Navigacija

Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, potpisala 2. novembra 2015. godine u Milanu Sporazum o saradnji sa Cavom Vitalievičem Šipovim, direktorom Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije

Aktuelnosti

Tokom godišnjeg sastanka Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF), koji se održava u Milanu, Italija, u periodu od 28. oktobra do 6. novembra 2015. godine, potpisan je 2. novembra 2015. godine Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije (Rosakkreditaciя).

Sporazum je u ime ATS-a potpisala Milica Lukešević, v.d. direktora, dok je sporazum u ime Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije potpisao Cava Vitalievič Šipov, direktor. Potpisivanju sporazuma je prisustvovala i Jovana Zečević, rukovodilac Odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela u Akreditacionom telu Srbije.


Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, i Cava Vitalievič Šipov, direktor Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije

Sporazum je potpisan u cilju razmene relevantnih informacija i uzajamnog priznavanja rezultata akreditovanih poslova ocenjivanja usaglašenosti, uzimajući u obzir međunarodne standarde serije ISO/IEC 17000 i drugih međunarodnih dokumenata u oblasti akreditacije, kao i proširenje saradnje u oblasti akreditacije uz poštovanje doprinosa u razmeni i efikasnoj primeni najbolje prakse u oblasti akreditacije, a u interesu razvoja regionalne saradnje u oblasti akreditacije.

Predmet ovog Sporazuma je saradnja vezana za aktivnosti informisanja, analitike i organizacije u oblasti akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti i drugih zajedničkih interesa pri čemu će se razvijati uzajamna saradnja u oblasti akreditacije u okviru nadležnosti pomenutih akreditacionih tela i u skladu sa zakonodavstvom ovih dveju zemalja.

Sporazumom je predviđeno da akreditaciona tela treba da daju svoj doprinos: razvoju sistema akreditacije obeju strana u skladu sa međunarodno priznatim principima, stvaranju uslova za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, saradnji sa međunarodnim, regionalnim i nacionalnim akreditacionim telima, unapređenju saradnje između organizacija dveju zemalja u ocenjivanju usaglašenosti proizvoda i promociji integrativnih procesa u oblasti akreditacije u oblasti Evroazije. Takođe, akreditaciona tela mogu da učestvuju u procesu akreditacije i nadzora akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i da pružaju podršku kod organizacije međulaboratorijskih poređenja i ispitivanja osposobljenosti.

Poslovi akreditacije, koje obavlja jedno od akreditacionih tela na teritoriji drugog akreditacionog tela, bi trebalo da se sprovode u skladu sa principima ILAC-a i IAF-a u oblasti prekogranične akreditacije.


Predstavnici Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije i ATS-a