Navigacija

Održano 38. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 23. do 24. novembra 2016. godine u Borasu, Švedska, je održano 38. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Švedskog akreditacionog tela (SWEDAC).

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

 • EA Resolution 2016 (38) 04 Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila dokument EA Strategy 2025 (EAGA(16)90). Takođe, Generalna skupština je ovlastila Izvršni komitet da finalizira Akcioni plan za sprovođenje usvojene Strategije i da nadzire sprovođenje istog;
 • EA Resolution 2016 (38) 05 Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da usvoji revidirani Program rada EA za 2017. godinu;
 • EA Resolution 2016 (38) 06 Generalna skupština je, na predlog Saveta za multilateralne sporazume (EA MAC komiteta) donela odluku da Izvršni komitet započne reviziju dokumenta EA-1/17 A: Pravila EA (EA Rules of Procedure) kako bi u EA MAC komitet uvela pravila glasanja (pravo glasa dobijaju i potpisnice EA BLA sporazuma da glasaju o odlukama koje donosi EA MAC komitet) u skladu sa predloženim izmenama datim dokumentu EAGA(16)80;
 • EA Resolution 2016 (38) 13 Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, odlučila da Horizontalni komitet (HHC) započne rad na reviziji dokumenta EA-1/06: Multilateralni sporazum EA. Kriterijumi za potpisivanje. Politike i procedure za proširenje (EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development) uzimajući u obzir predložene izmene (da se preporučene šeme za međulaboratorijska poređenja neće više koristiti u okviru procesa kolegijalnog ocenjivanja) date u dokumentu EAGA(16)86;
 • EA Resolution 2016 (38) 07 Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila odluku da nacionalno akreditaciono telo Jermenije (ARMNAB) postane pridruženi član EA počev od 24. novembra 2016. godine;
 • EA Resolution 2016 (38) 15 Generalna skupština je usvojila dokument ILAC P15:07/2016 Primena standarda ISO/IEC 17020:2012 za akreditaciju kontrolnih tela (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA, kao i dokument ILAC R4:10/2016 Upotreba logoa i slogana ILAC-a (Use of the ILAC Logo and Tagline) kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA koje su i članice ILAC-a;
 • EA Resolution 2016 (38) 16 Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, ukinula rezoluciju 2016 (37) 39 i zamenila je sledećom: Generalna skupština usvaja dokument IAF MD 20:2016 – Opšta kompetentnost za ocenjivače akreditacionog tela: primena ISO/IEC 17011 standarda (Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011) kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA u oblasti sertifikacije (sistema menadžmenta, proizvoda i osoba) i verifikacije (nije primenjivo za oblasti ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja);
 • EA Resolution 2016 (38) 17 Generalna skupština je, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, odobrila primenu sledećih dokumenata kao dokumenata sa obaveznom primenom za sve članice EA kao standarde nivoa 4:
 • ISO/IEC TS 17021-5:2014 Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 5: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta imovinom (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems),
 • ISO/IEC TS 17021-6:2014 Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 6: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems),
 • ISO/IEC TS 17021-7:2014 Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 7: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems),
 • ISO 50003:2014 Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta energijom (Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems);
 • EA Resolution 2016 (38) 18 Generalna skupština je donela odluku da Komitet za sertifikaciona tela započne rad na reviziji dokumenta EA-6/04 M: Uputstvo EA u vezi akreditacije sertifikacionih tela koja sertifikuju proizvode, u primarnom sektoru proizvodnje, uzorkovanjem lokacija (EA Guidelines on the Accreditation of  Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites) u skladu sa predloženim izmenama datim u dokumentu EAGA(16)108;
 • EA Resolution 2016 (38) 20 Generalna skupština je donela odluku da Komitet za laboratorije započne rad na izradi informativnog dokumenta u vezi akreditacije OMCL laboratorija (Official Medicines Control Laboratories) odnosno zajedničkog ocenjivanja/provere nacionalnih akreditacionih tela, članica EA i EDQM (Evropski direktorat za kvalitet medinskih sredstava i nege), u skladu sa predlozima datim u dokumentu EAGA(16)89;
 • EA Resolution 2016 (38) 19 Generalna skupština je donela odluku da Komitet za laboratorije započne rad na reviziji dokumenta EA-2/14 M: Procedura za regionalna međulaboratorijska poređenja u etaloniranju kao podrška multilateralnom sporazumu EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA) u skladu sa prethodno pomenutom rezolucijom EA Resolution 2016 (38) 13;
 • EA Resolution 2016 (38) 21 Generalna skupština je usvojila sledeće rezolucije usvojene na 20. Generalnoj skupštini IAF-a, održanoj u novembru u Nju Delhiju, Indija, koje članice EA, kao i sama EA treba da primenjuju:
  •  rezolucija (IAF Resolution 2016-13) o usvajanju Tabele 2 (tehničke oblasti) u standardu ISO 50003:2014 Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta energijom (Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems), kao normativne reference za određivanje obima akreditacije sertifikacionih tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta energijom i grupisanje sektora za osvedočenje;
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-14) o utvrđivanju prelaznog perioda od 2 godine od datuma objavljivanja sledeće verzije revidiranog standarda/tehničke specifikacije ISO/IEC TS 17021-2:2012 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 2: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems);
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-15) o donošenju odluke da prelazni period za migraciju akreditovanih sertifikata u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi sa uputstvom za primenu (Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use) bude 3 godine od datuma objavljivanja standarda ISO 45001 (čije se objavljivanje očekuje tokom 2017. godine);
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-16) kojom Generalna skupština IAF-a usvaja standard ISO 45001:201X koji će uskoro biti objavljen kao normativni dokument;
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-17) o donošenju odluke koja se naslanja na odluku donetu prethodne godine (Resolution 2015-14) i kojom će se smatrati se da su dokumenta sertifikacije za sisteme menadžmenta izdata pod akreditacijom ukoliko se na njima nalazi simbol akreditacije i/ili tekstualno pozivanje na akreditaciju. Sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta: (1) moraju da usaglase da dokumenta sertifikacije sadrže simbol akreditacije ili pozivanje na akreditaciju u vreme donošenja odluke o resertifikaciji, a najkasnije do 6. novembra 2019. godine, (2) prilikom donošenja odluke o početnoj akreditaciji, odnosno proširenju obima za novi standard, počev od 6. novembra 2016. godine, sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta moraju da reizdaju prethodno izdata neakreditovana dokumenta sertifikacije  u roku od godinu dana od donošenja odluke o akreditaciji. Napomena: Ukoliko postoji izuzeće od prethodnog stava, klijent sertifikacionog tela koje sertifikuje sisteme menadžmenta mora opravdati izuzeće sertifikacionom telu i akreditacionom telu, i ukoliko se postigne saglasnost od strane oba tela predmetna sertifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom;
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-18) o produženju roka o početku primene obavezujućeg dokumenta IAF MD 19: IAF obavezujući dokument za proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta višelokacijskih organizacija (IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)) na 31. mart 2018. godine;
  • rezolucija (IAF Resolution 2016-24) o IAF-ovoj politici za proširenje obima IAF MLA sporazuma za pod-obime sistema menadžmenta za individualna akreditaciona tela:
   • koja su potpisnici IAF MLA sporazuma za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je izjava tela da sistemi menadžmenta navedeni u traženom pod-obimu  zadovoljavaju odgovarajuće zahteve date u dokumentu IAF ML4:2016, 3.1.5.ii, 3.1.6.i)
   • koja su potpisnici IAF MLA sporazuma, ali ne i za za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je celokupna evaluacija u skladu sa IAF/ILAC A2 (IAF ML4:2016, 3.1.5.i) ,

                      i za regionalne grupe:

 • koje su potpisnice IAF MLA sporazuma za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebno je najmanje jedno akreditaciono telo potpisnik i preispitivanje dokumentacije odnosno
 • koje su potpisnice IAF MLA sporazuma, ali ne i za za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je celokupna evaluacija u skladu sa IAF/ILAC A1. Doneta rezolucija stavlja van snage napomenu br. 2 datu u tački 3.1.5 procedure IAF ML4:2016;
 • EA Resolution 2016 (38) 22 Generalna skupština je ovlastila Izvršni komitet da u skladu sa usvojenim IAF rezolucijama (IAF Resolution 2016-17 i IAF Resolution 2016-24) preduzme neophodne mere za implementaciju istih;
 • EA Resolution 2016 (38) 23 Generalna skupština je usvojila sledeće rezolucije usvojene na 20. Generalnoj skupštini ILAC-a, održanoj u novembru u Nju Delhiju, Indija, koje članice EA, kao i sama EA treba da primenjuju:
  • rezolucija (ILAC Resolution GA 20.14) o prelaznom periodu od tri godine od datuma objavljivanja novog standarda ISO 17034:2016 koji zamenjuje Guide 34:2009;
  • rezolucija (ILAC Resolution GA 20.15) o prelaznom periodu od tri godine od datuma objavljivanja nove verzije standarda ISO 17025:201X čije se objavljivanje očekuje tokom 2017. godine;
 • EA Resolution 2016 (38) 24 Generalna skupština je usvojila sledeću rezoluciju usvojenu na 16. Zajedničkoj Generalnoj skupštini IAF/ILAC-a, održanoj u novembru u Nju Delhiju, Indija, koje članice EA, kao i sama EA treba da primenjuju:
  • Zajednička generalna skupština (JGA) Delhi/rezolucija 1 – prelazni period za primenu standarda ISO/IEC 17011:2017: JGA usvaja na predlog Zajedničkog izvršnog komteta, da će prelazni period za revidiranu verziju standarda ISO/IEC 17011:2004 Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti (Conformity assessment — General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies), koja će biti izdata u avgustu 2017. godine, biti 3 godine od datuma objavljivanja revidiranog izdanja standarda.

 

Za više informacija molimo vas posetite:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-38th-ea-general-assembly