Navigacija

Predavanje za studente FON-a

Aktuelnosti

Zaposleni Akreditacionog tela Srbije (ATS) uspešno nastavljaju seriju predavanja za sve zainteresovane studente tokom kojih nastoje da ih informišu o značaju akreditacije, ocenjivanju usaglašenosti i čitavoj infrastrukturi kvaliteta. Radivoje Nikoličić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet, je 1. aprila 2015. godine održao predavanje u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, za studente četvrte godine (studijska grupa: Upravljanje kvalitetom) na temu „Mesto i uloga ATS-a u nacionalnoj i međunarodnoj infrastrukturi kvaliteta“ tokom kojeg je istaknut značaj postojanja akreditacionog tela i sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.

Predavanje je otvorila doc. dr Gordana Pejović, predmetni nastavnik Fakulteta organizacionih nauka, koja se tom prilikom zahvalila ATS-u što nastavlja da podržava mlade generacije studenata koji će jednog dana i sami moći da daju svoj doprinos u ovoj oblasti kao zaposleni u akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) ili eventualno kao ocenjivači/eksperti ATS-a. Predavanju je prisustvovala i Ana Trajković, asistent na Katedri za menadžment kvaliteta i standardizaciju Fakulteta organizacionih nauka.


Radivoje Nikoličić, ATS, sa studentima FON-a

Na samom početku je istaknut značaj ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, odnosno stavljanja bezbednih proizvoda na tržište što je zadatak i cilj svake države kako bi se zaštitilo zdravlje i bezbednost građana. Takođe je istaknuto mesto akreditacije u infrastrukturi kvaliteta i objašnjeno je ko su glavni akteri u ovoj oblasti u Republici Srbiji, a posebna pažnja je posvećena radu međunarodnih organizacija u ovoj oblasti na nivou Evrope (EA, CEN/CENELEC/ETSI, EURAMET).

Detaljno je predstavljen sâm postupak akreditacije nakon podnošenja prijave za akreditaciju i konačno dodele sertifikata o akreditaciji zajedno sa Obimom akreditacije. Studenti su takođe imali priliku da čuju zašto je važno koristiti simbol akreditacije na sertifikatima i izveštajima, koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i kombinovane znakove ILAC MRA i IAF MLA kako bi označili svoj status akreditacije, odnosno dokazali svoju tehničku kompetentnost korisnicima svojih usluga.

Istaknuto je da akreditacija donosi višestruku korist svim zainteresovanim stranama - akreditovanim TOU, državi, privredi, potrošačima i trgovcima, ali da bi korist od akreditacije bila potpuna, potrebno je postati punopravni član, odnosno održati status punopravnog člana u evropskoj i međunarodnim organizacijama za akreditaciju, kao i status potpisnika multilateralnih sporazuma (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) koji ATS ima.

Objašnjeno je šta su bile prekretnice za razvoj sistema akreditacije u Republici Srbiji i naglašeno je da su to bile: usklađivanje sistema akreditacije u Republici Srbiji sa zahtevima međunarodnog standarda ISO/IEC 17011, članstvo u pomenutim međunarodnim organizacijama i posledično potpisivanje multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju, a kad je u pitanju oblast ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji, prekretnice su bile donošenje Zakona o akreditaciji, kao i Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti. Naglašeno je da Republika Srbija ima akreditaciono telo, koje ispunjava sve pomenute uslove, o čemu svedoče i kapaciteti ATS-a u smislu broja dodeljenih akreditacija i broja zaposlenih, angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata u smislu strukture i organizacije ATS-a, dokumenata sistema menadžmenta ATS-a, kao i mesta ATS-a u regionu ako se uzme broj dodeljenih akreditacija u odnosu na broj akreditacija koje su dodelila akreditaciona tela iz regiona.