Navigacija

Održan 38. sastanak Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC)

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Sastanak Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC), 38. po redu, održan je u Varšavi, Poljska u periodu od 25. do 26. septembra 2019. godine.


Specifičnost sastanka je bila radionica EA LC Workshop on ISO/IEC 17025:2017 Transition koja je održana prvog dana sastanka sa ciljem razmene iskustva u primeni novog izdanja standarda ISO/IEC 17025:2017 u prelaznom periodu. Menadžment grupa (EA LC MG) je na osnovu sprovedene ankete u okviru članova EA LC komiteta, sačinila program radionice sa pitanjima koja su identifikovana kao poteškoće s kojima se akreditaciona tela suočavaju tokom ocenjivanja prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17025:2017. Pitanja su grupisana u sledeće tematske oblasti: Pravilo odlučivanja (uključujući izjavu o usaglašenosti sa specifikacijom), Pristup zasnovan na riziku, Sistemi menadžmenta informacijama laboratorije (LIMS), Sistem menadžmenta - opcija B, Uzorkovanje (akreditacija metoda uzorkovanja, doprinos mernoj nesigurnosti koja potiče od uzorkovanja, akreditacija uzorkovanja kao samostalne aktivnosti), Metrološka sledljivost rezultata merenja, Obezbeđenje validnosti rezultata (uključujući i učešće u PT aktivnostima) i Obim laboratorijskih aktivnosti. Svaka od navedenih tema se sastojala iz seta pitanja ili situacija za diskusiju u kojoj su aktivno učestvovali i predstavnici ATS-a. Opšti zaključak je da se sva akreditaciona tela sreću sa sličnim problemima vezanim za novo izdanje standarda.


Drugi dan sastanka prezentovani su izveštaji menadžment grupe EA LC komiteta, radnih grupa (WG), tehničkih mreža (TN) i grupa za specifične zadatke (TFG) i diskutovano je o pitanjima koja su upućena od strane akreditacionih tela i zainteresovanih strana. Kao značajne, a trenutno od interesa za ATS, izdvojene su sledeće informacije:


-    EA LC komitet je informisan da je usvojen tekst rezolucije za CEN/TS 15675 i da će u skladu sa tim biti izmenjen dokument EA-1/06 EA multilateral agreement - Criteria for signing - Policy and procedures for development.
-    Odlučeno je da se nacrti dokumenata EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration, EA-4/17 M  i EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN ISO 15189 and 22870 proslede na komentarisanje.
-    EA LC komitet je podržao zaključke grupe za specifične zadatke (TFG) u vezi EXAP standarda i klasifikacije ispitivanja na požar. Grupa će pripremiti dokument sa objašnjenjem kako da se akredituju EXAP standardi i klasifikacija ispitivanja na požar.
-    EA LC komiet se saglasio sa finalnim nacrtom izmene dokumenta EA-4/23 (ex INF/13) The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2017 koji će biti objavljen kao informativni dokument.
-    EA LC komitet je odlučio da organizuje veb sastanak na kome će se diskutovati o pitanju identifikacije (izdanja) metoda u izveštajima o ispitivanju. Izveštaj će biti prezentovan na sledećem sastanku komiteta.
-    Naredni sastanak EA LC komiteta biće održan od 24. do 26. marta 2020. godine u Budimpešti, Mađarska, u organizaciji NAH.

 

Sastanak Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC)