Navigacija

Komitet za sertifikaciju EA sastao se u Varšavi (Poljska)

Međunarodne aktivnosti

Domaćin 36. sastanka EA komiteta za sertifikaciju (EA SS) bio je PCA, Poljsko nacionalno akreditaciono telo .

 

 

Sa 62 učesnika, uključujući predstavnike zainteresovanih strana EA, kao što su CEOC International, EFAC (Evropska federacija udruženja sertifikacionih tela), EWF (Evropska federacija za zavarivanje, spajanje i sečenje), IIOC (Međunarodna organizacija za sertifikaciju), IQNet (Internacionalna mreža sertifikacije) i PEFC (Program za potvrđivanje šema za sertifikaciju šuma),  diskusije su predvodili predsedavajući EA CC komiteta, Kevin Belson iz UKAS-a i zamenik predsedavajućeg EA SS komiteta, Varpu Rantanen iz FINAS-a, Finska, na sledeće teme:

• Radna grupa za IKT i bezbednost podataka: SS komitet je potvrdio osnivanje nove radne grupe sa zadatkom da doprinese razvoju konzistentne akreditacije subjekata koji isporučuju sertifikate u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i podataka. Prepoznato je da se ova oblast nalazi pod velikim promenama, između ostalog primenom GDPR-a, direktive o elektronskoj privatnosti i Zakona o sajber bezbednosti (cyber-security act). Uskoro će biti objavljen poziv za nominacije za imenovanje konvenora i članova radne grupe.

• Koncept "Jedan glas": zasnovan na EA strategiji 2025. „Od dobrog do odličnog“, na SS komitetu se kontinuirano diskutuje o tom pitanju, naročito kada se razmatraju teme i dokumenti vezani za IAF. Da bi se dobio najbolji doprinos na nivou IAF-a, koordinacija treba da se poboljša, i to je podržano od strane zainteresovanih strana SS komiteta. Priprema međunarodnih diskusija na nivou EA treba da ima za cilj podizanje svesti o pitanjima članova SS komiteta i dostizanje konsenzusa o stavovima EA kako bi se oni predstavili u IAF-u gde god je to relevantno. Kao praktičan alat za poboljšanje pristupa "Jedan glas" komitet se složio da otvori forum na novom EA intranetu. On će ponuditi otvorenu on-line sobu za članove SS komiteta kako bi delili iskustva tokom svakodnevnih aktivnosti.

• Sastanci IAF-a u Singapuru: posebna pažnja je posvećena programu godišnjeg sastanka IAF-a u oktobru u Singapuru. Cilj je bio da se obezbedi što je moguće veća prisutnost EA, pošto se mnoga ključna pitanja još uvek razmatraju.

• Ishod radionica: Radionice na CC komitetima su veoma bitne i zauzimaju značajno vreme tokom sastanaka SS komiteta, a posvećene su grupnoj raspravi o temama koje su identifikovali sami članovi SS komiteta. One podstiču razmenu iskustava u cilju pronalaska zajedničkog razumevanja i zajedničkih stavova o određenim temama. Članovi SS komiteta su se složili da dodatno iskoriste rezultate radionice, tako što će rezultate do kojih su došli konsenzusom uključiti u CC FAQs (najčešće postavljana pitanja - http://www.european-accreditation.org/faq).

• Nacrt dokumenta EA-3/HH politike zaštićenog označavanja porekla (PDO), zaštićenog geografskog porekla (PGI) i garantovanog tradicionalnog specijaliteta (TSG): buduća EA publikacija ima za cilj da definiše politiku akreditacionih tela prilikom akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju PDO/PGI/TSG. Nacrt je izrađen od strane SS radne grupe za hranu i sada je spreman za prosleđivanje članovima EA na komentarisanje.

• Novi standard ISO 22000 Upravljanje bezbednošću hrane: postoji zabrinutost zbog prelaska na novu verziju standarda, a članice SS komiteta su se složile da pokrenu pitanje sa IAF-om u Singapuru kako bi se odredio zajednički pristup. Nedostatak specifičnih pravila tranzicije realno bi ugrozila harmonizaciju u primeni standarda. Pored toga, EA razmišlja o osnivanju trening radionice o novom standardu za ocenjivače nacionalnih akreditacionih tela.

• EU ETS mreža: revizija EA-6/03 M: 2018 - EA Dokument za priznavanje verifikatora u skladu sa EU ETS direktivom se približava završetku. Komentari EA su preispitani od strane grupe EU ETS mreže i otklonjeni. Revidirani nacrt dokumenta EA-6/03 bi uskoro trebalo da bude dostavljen na glasanje EA.

• Razvoj novog standarda ISO/IEC DIS 17029 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti principi i uslovi za tela za validaciju i verifikaciju: rad na izradi su vodili EA SS predstavnici i obavešteni smo o dobrom napretku. Ovaj budući standard bi trebao da bude pod nivom 3 EA i IAF MLA sporazuma i sadržaće opšte zahteve za TOU (tela za ocenjivanje usaglašenosti) koje uključuju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti na nivou 2.

Ovaj sastanak je, takođe, bio prilika da se predstavi novi zamenik predsedavajućeg SS komiteta iz ESYD-a Georges Kallergis, što je urađeno na kraju sastanka, kao naslednik gospođe Varpu Rantanen. Sa ovom promenom, imenovan je novi vođa Panela za preispitivanje, g. Salih Yuksel (TURKAK - Turska) kako bi zamenio g. Kallegiris-a. Predsedavajući SS komiteta je pozvao članove NAT-a i stejkholdere da nominuju kandidate za pridruživanje i obnavljanje članstva u Panelu. Panel za preispitivanje je glavno telo SS komiteta gde se pitanja koja su podnešena od strane članova diskutuju i odgovori pripremaju pre rasprave na sastanku. Razmena praksi o pitanjima koja su pokrenuli članovi pokazao se kao vredan alat za harmonizaciju i način razvijanja koncepta „Jedan glas”. Pripremom odgovora na postavljena pitanja na CC FAQs, Panel igra glavnu ulogu u operacijama SS komiteta. 

Sledeći sastanak SS komiteta biće održan 13. i 14. marta 2019. u Oslu (Norveška). Sastanku su ispred ATS-a prisustvovali Ivan Gagić i Jovana Jovanović.

https://european-accreditation.org/the-certification-committee-met-in-warsaw-poland-on-11-12-september-2018/