Navigacija

Održano 41. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 16. do 17. maja 2018. godine u Sofiji, Bugarska, održano je 41. zasedanje Generalne skupštine (GA) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Bugarske službe za akreditaciju (BAS).

 

Generalna skupština EA je, na predlog Komiteta za multilateralne sporazume (EA MAC), ratifikovala odluke 39. zasedanja EA MAC komiteta održanog u Beogradu 25. i 26. aprila 2018. godine, među kojima je i odluka se Akreditacionom telu Srbije (ATS) potvrđuje status potpisnika multilateralnog sporazuma (MLA) između ATS i EA za sledeće oblasti: laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje, medicinske laboratorije, kontrolna tela, sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

Rezolucija EA 2018 (41) 01

Generalna skupština je izabrala Ignasija Pinu (Ignacio Pina) (ENAC) za predsedavajućeg GA do isteka mandata 31. decembra 2019. godine.

Rezolucija EA 2018 (41) 02

Generalna skupština je izabrala Mariju Papaciku (Maria Papatzikou) (ESYD) za zamenika predsedavajućeg GA do isteka mandata 31. decembra 2019. godine.

Rezolucija EA 2018 (41) 03

Generalna skupština je izabrala Martina Senčaka (Martin SENČÁK) (SNAS) za dodatnog člana Izvršnog komiteta do isteka mandata 31. decembra 2019. godine.

Rezolucija EA 2018 (41) 04

Uzimajući u obzir rezultate Brexit-a, Generalna skupština EA je usvojila preporuku Izvršnog komiteta EA, da u skladu sa nacrtom čl. 122, koji se odnosi na Obim tranzicije, Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva (UK) iz Evropske unije, smatrajući da će se pravo EU primenjivati u UK i vezi UK tokom tranzicionog perioda, akreditaciono telo UK – UKAS će u svrhu tumačenja člana 5 EA Article of Association ostati punopravni član EA do kraja decembra 2020. godine. Napomena: ova odluka će stupiti na snagu samo u slučaju da Sporazum o povlačenju UK iz EU bude ratifikovan.

Ova odluka je potvrdila volju EA i njenih članica da zadrži blizak odnos sa UKAS-om, a istovremeno je i potvrdila posvećenost UKAS-a da nastavi da aktivno doprinosi aktivnostima EA.

Rezolucija EA 2018 (41) 05

Generalna skupština EA je donela odluku da se u član 6 dokumenta Article of Association doda sledeće: U slučaju da neki od kriterijuma za članstvo dat u članu 5.1, za bilo koju članicu EA, nije ispunjen iz razloga koji nisu uzrokovani od strane članice EA, Generalna skupština može, na preporuku Izvršnog komiteta, odlučiti da za predmetnu članicu održava tekuću kategoriju članstva za određeni vremenski period, ali ne duže od 2 godine.

Rezolucija EA 2018 (41) 06

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština je odobrila Završni izveštaj od 16. aprila 2018. godine o programu rada EA za 2017. godinu (dokument EAGA(18)07).

Rezolucija EA 2018 (41) 07

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština je odobrila Program rada EA za 2019. godinu od 9. maja 2018. godine (dokument EAGA(18)44).

Rezolucija EA 2018 (41) 03

Generalna skupština EA se saglasila da se prizna status organizaciji IFS (International Featured Standards) Management GmbH priznate zainteresovane strane u skladu sa procedurom EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations with Stakeholders.

Rezolucija EA 2018 (41) 09

Generalna skupština je ratifikovala rezultate elektronskog glasanja koje je obavljeno od prethodnog sastanka GA u skladu sa dokumentom EAGA(18)27.

Rezolucija EA 2018 (41) 10

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština je usvojila: - Izveštaj Statutarnog revizora o finansijskom izveštaju za 2017. godinu (dokumenti EAGA(18)46 i EAGA(18)47); - Specijalni izveštaj Statutarnog revizora o regulisanim ugovorima (dokument EAGA(18)49); - potvrda Statutarnog revizora o prihvatljvosti troškova u vezi sa Operativnim grantom za 2017. godinu (dokument EAGA(18)50).

Rezolucija EA 2018 (41) 11

Generalna skupština je prihvatila izveštaj Komisije za finansijski nadzor o finansijskom poslovanju EA za 2017. godinu (dokument EAGA(18)53) i potvrdila odgovor Izvršnog komiteta u vezi izveštaja o finansijskom poslovanju EA za 2017. godinu  koji je sačinila Komisija za finansijski nadzor (dokument EAGA(18)54).

Rezolucija EA 2018 (41) 14

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština je konstatovala predlog revidiranog budžeta za aktivnosti za 2018. godinu (dokument EAGA(18)55). Generalna skupština se složila da Sekretarijat pripremi revidiran budžet za aktivnosti za 2018. godinu, zasnovan na dokumentima EAGA(17)51rev i EAGA(18)56, koji će potvrditi Izvršni komitet, a Generalna skupština zatim odobriti na sledećem sastanku u novembru 2018. godine.

Rezolucija EA 2018 (41) 15

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština je:

  • odobrila predloženi budžet EA za 2019. godinu (dokument EAGA(18)57) i raspored članarina u EA za 2019. (dokument EAGA(18)58);
  • dala mandat Izvršnom komitetu, u skladu sa EA-1/20 A:2016, da preispita, prilagodi i predstavi Generalnoj skupštini revidiran budžet za 2019. godinu i  program rada za 2019. godinu. Ukoliko bude potrebno, potvrda će se obaviti putem elektronskog glasanja.

Rezolucija EA 2018 (41) 16

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za multilateralne sporazume (dokument EAGA(18)15).

Rezolucija EA 2018 (41) 17

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (dokument EAGA(18)16).

Rezolucija EA 2018 (41) 18

Na osnovu preporuke Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC), Generalna skupština je odobrila da EA HHC započne novu radnu incijativu za reviziju EA-1/22: Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, u skladu sa razlozima za reviziju izloženim u dokumentu EAGA(18)08.

Rezolucija EA 2018 (41) 19

Na osnovu preporuke Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC), Generalna skupština je odobrila da EA HHC započne novu radnu inicijativu za reviziju EA-2/17: Document on Accreditation for Notification Purposes, u skladu sa razlozima za reviziju izloženim u dokumentu EAGA(18)09.

Članice EA su obaveštene da će projekat “Accreditation for Notification” (AfN) za novu/revidiranu legislativu, koja nije bila analizirana u prvoj fazi projekta, biti uskoro nastavljen pod nadzorom EA NNS komiteta, a rezultati projekta biće uzeti i obzir prilikom revizije dokumenta EA-2/17. Cilj AfN projekta je da definiše najpoželjniji harnonizovani standard-e za ocenjivanje notifikovanih tela. Rezultate prve faze projkta koji se završio 2016. godine možete pogledati ovde.

Rezolucija EA 2018 (41) 20

Na osnovu preporuke Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC), Generalna skupština je odobrila da EA HHC započne novu radnu inicijativu za reviziju EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, skladu sa razlozima za reviziju izloženim u dokumentu EAGA(18)10.

Rezolucija EA 2018 (41) 21

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za komunikacije i publikacije (dokument EAGA(18)17).

Rezolucija EA 2018 (41) 22

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za kontrolna tela (dokument EAGA(18)18).

Rezolucija EA 2018 (41) 23

Na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, Generalna skupština, je usvojila Projektni zadatak i Poslovnik o radu Komiteta za kontrolna tela, revidiranog u maju 2018. godine (dokument EAGA (18) 68).

Rezolucija EA 2018 (41) 24

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za sertifikaciju (dokument EAGA(18)19).

Rezolucija EA 2018 (41) 25

Na osnovu preporuke Komiteta za sertifikaciju, Generalna skupština je potrdila povlačenje dokumenta EA-3/13 M:2016 - EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), koji je zamenio IAF MD 22:2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS).

Rezolucija EA 2018 (41) 26

Generalna skupština je odobrila program rada za 2019. godinu Komiteta za laboratorije (dokument EAGA(18)20).

Rezolucija EA 2018 (41) 27

Na osnovu preporuke Komiteta za laboratorije, Generalna skupština se složila da članovi EA moraju koriste one delove standarda CEN/TS 15675 koji su primenljivi, kada primenjuju ISO/IEC 17025:2017 za akreditovanje laboratorija u oblasti emisije otpadnih gasova dok se status ove tehničke specifikacije ne razjasni.  

Rezolucija EA 2018 (41) 28

Generalna skupština je usvojila sledeća IAF/ILAC dokumenta:

 - IAF MD 21: 2018 - Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 kao obavezujući dokument za sve članice EA;

- IAF MD 22: 2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) kao obavezujući dokument za sve članice EA;

- IAF MD 1: 2018 - IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization kao obavezujući dokument za sve članice EA;

- IAF/ILAC-A2:01/2018: IAF-ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body kao obavezujući dokument za EA kao region;

 - IAF/ILAC-A3:01/2018: IAF-ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017 kao obavezujući dokument za EA kao region;

 - IAF MD 23: 2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies kao obavezujući dokument za sve članice EA.

Sastanku su ispred ATS-a prisustvovali prof. dr Aco Janićević, v.d. direktora i Jasna Stojanović, zamenik direktora.