Navigacija

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine svečanim programom obeležilo Svetski dan akreditacije koji se proslavlja 9. juna i nacionalni Dan akreditacije u Republici Srbiji, koji se obeležava 28. juna, kada je doneta prva Odluka o akreditaciji. Svečanost je upriličena u Klubu poslanika u Beogradu i ista je bila posvećena ocenjivačima koji na poseban način doprinose prosperitetu i prepoznatljivosti ATS-a u Republici Srbiji i van nje.


Učesnici skupa

Pored ocenjivača i zaposlenih ATS-a, svečanosti su prisustvovali predstavnici državnih institucija i univerziteta, članovi organa i tela ATS-a, kao i prijatelji ATS-a iz Regiona: gospodin Miklós Devecz, direktor nacionalnog akreditacionog tela Mađarske; dr Boštjan Godec, direktor Slovenske akreditacije; gospođa Natasa Nestorovska Spasovska, vršilac dužnosti direktora Instituta za akreditaciju Republike Severne Makedonije; gospodin Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Svako od njih je uputio nekoliko reči prisutnima, istakavši neprocenjiv značaj i ulogu ocenjivača u sistemu akreditacije, kao i dobru saradnju između akreditacionih tela Regiona.


Miklós Devecz, direktor nacionalnog akreditacionog tela Mađarske


dr Boštjan Godec, direktor Slovenske akreditacije


Nataša Nestrovska Spasovska, vršilac dužnosti direktora Instituta za akreditaciju Republike Severne Makedonije; gospodin Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine i prof. dr Aco Janićijević, direktor ATS-a

Akreditacija se razvija i unapređuje aktivnim učešćem zainteresovanih strana. I stoga se prisutnima obratio dr Saša Lazović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je istakao neraskidivu vezu između obrazovanja, tehnološkog razvoja i kompetentnosti.


dr Saša Lazović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Direktor ATS-a, prof. dr Aco Janićijević je govorio o aktivnostima koje je ATS realizovao tokom 2018. godine, a koje su se odnosile na: unapređenje i pojednostavljenje celokupne dokumentacije sistema menadžmenta a sve u cilju uspostavljanja uređenog sistema menadžmenta i efikasnih procedura koje su usaglašene sa dokumentima međunarodnih organizacija EA, ILAC-a i IAF-a i novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17021:2017. Istakao je i da su, prema Planu prelaska na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, obavljene sve planirane aktivnosti, kao i prva ocenjivanja prema novoj verziji standarda. Takođe, ATS može da se pohvali osmom vrstom akreditacije u sistemu akreditacije Republike Srbije a to je akreditacija provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema standardu SRPS ISO/IEC 17043.


prof. dr Aco Janićijević, direktor ATS-a

Istaknute su planirane, a delom i realizovane aktivnosti za tekuću 2019. godinu, a koje su usmerene na:

  • dalje usaglašavanje sistema menadžmenta ATS-a sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011:2017 i drugim obavezujućim dokumentima međunarodnih organizacija EA, ILAC-a i IAF-a, s obzirom da ATS krajem ove godine očekuje dokumentaciono ocenjivanje od strane EA kako bi se proverila usaglašenost sa zahtevima novog standarda i međunarodnih dokumenata;
  • održavanje postojećih akreditacija i akreditaciju novih tela, održavanje potpisanih sporazuma EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA uz potpunu primenu svih obavezujućih EA, ILAC i IAF dokumenata;
  • pisanje novog predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji i uloženom naporu da se stručno mišljenje po pitanju zakona o akreditaciji predstavi i uvaži od strane relevantnih činilaca koji učestvuju u kreiranju i implementaciji politike infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji;
  • dalje unapređenje kompetentnosti ocenjivača i eksperata ATS-a, komisija za odlučivanje, kao i zaposlenih ATS-a u skladu sa novim trendovima i izmenama standarda za akreditaciju i/ili ocenjivanje usaglašenosti;
  • razvoj novih vrsta akreditacije i proširenje aktivnosti na nove oblasti ocenjivanja usaglašenosti i praćenje i usaglašavanje informacionog sistema sa novim i savremenim tehnološkim rešenjima.

Kako je težak, zanimljiv i pored svega, lep posao ocenjivača istakli su Vesna Župunski, Slavko Muždeka i Goran Savanović, koji su se obratili skupu u ime ocenjivača za laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela.

Ovom prilikom smo se podsetili ocenjivača koji nisu više među nama, a sve ove godine koje su protekle smo se borili skupa, radovali, prepirali, učili, stvarali ... A svima njima još jedno veliko HVALA.


mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet

Svake godine Međunarodni forum za akreditaciju - IAF i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija - ILAC biraju temu kojoj će proslava akreditacije biti posvećena. Ovogodišnja tema proslave Međunarodnog dana akreditacije glasi „Akreditacija. Dodavanje vrednosti lancima snabdevanja“.

Akreditacija i uz nju drugi instrumenti infrastrukture kvaliteta kao što su standardi, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti, pružaju široko prihvaćene alate koji pomažu da se dâ vrednost lancima snabdevanja. Ovi alati, takođe, pomažu u uspostavljanju poverenja i sigurnosti, omogućavajući pouzdanost u finalne proizvode i usluge i način na koji će oni biti plasirani na tržištu i korišćeni.

Komitet za komunikacije i publikacije međunarodnih organizacija IAF i ILAC priredio je promotivni film na temu ovodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije, koji je ovom prilikom i prikazan. Isti se može pogledati na sledećem linku: Svetski dan akreditacije #WAD2019.

Ovom prilikom predstavljen je novi unapređeni internet portal, kao i uspostavljeni novi načini komunikacije sa ocenjivačima, zainteresovanim stranama: Twiter, Linkedin, ATS cloud.

Uz napomenu da je ATS kuća otvorenih vrata za sve – akreditovana tela, predstavnike ministarstava, druge institucije sistema infrastrukture kvaliteta, ocenjivače i eksperte, univerzitete, strukovna udruženja i asocijacije kvaliteta, kako bi zajedno promovisali i unapređivali sistem akreditacije za dobrobit privrede i svih građana Republike Srbije, završena je svečana proslava Dana akreditacije 2019.godine.


Akreditaciono telo Srbije