Навигација

Позив за избор и именовање чланова Савета за акредитацију

Обавештења

У циљу формирања Савета за акредитацију в.д. директора Акредитационог тела Србије (АТС) Милица Лукешевић упутила је допис свим заинтересованим странама које учествују у раду Савета за акредитацију (органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружења потрошача; удружења произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености) да  АТС-у до 11. септембра 2015. године пошаљу предлоге за избор и именовање чланова Савета за акредитацију.

Сходно члану 12. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010) и чланова 28. и 29. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије („Сл. гласник РС“, бр. 14/2011) у Акредитационом телу Србије (АТС) се образује Савет за акредитацију као стручно саветодавно тело АТС-а по питањима из области акредитације. У Савет се бирају истакнути стручњаци и научни радници из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а, као представници заинтересованих страна за акредитацију.

Савет за акредитацију обавља следеће послове: даје мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; даје иницијативе за проширење области деловања АТС, односно установљавања нових шема акредитације; даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим областима; предлаже оснивање сталних  или привремених техничких комитета, као радних тела за одређене области акредитације и идентификује стране које у њима треба да учествују; предлаже чланове техничких и секторских комитета; доноси правила и критеријуме за именовање и рад техничких комитета, утврђује задужења техничких комитета и даје мишљења по другим стручним питањима, на захтев Управног одбора.

Као заинтересоване стране препознати су: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружења потрошача; удружења произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Критеријуми које треба да испуне предложени кандидати за чланове Савета су:

  • да су истакнути стручњаци и да имају стручна знања из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а;
  • да се налазе на позицији са које могу утицати на доношење и извршавање одлука везаних за послове који су у вези са инфраструктуром квалитета, акредитацијом и оцењивањима усаглашености са прописима;
  •  на основу биографија и резултата постигнутих у претходној каријери у областима које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а и
  • да су у претходном периоду, директно или индиректно учествовали у раду АТС-а или су сарађивали  са АТС-ом.

Поменути представници заинтересованих страна могу своје предлоге послати АТС-у најкасније до 11. септембра 2015. године. Предлог треба да садржи радну биографију кандидата за избор и именовање чланова Савета за акредитацију, како би Управни одбор, по закључењу позива, размотрио приспеле пријаве и извршио избор и именовање председника и десет чланова Савета за акредитацију, чији мандат траје четири године уз могућност поновног избора за још један мандат.