za obime periodičnog kontrolisanja opreme pod pritiskom i liftova, naglašene su razlike kao i očigledne sličnosti u pristupu akreditacionih tela prilikom prezentacije obima akreditacije.
U svrhu harmonizacije, akreditaciona tela su bila pozvana da iskoriste ove sličnosti prilikom predstavljanja obima akreditacije njihovih kontrolnih tela i da razumeju da ostali mogu da predstave obim na drugačiji način, ali da ipak u njima figuriraju slične informacije.

- Primena standarda ISO/IEC 17020 u oblasti istraživanja mesta zločina
O prezentaciji/predstavljanju obima akreditacije se kratko razgovaralo u oblasti istraživanja mesta zločina zasnovanoj na ishodu prethodno sprovedene ankete. 
Komitet se složio da bi uspostavljanje harmonizacije u ovoj specifičnoj oblasti bilo korisno. Osnivanje Radne grupe za aktivnosti istraživanja mesta zločina je opcija koja bi mogla da se realizuje u 2020. godini.


- Kontrolisanje automobila i odobrenje tipa
Dogovoreno je da neophodno da se dokument EA-5/02 EA-smernice za primenu ISO/IEC 17020 na periodično kontrolisanje ispravnosti motornih i priključnih vozila revidira. Predlog novog radnog  zadatka će se u novembru 2019. godine dati Generalnoj skupštini EA na usvajanje. Nacrt revidiranog dokumenta će biti predstavljen na sastanku Komiteta za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju u martu 2020. godine.
Nakon sveobuhvatne prezentacije o pravnim zahtevima i opštim aktivnostima odobrenja tipa u oblasti motornih vozila, članovi komiteta su se složili oko formiranja radne grupe koja će se time baviti. Osnivanje iste za aktivnosti odobrenja tipa je opcija za 2020. godinu.


- Baza podataka često postavljanih pitanja Komitetu za kontrolna tela
Baza podataka često postavljanih pitanja Komitetu za kontrolna tela, koju je koncipirao TURKAK, nacionalno akreditaciono telo Turske, koja nudi naprednu pretragu i naknadne opcije, predstavljena je članovima komiteta kao radni projekat. Članovi komiteta su je rado prihvatili i preneli svoju ocenu njenog razvijanja. Dalje razmatranje toga da li će radna verzija/nacrt ove baze podataka biti dostupan javnosti od strane Komiteta za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju planirano je u toku 2020. godine.


- Radionica o obimima kontrolnih tela koja sprovode kontrolisanja u skladu sa pravnim zahtevima i postupcima kontrolisanja
Drugog dana sastanka je održana radionica po pitanju definisanja područja akreditacije, detaljnosti procedura kontrolisanja u regulisanom području (hrana, posude pod pritiskom i liftovi), nakon čega su predstavnici grupa prezentovali odgovore na postavljena pitanja.


U 2020. godini Komitet za kontrolna tela će organizovati radionicu drugog dana sastanka u Parizu, koja će se fokusirati na pitanja ,,etaloniranja” i ,,verifikacije” u kontorolisanju, kao i na određene pojedinosti identifikovane u novoj verziji  dokumenta ILAC P15.


- Revizija dokumenta ILAC P15
Od članova Komiteta za kontrolna tela se zahtevalo da pogledaju radnu verziju revidiranog dokumenta ILAC P15 i da pošalju svoje komentare ILAC-u (Međunarodnoj organizaciji za akreditaciju laboratorija) do 11. oktobra 2019. godine.
Većina članova komiteta su se složili da predsednik  Komiteta za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju   predloži  da se na sastanku Komiteta za kontrolna tela ILAC-a, 25. oktobra 2019. godine, u Frankfurtu, razmotri sledeće:

  • da se izbaci tačka 4.1.3 c) o identifikaciji rizika po nepristrasnost;
  •  da se izbaci dodatak u okviru člana 6.1.10 o zapisima u vezi ovlašćivanja;
  •  da se uklone sve promene koje su predložene  u okviru Opcija A i B sa 15. strane zato što ne daju dodatnu vrednost onome ko čita dokument.

Ovo je bio poslednji sastanak kojim je predsedavao Rolf Straub (nacionalno akreditaciono telo Švajcarske). On je proveo osam godina u Komitetu za kontrolna tela. Naredni predsednik istog, Orbay Evrensevdi (nacionalno akreditaciono telo Turske), izrazio je duboku zahvalnost u ime članova Komiteta za kontrolna tela na sjajnom radu svog prethodnika i koristima koje su od toga imali Komitet i njegovi članovi.

Sledeći sastanak Komiteta za kontrolna tela će se održati 10. marta 2020. godine u Sofiji (Bugarskoj). Domaćin će biti nacionalno akreditaciono telo Bugarske (BAS).


https://european-accreditation.org/ic-meeting-harmonization-of-scope-of-accreditation-iso-iec-17020-in-crime-scene-investigation/