Navigacija

Održan 33. sastanak Komiteta za kontrolna tela (EAIC) u martu 2017. godine

Međunarodne aktivnosti

Komitet za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju (EA IC) je 14. marta 2017. godine u Antaliji održao 33. sastanak, čiji domaćin je bio TURKAK, nacionalno akreditaciono telo Turske. Sastankom je predsedavao EAIC, Rolf Straub (SAS), predsednik  Komiteta za kontrolna tela iz nacionalnog akreditacionog tela Švajcarske. Tokom sastanka razmotreno je puno pitanja, a jedno od njih  su zaključci sa radionice održane u septembru 2016. godine, a u vezi sa primenom standarda ISO/IEC 17020: 2012 i dokumenta ILAC P15: 2014, naročito po pitanju tačaka nezavisnosti i nepristrasnosti.

Konstatovana su različita nacionalna viđenja o identifikaciji tipa A, B ili  C  kontrolnih tela i načinima kako im je dozvoljeno da se ponašaju na tržištu, kao i dozvoljene aktivnosti treće strane i iskazivanje obima akreditacije, koji su takođe različiti u nacionalnim akreditacionim telima (NAT). Zapravo, najvažniji je razlog za dodeljivanje akreditacije. Zbog toga se javljaju razlike u pristupu i načinu dodele akreditacije među NAT-ovima. Nedovoljna harmonizacija je objašnjenje zašto je gotovo nemoguće upoređivati i naći sličnosti među obimima akreditacije koji izdaju NAT.

Dat je takođe i kratak pregled rezultata nedavne ankete ILAC-a o nezavisnosti i nepristrasnosti. U proseku,  70% akreditovanih  kontrolnih tela su tip A , 26% su tip C, a 4% su tip B. Pojavljuju se specifični slučajevi, kao što je slučaj u Švedskoj, gde je 99% akreditovanih  kontrolnih tela tip C. Druge zemlje, kao što su Meksiko, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska, takođe imaju visok procenat akreditovanih  kontrolnih tela tipa C. Rezultati ankete biće detaljno prezentovani i na sledećem sastanku ILAC IC u aprilu u Frankfurtu, kako bi se donela odluka u vezi sa tim na jesenjem sastanku ILAC IC u Vankuveru.

Imajući u vidu prethodnu analizu, predsedavajući Komiteta će napraviti posebnu studiju slučaja sa pitanjima na koji će odgovorati članovi Komiteta u vezi sa prethodnom sprovedenom anketom o iskazivanju obima akreditacije kontrolnih tela, kako bi se isti razmatrali i kako bi se o tome diskutovalo na sledećem sastanku, kao i o iskazivanju obima akreditacije za opremu pod pritiskom i liftove. Biće razmotrena mogućnost da se prilikom iskazivanja obima akreditacije uvede određen stepen fleksibilnosti, koji može da se razlikuje među NAT-ovima, a u zavisnosti od načina iskazivanja obima akreditacije, a da se formalno ne uvodi fleksibilni obim.

Tokom sastanka razgovaralo se i o dokumentu IAF MD 20: 2016 Opšta kompetentnost za ocenjivače (IAF MD 20: 2016 Generic Competence for AB Assessors). Većina članova Komiteta je izložila da IAF MD 20 obuhvata najbitnije tačke vezane za kompetentnost. Akreditaciona tela moraju da adekvatno odgovore na ovaj izazov u primeni pomenutog dokumenta, s obzirom da će on značajno uticati na njihov budući rad. Za sada je dokument namenjen za oblast sertifikacije, ali postoji mogućnost da ga uskoro preuzme ILAC (kako bi akreditaciona tela izjednačili kriterijume za kompetentnost svojih ocenjivača, a samim tim oni postali primenjivi i za akreditaciju kontrolnih tela). Komitet se na kraju složio da se dokument IAF MD 20  uzdržano koristi za kontrolisanje u svom sadašnjem obliku. Predsednik Komiteta će imati kratko izlaganje na prolećnom sastanku ILAC IC u Frankfurtu kako bi ukazao ILAC-u na nerelevantnost ovog dokumenta koji se smatra prikladnim za aktivnosti kontrolisanja.

Potpredsednik Komiteta, Tomas Holm (SWEDAC), iz nacionalnog akreditacionog tela Švedske, izvestio je o novostima u radu EAIC Technical Network Car Inspection (Tehnička mreža za kontrolisanje automobila) čiji je izvestilac. Istakao je da su zahtevi za tehnički servis za odobrenje tipa automobila (TA) obuhvaćeni novom regulativom EU tako da bi nadležni organi za odobrenje tipa bili usaglašeni sa  ISO/IEC 17011. Međutim, naglasio je da to treba izbegavati, jer je standard ISO/IEC 17011 namenjen za akreditaciona tela. SWEDAC još uvek vodi razgovor sa nacionalnim organima Švedske kako bi pokušali da “poprave” situaciju; druga NAT su dobila preporuku od Komiteta da razgovaraju sa svojim nadležnim nacionalnim organima.    


Potpredsednik Komiteta je obavestio prisutne da International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA) (Međunarodni komitet za kontrolisanje motornih vozila) želi da unapredi svoju saradnju sa EA na polju kontrolisanja automobila kako bi razvili specifične smernice/uputstva zasnovane na tumačenju standarda ISO/IEC 17020, koje su specifične za ovu oblast, a na osnovu prethodnog zahteva CITE navedenog u izveštaju koji je podnesen Generalnoj skupštini EA. S tim u vezi, T. Holm je naglasio potrebu za formiranjem manje radne grupe u okviru Tehničke mreže za kontrolisanje automobila koja bi blisko sarađivala sa CITA-om. Predsednik Komiteta je apelovao da se članovi  dobrovoljno prijave za to, kao i za poziciju izvestioca Tehničke mreže za kontrolisanje automobila, koju će T. Holm napustiti krajem 2017. godine.

Na kraju je Kelvin Belson (UKAS-a), iz nacionalnog akreditacionog tela Ujedinjenog Kraljevstva, izrazio zabrinutost UKAS/EA u vezi sa ulogom ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EK) 765/2008 u Direktivi  2009/15/EC o zajedničkim pravilima i standardima za kontrolisanje brodova kao i za relevantne aktivnosti pomorske administracije, naročito u pogledu uloge “nezavisnog entiteta za ocenjivanje kvaliteta i za sertifikaciju”  i njihov odnos prema akreditaciji. Postignut je dogovor o najboljem pristupu koji još uvek nije potvrđen od strane relevantnog britanskog donosioca propisa.

Pored toga, Orbay Evrensevdi (TURKAK) je napravio odličnu i detaljnu prezentaciju o akreditaciji kontrolnih tela koja se bave kontrolisanjem brodova u Turskoj, na osnovu nacionalne regulative. Prezentacija nacionalne šeme za akreditaciju koju je prikazao TURKAK je pokazala da je kontrolisanje brodova veoma delikatna aktivnost, kako sa aspekta sprovođenja kontrolisanja, tako i za temeljno ocenjivanje tih kontrolnih tela. Postoje značajne teškoće da se pronađu kompetentni stručni ocenjivači sa dovoljno odgovarajućeg znanja, koji često moraju da se pozivaju iz drugih zemalja sa sličnim lučkim aktivnostima.

Sledeća radionica koju Komitet organizuje od 14. do 15. septembra 2017. godine biće posvećena sledećim temama: podugovaranje i franšiza, višelokacijska kontrolna tela i kako ispuniti očekivanja zakonodavaca. 

Više informacija na http://www.european-accreditation.org/information/overview-of-discussions-at-the-eaic-meeting-in-march-2017 .

Sastanku je ispred ATS prisustvovao Nikola Kostić, rukovodilac Odeljenja za kontrolna i sertifikaciona tela.