Navigacija

Održan sastanak Komiteta za laboratorije EA u martu 2017. godine

Međunarodne aktivnosti

Sastanak Komiteta za laboratorije (Komitet) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održao se u Parizu,  od 8. do 9. marta 2017. godine uz redovno prisustvo 60 delegata koji su predstavljali 41 nacionalno akreditaciono telo, kao i zainteresovane strane. Tokom sastanka je razmatran veliki broj dokumenata, a Komitet je doneo odluku da se sledeće preporuke podnesu Generalnoj skupštini EA na usvajanje u maju 2017. godine:

  • da se započne revizija: dokumenta EA-4/17 (EA-4/17 EA position paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories) u vezi sa načinom iskazivanja obima akreditacije medicinskih laboratorija; EA-4/20 Smernice za ocenjivanje laboratorija uskladu sa standardom ISO 15189 u kombinaciji sa standardom EN ISO 22870 Dijagnostika pored postelje pacijenta  (point of care testing) ( EA-4/20 Guidance for the assessment of laboratories against ISO 15189 in combination with EN ISO 22870 Point of Care Testing) koja sledi nakon  revizije standarda ISO 22870 i EA-3/04 Upotreba ispitivanja osposobljenosti za akreditaciju laboratorija (EA-3/04 Use of proficiency testing as a tool for accreditation in testing) u saradnji sa radnom grupom EEE-PR WG (EA-Eurolab-Eurochem) za ispitivanje osposobljenosti. Reviziju EA-4/14 Izbor i upotreba referentnih materijala (EA-4/14 Selection and use of reference materials) vodiće Eurochem zajedno sa predstavnikom Komiteta koji će biti u radnoj grupi za pripremu nacrta.          
  •  izrada nacrta novih smernica o akreditaciji u oblasti pesticida koju će pripremiti EALC TN Food i za merenje zahteva provere koju će pripremiti Komitet zajedno sa radnom grupom EEE-PR WG za ispitivanje osposobljenosti.
  •  ukidanje EA-2/14 Procedura za regionalna međulaboratorijska poređenja u etaloniranju kao podrška multilateralnom sporazumu EA (EA-2/14 Procedure for regional calibration ILCS in support of the EA MLA) i EA-INF/12  Prednosti i važnost učešća u EA preporučenim šemama ispitivanja osposobljenosti (EA-INF/12 Benefits and importance of participation in EA highlighted PT schemes), kao rezultat promene politike EA. Dogovoreno je da se učešće u preporučenim  međulaboratorijskim poređenjima više neće koristiti kao podrška Multilateralnom sporazumu o međusobnom priznavanju sistema akreditacije (EA MLA) iako je EA zajednica jednoglasno prepoznala prednosti takvih aktivnosti TOU u svrhu potvde svoje kompetentnosti.


Komitet za laboratorije je usvojio novi dokument EA-INF/15 Zajednička komunikacija EA – EDQM u vezi sa saradnjom (EA-INF/15 Joint EA - EDQM Communication regarding Cooperation when carrying out (joint) audits/assessments in Official Medicines Control Laboratories) kad se sprovodi zajednička provera/ocenjivanje u zvaničnim medicinskim kontrolnim laboratorijama. Ovaj dokument odsada može da se nađe na sajtu EA i predstavlja način na koji EA/EDQM postaju efikasnije u ostvarianju dobrobiti za sve uključene u ovaj proces, a naročito laboratorije.

Revizija ISO/IEC 17025 je ponovo bila glavna tema na dnevnom redu sastanka. Održana je prezentacija o najnovijim aktivnostima u vezi izrade nacrta novog standarda. Komitet je doneo odluku da isplanira:

- sednicu radne grupe za članove Komiteta u septembru 2017. godine. Delegati će biti podeljeni u grupe i radiće na određenim poglavljima revidiranog standarda pre nego što podnesu izveštaj ostalim delegatima.

- obuku za trenere koji će nakon toga obučavati ostale zaposlene u nacionalnim akreditacionim telima u januaru 2018. godine.

Dogovoreno je da analizu uticaja novog standarda treba da se izvrši radna grupa čiji su konvenori predsednik i potpredsednik Komiteta, a EUROLAB će, takođe, doprineti u radu iste.

Mandat sadašnje menadžment grupe Komiteta se okončava tokom 2017. godine. Komitet će na sastanku u septembru 2017. godine morati da izabere novog potpredsednika i nove konvenore tehničkih mreža i radnih grupa Komiteta. Potom će se održati diskusija o tome kako da se radi u narednom periodu, posebno sa dve radne grupe za međulaboratorijska poređenja u oblasti etaloniranja  i ispitivanja, sa ciljem da se dođe do preporuke za Generalnu skupštinu EA u novembru 2017. godine.

U svojoj privrženosti interesima i potrebama zainteresovanih strana Komitet je potvrdio svoju povezanost sa Radnom grupom EEE-PR WG za ispitivanje osposobljenosti time što je Hans D. Jensen (DANAK) postavljen za novog predstavnika ispred Komiteta, a Sergio Guzzi (ACCREDIA) za izvestioca ispred  Komiteta u Komitetu za akreditaciju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC AIC) koji će Komitet obaveštavati o aktivnostima i diskusijama ILAC AIC komiteta.

Saradnja između EA i EURAMET nastavlja da bude aktivna. Novi sastanak će se održati 21. septembra 2017. godine na marginama Međunarodnog kongresa o metrologiji (CIM 2017) koji se održava u Parizu od 19. do 21. septembra 2017. godine i koji je posvećen merenjima u industriji.  Sastanku će ispred EA prisustvovati Laurent Vinson (COFRAC), predsednik Komiteta, Trevor Thompson (UKAS), potpredsednik Komiteta, i Erik Oehlenschlaeger, predsednik  ILAC AIC. Laurent Vinson će 19. septembra biti glavni govornik na okruglom stolu posvećenom akreditaciji, koji organizuje EA, u okviru pomenutog kongresa, a koji će se fokusirati na novu verziju standarda “ISO/IEC 17025:2017, merenja i izjava o usaglašenosti”.

Više informacija na http://european-accreditation.org/information/the-ea-laboratory-committee-met-on-8-9-march-2017-in-paris .

Sastanku je ispred ATS-a prisustvovala mr Milica Jovčić, rukovodilac Odeljenja za akreditaciju laboratorija.