Navigacija

Razmena iskustava u oblasti ocenjivanja usaglašenosti LZO

Seminari

U prostorijama ATS-a je 3. i 4. decembra 2015. godine održan, u okviru bilateralnog PTB projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Srbiji“, sastanak kojem su prisustvovali predstavnici ATS-a i ekspert iz Nemačke, Karl Hajnc Nojtel (Karl-Heinz Noetel).

Sastanak je održan u cilju razmene informacija i iskustava u oblasti ocenjivanja usaglašenosti lične zaštitne opreme (uz učestvovanje stalno zaposlenih i eksterno angažovanih eksperata ATS-a), a na osnovu dosadašnjih iskustava u radu ATS-a u ovoj oblasti sa posebnim akcentom na:

-    detaljne informacije u vezi novih propisa EU koji uređuju oblast lične zaštitne opreme i postojeće situacije u ovoj oblasti (Evropski parlament će usvojiti novu Uredbu o LZO 2016. godine pa je bilo od suštinskog značaja objasniti koje će promene nastati nakon prestanka važenja Direktive o LZO broj 89/686)

-    postupak ocenjivanja usaglašenosti (pregled tipa (član 11) i ocena usaglašenosti sa tipom (članovi 12 i 13 „Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi“, Službeni glasnik broj 100/11), odnosno moduli B, C, C2, D – budući da će biti izmenjeni postupci ocenjivanja usaglašenosti)

-    koordinaciju rada notifikovanih tela u ovoj oblasti (rad Evropske grupe za kordinaciju rada notifikovanih tela u oblasti LZO i njenih organa – Horizontalnog komiteta i vertikalnih grupa, i preporuka za primenu koje usvajaju članovi Horizontalnog komiteta) – dodatne informacije se mogu pronaći na sledećoj adresi: www.nbcoordinationppe.eu/home

-    pitanja vezana za postupak akreditacije koju dodeljuje ATS.
 

Navedena pitanja su razmatrana budući da postoji potreba za:

-    ujednačenim tumačenjem odredaba direktive/uredbe

-    razmatranjem razlika u radnim procedurama za notifikovana tela

-    postojanjem ujednačenih procedura u oblasti sertifikacije

-    uporedivim rezultatima ispitivanja.

Evropska komisija je potpisala ugovor sa Evropskom grupom za kordinaciju rada notifikovanih tela u oblasti LZO putem koje notifikovana tela mogu da razmenjuju mišljenja i iskustva o horizontalnim i vertikalnim pitanjima u oblasti LZO. Evropska grupa za kordinaciju rada notifikovanih tela u oblasti LZO se sastoji od Horizontalnog komiteta, Privremene (Ad Hoc) grupe i vertikalnih grupa. Predlozi, koji nastanu kao rezultat diskusija putem ovog foruma, se tiču tehničkih pitanja, a notifikovana tela ih primenjuju u formi „preporuka za primenu“.

Članovi Horizontalnog komiteta su predstavnici svih notifikovanih tela u ovoj oblasti, vertikalnih grupa, nacionalnih grupa za koordinaciju, predstavnici zemalja kandidata, kao i posmatrači iz: Generalnog direktorata EK za preduzetništvo (DG Enterprise) i Generalnog direktorata EK za socijalna pitanja (DG Social Affairs), Ekspertske grupe za LZO, Sekretarijata EFTA-e, CEN/CENELEC-a i udruženja proizvođača. Horizontalni komitet ima zadatak da izveštava o primeni važećih propisa, koje utiču na rad notifikovanih tela (novi zakonodavni okvir, nove direktive, itd.), kao i o pitanjima koja se tiču tumačenja postupaka ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Direktivom o LZO.

Članovi vertikalnih grupa su notifikovana tela i laboratorije za ispitivanje u ovoj oblasti, a u nekim slučajevima i predstavnici proizvođača, a njihov zadatak je da analiziraju način primene standarda, postupaka ocenjivanja usaglašenosti kada ne postoje harmonizovani standardi, ispitivanja kojima se verifikuju metode ispitivanja („Round Robin tests“).

Postojeće vertikalne grupe:

VG 1 zaštita glave
VG 2 zaštita disajnih puteva
VG 3 zaštita očiju i lica
VG 4 zaštita sluha
VG 5 zaštitna odeća (uključujući i rukavice)
VG 6 ukinuta
VG 7 zaštita od lančanih testera
VG 8 pojasevi za spasavanje
VG 9 štitnici za motocikliste i sportiste
VG 10 zaštita za stopala i noge
VG 11 LZO za zaštitu od padova sa visine

Iskustva su pokazala da je rad Evropske grupe za kordinaciju rada notifikovanih tela u oblasti LZO od suštinskog značaja budući da su rezultati rada ove Grupe neophodni za realizaciju aktivnosti onih koji učestvuju u postupku ocenjivanja usaglašenosti.

Kako su članovi Evropske grupe za kordinaciju rada notifikovanih tela u oblasti LZO samo notifikovana tela i određene interesne strane, neophodno je uzeti u obzir sledeće:

•    učešće u radu Horizontalnog komiteta još uvek nije moguće za TOU iz Srbije

•   učešće TOU iz Srbije u radu vertikalnih grupa je moguće ukoliko se kontaktira izvestilac određene vertikalne grupe i ukoliko on odobri ovakav vid učešća.

Potrebno je istaći da će važeća Direktiva o LZO broj 89/686 biti povučena, a zameniće je Uredba o LZO, a izmene će se odnositi na:

-    određene prelazne odredbe za proizvode i sertifikate koji su izdati u skladu sa Direktivom o LZO broj 89/686

-    prelazni period za primenu Uredbe o LZO koji će biti dve godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe

-    primenu odredbi, koje se odnose na notifikovana tela, koja će započeti već nakon šest meseci od stupanja na snagu Uredbe o LZO.