Navigacija

EA objavila novu brošuru

Aktuelnosti

ACCREDITATION: A TOOL TO SUPPORT REGULATORS

 

EA je objavila brošuru koja ima za cilj da pokaže kako akreditacija pomaže zakonodavcima da osiguraju kompetentnost i povećaju poverenje na tržištu. Za izradu brošure je bila zadužena privremena Radna grupa u okviru Komiteta EA za komunikacije i publikacije (CPC).

Sâma brošura prikazuje dodatne vrednosti koje od akreditacije mogu imati zakonodavci pri izradi i sprovođenju nacionalnih propisa. Bilo je potrebno objasniti da je akreditacija sredstvo koje se koristi na evropskom i globalnom nivou da se dokaže usaglašenost sa zahtevima za kompetentnost, nezavisnost i nepristrasnost kada je reč o ocenjivanju usaglašenosti.

Jedna od tema, kojoj je dat značajniji prostor, je međunarodno priznanje (međunarodni sporazumi) koje dalje omogućava priznavanje izveštaja i sertifikata koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su akreditovana od strane nacionalnih akreditacionih tela potpisnika EA MLA sporazuma, odnosno ILAC MRA i IAF MLA sporazuma.

Takođe je objašnjeno kako primena akreditacije u javnom sektoru (zakonodavci i vlada) može koristiti preduzećima u svim oblastima budući da dovodi do povećanja efikasnosti, smanjenja broja kontrola i olakšanog izvoza, ali i štiti interese potrošača na različite načine (zdravlje, bezbednost hrane, zaštita životne sredine, itd.) i stvara poverenje na tržištu.

Za više informacija molimo vas posetite:

http://www.european-accreditation.org