Navigacija

Poziv za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju

Obaveštenja

U cilju formiranja Saveta za akreditaciju v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije (ATS) Milica Lukešević uputila je dopis svim zainteresovanim stranama koje učestvuju u radu Saveta za akreditaciju (organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; fakulteti i instituti, privredna društva, preduzetnici, komore i slično; udruženja potrošača; udruženja proizvođača i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti) da  ATS-u do 11. septembra 2015. godine pošalju predloge za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju.

Shodno članu 12. Zakona o akreditaciji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010) i članova 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 14/2011) u Akreditacionom telu Srbije (ATS) se obrazuje Savet za akreditaciju kao stručno savetodavno telo ATS-a po pitanjima iz oblasti akreditacije. U Savet se biraju istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana za akreditaciju.

Savet za akreditaciju obavlja sledeće poslove: daje mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; predlaže osnivanje stalnih  ili privremenih tehničkih komiteta, kao radnih tela za određene oblasti akreditacije i identifikuje strane koje u njima treba da učestvuju; predlaže članove tehničkih i sektorskih komiteta; donosi pravila i kriterijume za imenovanje i rad tehničkih komiteta, utvrđuje zaduženja tehničkih komiteta i daje mišljenja po drugim stručnim pitanjima, na zahtev Upravnog odbora.

Kao zainteresovane strane prepoznati su: organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; fakulteti i instituti, privredna društva, preduzetnici, komore i slično; udruženja potrošača; udruženja proizvođača i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Kriterijumi koje treba da ispune predloženi kandidati za članove Saveta su:

  • da su istaknuti stručnjaci i da imaju stručna znanja iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a;
  • da se nalaze na poziciji sa koje mogu uticati na donošenje i izvršavanje odluka vezanih za poslove koji su u vezi sa infrastrukturom kvaliteta, akreditacijom i ocenjivanjima usaglašenosti sa propisima;
  •  na osnovu biografija i rezultata postignutih u prethodnoj karijeri u oblastima koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a i
  • da su u prethodnom periodu, direktno ili indirektno učestvovali u radu ATS-a ili su sarađivali  sa ATS-om.

Pomenuti predstavnici zainteresovanih strana mogu svoje predloge poslati ATS-u najkasnije do 11. septembra 2015. godine. Predlog treba da sadrži radnu biografiju kandidata za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju, kako bi Upravni odbor, po zaključenju poziva, razmotrio prispele prijave i izvršio izbor i imenovanje predsednika i deset članova Saveta za akreditaciju, čiji mandat traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora za još jedan mandat.