Navigacija

Obaveštenje TOU u vezi akreditacije za sisteme za gašenje požara

Obaveštenja

Obaveštenje kontrolnim telima i drugim zainteresovanim stranama za akreditaciju TOU, za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija („Službeni glasnik RS“, br. 52/15 i 59/16).

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, na zahtev, dobilo tumačenje navedenog Pravilnika (akt Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-91/17-2, od 17. marta 2017. godine).

Polazeći od navedenog tumačenja Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija („Službeni glasnik RS“, br. 52/15 i 59/16), Pravila akreditacije ATS-PA01, Smernica za iskazivanje obima akreditacije kontrolnih tela ATS-UP05, traženi obim akreditacije treba da bude iskazan na način prikazan u tabeli.

Na osnovu tumačenja Ministarstva unutrašnjih poslova, ATS neće u postupku akreditacije da proverava i ocenjuje ispunjenost odredbi čl. 19, 30, 36, 42, 48 i 54 Pravilnika, kao ograničenja pri određivanju tipa kontrolnog tela. Odredbe tih članova proveravaće donosilac propisa prilikom nadzora nad radom ovlašćenih kontrolnih tela.

Kontrolnim telima koja su već podnela prijavu za akreditaciju/proširenje obima akreditacije, za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija („Službeni glasnik RS“, br. 52/15 i 59/16), biće zatražena dopuna prijave, radi usklađivanja sa zahtevima u vezi predmeta kontrolisanja, vrste kontrolisanja i referentnih dokumenata za kontrolisanje, koji proizilaze iz tumačenja Ministarstva unutrašnjih poslova.

Akreditovana kontrolna tela mogu podneti prijavu za proširenje obima akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija („Službeni glasnik RS“, br. 52/15 i 59/16), počev od 28.03.2017. godine.

Ocenjivanje po prijavi za proširenje obima akreditacije ATS će obaviti tokom predstojećeg redovnog nadzornog ili ponovnog ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) ili na zahtev TOU kao zasebno ocenjivanje po prijavi za proširenje obima akreditacije.

TOU mogu podneti prijavu za akreditaciju za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija („Službeni glasnik RS“, br. 52/15 i 59/16), počev od 28.03.2017. godine. Ocenjivanje po prijavi za akreditaciju ATS će obaviti u redovnom postupku.