Navigacija

Nove akreditacije u maju 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. ELEKTROVOLT DOO, Valjevo, Knez Mihailova 77, akreditacioni broj 06-189, tip C

2. Ministarstvo odbrane, Uprava za vojno zdravstvo, Vojnomedicinska akademija, Sektor za lečenje, Grupa za dijagnostiku i terapiju, Institut za medicinsku biohemiju, Beograd, Crnotravska 17, akreditacioni broj 01-275

3. TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO Subotica, Metrološka laboratorija, Subotica, Bikovački put 2, akreditacioni broj 02-068

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.