Навигација

Одржано 41. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 16. до 17. маја 2018. године у Софији, Бугарска, одржано је 41. заседање Генералне скупштине (GA) Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Бугарске службе за акредитацију (БАС).

 

Генeрална скупштина ЕА је, на предлог Комитета за мултилатералне споразуме (EA MAC), ратификовала одлуке 39. заседања EA MAC комитета одржаног у Београду 25. и 26. априла 2018. године, међу којима је и одлука се Акредитационом телу Србије (АТС) потврђује статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА за следеће области: лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање, медицинске лабораторије, контролна тела, сертификациона тела за сертификацију производа, сертификациона тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

Резолуција ЕА 2018 (41) 01

Генерална скупштина је изабрала Игнасија Пину (Ignacio Pina) (ENAC) за председавајућег GA до истека мандата 31. децембра 2019. године.

Резолуција ЕА 2018 (41) 02

Генерална скупштина је изабрала Марију Папацику (Maria Papatzikou) (ESYD) за заменика председавајућег GA до истека мандата 31. децембра 2019. године.

Резолуција ЕА 2018 (41) 03

Генерална скупштина је изабрала Мартина Сенчака (Martin SENČÁK) (SNAS) за додатног члана Извршног комитета до истека мандата 31. децембра 2019. године.

Резолуција ЕА 2018 (41) 04

Узимајући у обзир резултате Brexit-а, Генерална скупштина ЕА је усвојила препоруку Извршног комитета ЕА, да у складу са нацртом чл. 122, који се односи на Обим транзиције, Споразума о повлачењу Уједињеног краљевства (УК) из Европске уније, сматрајући да ће се право ЕУ примењивати у УК и вези УК током транзиционог периода, акредитационо тело УК – UKAS ће у сврху тумачења члана 5 EA Article of Association остати пуноправни члан ЕА до краја децембра 2020. године. Напомена: ова одлука ће ступити на снагу само у случају да Споразум о повлачењу УК из ЕУ буде ратификован.

Ова одлука је потврдила вољу ЕА и њених чланица да задржи близак однос са UKAS-ом, а истовремено је и потврдила посвећеност UKAS-а да настави да активно доприноси активностима ЕА.

Резолуција ЕА 2018 (41) 05

Генерална скупштина ЕА је донела одлуку да се у члан 6 документа Article of Association дода следеће: У случају да неки од критеријума за чланство дат у члану 5.1, за било коју чланицу ЕА, није испуњен из разлога који нису узроковани од стране чланице ЕА, Генерална скупштина може, на препоруку Извршног комитета, одлучити да за предметну чланицу одржава текућу категорију чланства за одређени временски период, али не дуже од 2 године.

Резолуција ЕА 2018 (41) 06

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина је одобрила Завршни извештај од 16. априла 2018. године о програму рада EA за 2017. годину (документ EAGA(18)07).

Резолуција ЕА 2018 (41) 07

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина је одобрила Програм рада EA за 2019. годину од 9. маја 2018. године (документ EAGA(18)44).

Резолуција ЕА 2018 (41) 03

Генерална скупштина ЕА се сагласила да се призна статус организацији IFS (International Featured Standards) Management GmbH признате заинтересоване стране у складу са процедуром EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations with Stakeholders.

Резолуција ЕА 2018 (41) 09

Генерална скупштина је ратификовала резултате електронског гласања које је обављено од претходног састанка GA у складу са документом EAGA(18)27.

Резолуција ЕА 2018 (41) 10

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина је усвојила: - Извештај Статутарног ревизора о финансијском извештају за 2017. годину (документи EAGA(18)46 и EAGA(18)47); - Специјални извештај Статутарног ревизора о регулисаним уговорима (документ EAGA(18)49); - потврда Статутарног ревизора о прихватљвости трошкова у вези са Оперативним грантом за 2017. годину (документ EAGA(18)50).

Резолуција ЕА 2018 (41) 11

Генерална скупштина је прихватила извештај Комисије за финансијски надзор о финансијском пословању ЕА за 2017. годину (документ EAGA(18)53) и потврдила одговор Извршног комитета у вези извештаја о финансијском пословању ЕА за 2017. годину  који је сачинила Комисија за финансијски надзор (документ EAGA(18)54).

Резолуција ЕА 2018 (41) 14

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина је констатовала предлог ревидираног буџета за активности за 2018. годину (документ EAGA(18)55). Генерална скупштина се сложила да Секретаријат припреми ревидиран буџет за активности за 2018. годину, заснован на документима EAGA(17)51rev и EAGA(18)56, који ће потврдити Извршни комитет, а Генерална скупштина затим одобрити на следећем састанку у новембру 2018. године.

Резолуција ЕА 2018 (41) 15

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина је:

  • одобрила предложени буџет EA за 2019. годину (документ EAGA(18)57) и распоред чланарина у EA за 2019. (документ EAGA(18)58);
  • дала мандат Извршном комитету, у складу са EA-1/20 A:2016, да преиспита, прилагоди и представи Генералној скупштини ревидиран буџет за 2019. годину и  програм рада за 2019. годину. Уколико буде потребно, потврда ће се обавити путем електронског гласања.

Резолуција ЕА 2018 (41) 16

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за мултилатералне споразуме (документ EAGA(18)15).

Резолуција ЕА 2018 (41) 17

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за хоризонталну хармонизацију (документ EAGA(18)16).

Резолуција ЕА 2018 (41) 18

На основу препоруке Комитета за хоризонталну хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну инцијативу за ревизију EA-1/22: Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, у складу са разлозима за ревизију изложеним у документу EAGA(18)08.

Резолуција ЕА 2018 (41) 19

На основу препоруке Комитета за хоризонталну хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну иницијативу за ревизију EA-2/17: Document on Accreditation for Notification Purposes, у складу са разлозима за ревизију изложеним у документу EAGA(18)09.

Чланице ЕА су обавештене да ће пројекат “Accreditation for Notification” (AfN) за нову/ревидирану легислативу, која није била анализирана у првој фази пројекта, бити ускоро настављен под надзором ЕА ННС комитета, а резултати пројекта биће узети и обзир приликом ревизије документа ЕА-2/17. Циљ AfN пројекта је да дефинише најпожељнији харнонизовани стандард-е за оцењивање нотификованих тела. Резултате прве фазе пројкта који се завршио 2016. године можете погледати овде.

Резолуција ЕА 2018 (41) 20

На основу препоруке Комитета за хоризонталну хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну иницијативу за ревизију EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, складу са разлозима за ревизију изложеним у документу EAGA(18)10.

Резолуција ЕА 2018 (41) 21

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за комуникације и публикације (документ EAGA(18)17).

Резолуција ЕА 2018 (41) 22

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за контролна тела (документ EAGA(18)18).

Резолуција ЕА 2018 (41) 23

На основу препоруке Извршног комитета, Генерална скупштина, је усвојила Пројектни задатак и Пословник о раду Комитета за контролна тела, ревидираног у мају 2018. године (документ ЕАGA (18) 68).

Резолуција ЕА 2018 (41) 24

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за сертификацију (документ EAGA(18)19).

Резолуција ЕА 2018 (41) 25

На основу препоруке Комитета за сертификацију, Генерална скупштина је потрдила повлачење документа EA-3/13 M:2016 - EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), који је заменио IAF MD 22:2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS).

Резолуција ЕА 2018 (41) 26

Генерална скупштина је одобрила програм рада за 2019. годину Комитета за лабораторије (документ EAGA(18)20).

Резолуција ЕА 2018 (41) 27

На основу препоруке Комитета за лабораторије, Генерална скупштина се сложила да чланови ЕА морају користе оне делове стандарда CEN/TS 15675 који су применљиви, када примењују ISO/IEC 17025:2017 за акредитовање лабораторија у области емисије отпадних гасова док се статус ове техничке спецификације не разјасни.  

Резолуција ЕА 2018 (41) 28

Генерална скупштина је усвојила следећa IAF/ILAC документа:

 - IAF MD 21: 2018 - Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 као обавезујући документ за све чланице ЕА;

- IAF MD 22: 2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) као обавезујући документ за све чланице ЕА;

- IAF MD 1: 2018 - IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization као обавезујући документ за све чланице ЕА;

- IAF/ILAC-A2:01/2018: IAF-ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body као обавезујући документ за EA као регион;

 - IAF/ILAC-A3:01/2018: IAF-ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017 као обавезујући документ за EA као регион;

 - IAF MD 23: 2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies као обавезујући документ за све чланице ЕА.

Састанку су испред АТС-а присуствовали проф. др Ацо Јанићевић, в.д. директора и Јасна Стојановић, заменик директора.