Навигација

Одржано 38. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 23. до 24. новембра 2016. године у Борасу, Шведска, је одржано 38. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Шведског акредитационог тела (SWEDAC).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

 • EA Resolution 2016 (38) 04 Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила документ EA Strategy 2025 (EAGA(16)90). Такође, Генерална скупштина је овластила Извршни комитет да финализира Акциони план за спровођење усвојене Стратегије и да надзире спровођење истог;
 • EA Resolution 2016 (38) 05 Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да усвоји ревидирани Програм рада ЕА за 2017. годину;
 • EA Resolution 2016 (38) 06 Генерална скупштина је, на предлог Савета за мултилатералне споразуме (EA MAC комитета) донела одлуку да Извршни комитет започне ревизију документа EA-1/17 А: Правила ЕА (EA Rules of Procedure) како би у EA MAC комитет увела правила гласања (право гласа добијају и потписнице EA BLA споразума да гласају о одлукама које доноси EA MAC комитет) у складу са предложеним изменама датим документу EAGA(16)80;
 • EA Resolution 2016 (38) 13 Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да Хоризонтални комитет (HHC) започне рад на ревизији документа EA-1/06: Мултилатерални споразум ЕА. Критеријуми за потписивање. Политике и процедуре за проширење (EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development) узимајући у обзир предложене измене (да се препоручене шеме за међулабораторијска поређења неће више користити у оквиру процеса колегијалног оцењивања) дате у документу EAGA(16)86;
 • EA Resolution 2016 (38) 07 Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила одлуку да национално акредитационо тело Јерменије (ARMNAB) постане придружени члан ЕА почев од 24. новембра 2016. године;
 • EA Resolution 2016 (38) 15 Генерална скупштина је усвојила документ ILAC P15:07/2016 Примена стандарда ISO/IEC 17020:2012 за акредитацију контролних тела (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) као документ са обавезном применом за све чланице ЕА, као и документ ILAC R4:10/2016 Употреба логоа и слогана ILAC-а (Use of the ILAC Logo and Tagline) као документ са обавезном применом за све чланице ЕА које су и чланице ILAC-а;
 • EA Resolution 2016 (38) 16 Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, укинула резолуцију 2016 (37) 39 и заменила је следећом: Генерална скупштина усваја документ IAF MD 20:2016 – Општа компетентност за оцењиваче акредитационог тела: примена ISO/IEC 17011 стандарда (Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011) као документ са обавезном применом за све чланице ЕА у области сертификације (система менаџмента, производа и особа) и верификације (није примењиво за области испитивања, еталонирања и контролисања);
 • EA Resolution 2016 (38) 17 Генерална скупштина је, на предлог Комитета за сертификациона тела, одобрила примену следећих докумената као докумената са обавезном применом за све чланице ЕА као стандарде нивоа 4:
 • ISO/IEC TS 17021-5:2014 Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента — Део 5: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента имовином (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems),
 • ISO/IEC TS 17021-6:2014 Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента — Део 6: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента континуитетом пословања (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems),
 • ISO/IEC TS 17021-7:2014 Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента — Део 7: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу друмског саобраћаја (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems),
 • ISO 50003:2014 Системи менаџмента енергијом – Захтеви за тела која спроводе проверу и сертификацију система менаџмента енергијом (Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems);
 • EA Resolution 2016 (38) 18 Генерална скупштина је донела одлуку да Комитет за сертификациона тела започне рад на ревизији документа EA-6/04 М: Упутство ЕА у вези акредитације сертификационих тела која сертификују производе, у примарном сектору производње, узорковањем локација (EA Guidelines on the Accreditation of  Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites) у складу са предложеним изменама датим у документу EAGA(16)108;
 • EA Resolution 2016 (38) 20 Генерална скупштина је донела одлуку да Комитет за лабораторије започне рад на изради информативног документа у вези акредитације OMCL лабораторија (Official Medicines Control Laboratories) односно заједничког оцењивања/провере националних акредитационих тела, чланица ЕА и EDQM (Европски директорат за квалитет мединских средстава и неге), у складу са предлозима датим у документу EAGA(16)89;
 • EA Resolution 2016 (38) 19 Генерална скупштина је донела одлуку да Комитет за лабораторије започне рад на ревизији документа EA-2/14 М: Процедура за регионална међулабораторијска поређења у еталонирању као подршка мултилатералном споразуму ЕА (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA) у складу са претходно поменутом резолуцијом EA Resolution 2016 (38) 13;
 • EA Resolution 2016 (38) 21 Генерална скупштина је усвојила следеће резолуције усвојене на 20. Генералној скупштини IAF-a, одржаној у новембру у Њу Делхију, Индија, које чланице ЕА, као и сама ЕА треба да примењују:
  •  резолуција (IAF Resolution 2016-13) о усвајању Табеле 2 (техничке области) у стандарду ISO 50003:2014 Системи менаџмента енергијом – Захтеви за тела која спроводе проверу и сертификацију система менаџмента енергијом (Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems), као нормативне референце за одређивање обима акредитације сертификационих тела која сертификују системе менаџмента енергијом и груписање сектора за осведочење;
  • резолуција (IAF Resolution 2016-14) о утврђивању прелазног периода од 2 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда/техничке спецификације ISO/IEC TS 17021-2:2012 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems);
  • резолуција (IAF Resolution 2016-15) о доношењу одлуке да прелазни период за миграцију акредитованих сертификата у складу са стандардом OHSAS 18001:2007 на стандард ISO 45001 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду – Захтеви са упутством за примену (Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use) буде 3 године од датума објављивања стандарда ISO 45001 (чије се објављивање очекује током 2017. године);
  • резолуција (IAF Resolution 2016-16) којом Генерална скупштина IAF-а усваја стандард ISO 45001:201X који ће ускоро бити објављен као нормативни документ;
  • резолуција (IAF Resolution 2016-17) о доношењу одлуке која се наслања на одлуку донету претходне године (Resolution 2015-14) и којом ће се сматрати се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом уколико се на њима налази симбол акредитације и/или текстуално позивање на акредитацију. Сертификациона тела која сертификују системе менаџмента: (1) морају да усагласе да документа сертификације садрже симбол акредитације или позивање на акредитацију у време доношења одлуке о ресертификацији, а најкасније до 6. новембра 2019. године, (2) приликом доношења одлуке о почетној акредитацији, односно проширењу обима за нови стандард, почев од 6. новембра 2016. године, сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да реиздају претходно издата неакредитована документа сертификације  у року од годину дана од доношења одлуке о акредитацији. Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента мора оправдати изузеће сертификационом телу и акредитационом телу, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом;
  • резолуција (IAF Resolution 2016-18) о продужењу рока о почетку примене обавезујућег документа IAF MD 19: IAF обавезујући документ за проверу и сертификацију система менаџмента вишелокацијских организација (IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)) на 31. март 2018. године;
  • резолуција (IAF Resolution 2016-24) о IAF-овој политици за проширење обима IAF MLA споразума за под-обиме система менаџмента за индивидуална акредитациона тела:
   • која су потписници IAF MLA споразума за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је изјава тела да системи менаџмента наведени у траженом под-обиму  задовољавају одговарајуће захтеве дате у документу IAF ML4:2016, 3.1.5.ii, 3.1.6.i)
   • која су потписници IAF MLA споразума, али не и за за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је целокупна евалуација у складу са IAF/ILAC A2 (IAF ML4:2016, 3.1.5.i) ,

                      и за регионалне групе:

 • које су потписнице IAF MLA споразума за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребно је најмање једно акредитационо тело потписник и преиспитивање документације односно
 • које су потписнице IAF MLA споразума, али не и за за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је целокупна евалуација у складу са IAF/ILAC A1. Донета резолуција ставља ван снаге напомену бр. 2 дату у тачки 3.1.5 процедуре IAF ML4:2016;
 • EA Resolution 2016 (38) 22 Генерална скупштина је овластила Извршни комитет да у складу са усвојеним IAF резолуцијама (IAF Resolution 2016-17 и IAF Resolution 2016-24) предузме неопходне мере за имплементацију истих;
 • EA Resolution 2016 (38) 23 Генерална скупштина је усвојила следеће резолуције усвојене на 20. Генералној скупштини ILAC-a, одржаној у новембру у Њу Делхију, Индија, које чланице ЕА, као и сама ЕА треба да примењују:
  • резолуција (ILAC Resolution GA 20.14) о прелазном периоду од три године од датума објављивања новог стандарда ISO 17034:2016 који замењује Guide 34:2009;
  • резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) о прелазном периоду од три године од датума објављивања нове верзије стандарда ISO 17025:201X чије се објављивање очекује током 2017. године;
 • EA Resolution 2016 (38) 24 Генерална скупштина је усвојила следећу резолуцију усвојену на 16. Заједничкој Генералној скупштини IAF/ILAC-a, одржаној у новембру у Њу Делхију, Индија, које чланице ЕА, као и сама ЕА треба да примењују:
  • Заједничка генерална скупштина (JGA) Делхи/резолуција 1 – прелазни период за примену стандарда ISO/IEC 17011:2017: JGA усваја на предлог Заједничког извршног комтета, да ће прелазни период за ревидирану верзију стандарда ISO/IEC 17011:2004 Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености (Conformity assessment — General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies), која ће бити издата у августу 2017. године, бити 3 године од датума објављивања ревидираног издања стандарда.

 

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-38th-ea-general-assembly