Navigacija

Održan zajednički godišnji sastanak IAF-a i ILAC-a

Međunarodne aktivnosti

Godišnji sastanak Međunarodnog foruma za akreditaciju (International Accreditation Forum, IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) održan je u periodu od 26. oktobra do 6. novembra 2015. godine u Milanu, Italija. Godišnjem sastanku IAF-a i ILAC-a su, ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS), prisustvovale Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, i Jovana Zečević, rukovodilac Odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela.

Tokom 29. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 4. do 6. novembra 2015. godine, doneto je 29 rezolucija od kojih su najznačajnije sledeće:

- rezolucije o usvajanju Finansijskog izveštaja IAF-a i Izveštaja finansijskog revizora o finansijskom poslovanju IAF-a (zaključno sa 31. decembrom 2014. godine), odnosno o usvajanju budžetu IAF-a za 2016. godinu

- rezolucija o potpisivanju Sporazuma o razumevanju (IAF MoU) sa sledećim akreditacionim telima: NAA, BSCA,  IARM i SEMAC

- rezolucija o prelaznom periodu za primenu standarda ISO/IEC 27006:2015 (ISO /IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems) kojom je definisano da će prelazni period za ovaj standard biti dve godine od dana objavljivanja (30. septembar 2017. godine)

- rezolucija o prelaznom periodu za novu reviziju standarda ISO 13485:2003 (ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) kojom je definisano da će prelazni period biti tri godine od dana objavljivanja revidirane verzije standarda

- rezolucija kojom se predviđa da će akreditaciona tela (IAF Accreditation Body members) pravno obavezati svoja akreditovana TOU kako bi TOU izdavala akreditovane sertifikate za sisteme menadžmenta iz svog obima akreditacije. Na Generalnoj skupštini je doneta i odluka da prelazni period bude godinu dana od dana donošenja ove odluke.

- rezolucija kojom se potvrđuje da će pozivanje na standard ISO/IEC 17021 u dokumentima IAF-a podrazumevati pozivanje na standard ISO/IEC 17021-1:2015 kada je reč o TOU, koja su završila neophodne aktivnosti prelaska pre isteka prelaznog perioda, kao i nakon završetka prelaznog perioda. Međutim, akreditaciona tela i TOU će morati da uzmu u obzir izmene standarda ISO/IEC 17021-1 kada primenjuju dokumenta IAF-a čija se revizija neće završiti do isteka prelaznog perioda za standard ISO/IEC 17021-1.

- rezolucija kojom se potvrđuje proširenje obima IAF MLA sporazuma za sledeće regionalne međunarodne organizacije:

•    PAC – podobim: nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006 i GlobalG.A.P General Regulations; nivo 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001 and Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria
•    IAAC – nivo 4: GlobalG.A.P. General Regulations; nivo 5: Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria
•    EA – nivo 4: GlobalG.A.P. General Regulations; nivo 5: Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

- rezolucija o potpisivanju IAF MLA sporazuma za sledeća akreditaciona tela: IARM – glavni obim: sertifikacija proizvoda – ISO/IEC 17065, ONAC – glavni obim: sertifikacija proizvoda – ISO/IEC 17065, sertifikacija sistema menadžmenta – ISO/IEC 17021; podobim: nivo 5: ISO 9001 i ISO 14001

- rezolucija kojom se potvrđuje proširenje obima IAF MLA sporazuma za veći broj AT: (IAS, OUA, BoA, CNAS, EMA, JAB, JAS-ANZ, KAB, KAN, NABCB, SAC, SLAB, TAF, JAB, NABCB)

- rezolucija kojom se potvrđuje imenovanje sledećih direktora IAF-a na period od tri godine (mandat ističe na Generalnoj skupštini 2018. godine):

-    Xiao Jianhua (CNAS), predsedavajući IAF-a
-    Emanuele Riva (ACCREDIA), zamenik predsedavajućeg IAF-a
- Sheronda Jeffries (QuEST Forum), direktor koji predstavlja korisnike i članove Udruženja  predstavnika industrije
-   Geir Samuelsen (NA), direktor koji predstavlja akreditaciona tela iz zemalja sa visoko razvijenom privredom

 - rezolucija kojom je potvrđeno imenovanje predsedavajućih sledećih komiteta IAF-a na period od tri godine (mandat ističe na Generalnoj skupštini 2018. godine):

-    Ekanit Romyanon (NSC), predsedavajući Tehničkog komiteta
-    Jon Murthy (UKAS), predsedavajući Komiteta za komunikacije i marketing
-    Sheronda Jeffries (QuEST Forum), predsedavajući Savetodavnog komiteta za korisnike
-    Norman Brunner (AA), predsedavajući MLA komiteta
-    Geir Samuelsen (NA), kopredsedavajući Grupe akreditacionih tela za međusobnu razmenu informacija
-    Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE), predsedavajući Komiteta za podršku u razvoju AT

- rezolucija kojom se potvrđuje članstvo (Jan van der Poel) u Komitetu za finansijski nadzor na period od tri godine (2016., 2017. i 2018. godina).

Na 19. sednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 4. do 6. novembra 2015. godine, usvojeno je 18 rezolucija od kojih su najvažnije sledeće:

- rezolucija kojom se potvrđuje status pridruženog člana za sledeća akreditaciona tela: BAB, OSA, ACCAB, IQAS i ONA

- rezolucije kojima se potvrđuje održavanje statusa za sledeće regionalne međunarodne organizacije: APLAC i IAAC, odnosno održavanje statusa potpisnika ILAC MRA sporazuma za NCA

- rezolucije kojima se potvrđuje prijem u članstvo (status potpisnika ILAC MRA sporazuma) za veći broj AT (BAB, SADCAS, OSA, JANAAC, Standards Malaysia, ONA, IARM, NAAU i OUA), prijem u članstvo u statusu pridruženog člana (MLSCN), status interesnih strana (ASCOLAB, AOIL i IOL), suspenzija statusa potpisnika ILAC MRA sporazuma za oblast laboratorija za ispitivanje (KCA), kao i ukidanje članstva zbog neplaćenih članarina (ANSA, LNCSM i WQA)

- rezolucije kojima se usvaja izveštaj Komiteta za finansijsku reviziju za 2014. godinu i potvrđuje članstvo Komiteta za finansijsku reviziju (Kwei Fern Chang i Paul Stennett), kao i finansijski izveštaj za period 01.01.2015. – 30.09.2015. godine

- rezolucija kojom se usvaja budžet za 2016. godinu u skladu sa predlogom Izvršnog komiteta

- rezolucija kojom se potvrđuje da će NATA (Australija) i u naredne četiri godine  imati ulogu Sekretarijata ILAC-a (1. januar 2016. – 31. decembar 2019. godine)

 - rezolucija kojom se potvrđuje saradnja sa sledećim međunarodnim organizacijama:

•    Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
•    World Anti-Doping Agency (WADA)

Tokom godišnjeg skupa u Milanu je održana i sednica Zajedničke generalne skupštine ILAC-a i IAF-a na kojoj je usvojeno 5 zajedničkih rezolucija od kojih su najznačajnije sledeće:

- rezolucije kojima se  usvajaju izveštaji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), uz poseban osvrt na aktivnosti CASCO komiteta, kao i izveštaji sledećih međunarodnih organizacija: ITU, OIML i UNIDO

- rezolucija kojom se potvrđuje da je potpisan novi Sporazum o razumevanju (Memorandum of Understanding, MoU) između IEC-a, ILAC-a i IAF-a.