Navigacija

ATS potpisao novi IAF MLA sporazum (sertifikacija sistema menadžmenta)

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 2012. godine potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (ILAC MRA) u okviru Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (IAF MLA) u okviru Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) za oblast sertifikacije proizvoda. Nakon toga ATS je nastavio sa proširenjem obima svojih aktivnosti i potpisao novi IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije sistema menadžmenta što je potvrđeno rezolucijom broj 2014-16, koja je usvojena tokom godišnjeg skupa ILAC-a i IAF-a održanog u Vankuveru, Kanada, u periodu od 8. do 17. oktobra 2014. godine.

Potpisivanje novog IAF MLA sporazuma bilo je moguće nakon formalnog potpisivanja novog EA MLA sporazuma 27. maja 2014. godine na 33. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) koji je, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključio i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.

 

Tokom 28. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 15. do 17. oktobra 2014. godine, doneto je 25 rezolucija od kojih su najznačajnije sledeće:

- rezolucija o proširenju postojećeg IAF MLA sporazuma za veći broj akreditacionih tela među kojima je i Akreditaciono telo Srbije (ATS) kako bi isti uključio i sertifikaciju sistema menadžmenta

- rezolucija kojom je potvrđen status standarda ISO 14001:2015 kao normativnog dokumenta za koji je definisan prelazni period (tri godine od dana objavljivanja)

- rezolucija kojom je potvrđen status dokumenta ISO/IEC 17021-1:2015 kao normativnog dokumenta pri čemu je definisan prelazni period za primenu ovog dokumenta (dve godine od dana njegovog objavljivanja)

- rezolucija kojom kojom je potvrđen status standarda ISO 50001 i ISO 50003 kao standarda za sertifikaciju i akreditaciju u oblasti sistema upravljanja energijom pri čemu je definisan prelazni period za primenu ovih standarda od tri godine od dana njihovog objavljivanja (14. oktobar 2014. godine)

- rezolucija o potpisivanju IAF MLA sporazuma za akreditaciona tela Kazakstana (NCA) i Šri Lanke (SLAB)

- rezolucija o proširenju IAF MLA sporazuma koji će sada uključiti akreditaciju GHG verifikatora (glavni obim: ISO 14065)

- rezolucija o imenovanju Trevora Neša (Trevor Nash, ABCB) kao predstavnika Udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti na period od tri godine (mandat se završava 2017. godine), kao i o isteku mandata u 2015. i 2016. godini.

Na 18. sednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC General Assembly – GA), koja je održana u periodu od  od 15. do 17. oktobra 2014. godine, usvojene su 24 rezolucije od kojih su najvažnije sledeće:

-  rezolucije kojima se potvrđuje status pridruženog člana Akreditacionog tela Saudijske Arabije (GCC) i Akreditacionog tela Ukrajine (NAAU), odnosno proširenje obima ILAC MRA sporazuma za Akreditaciono telo Egipta (EGAC)

- rezolucije kojima se potvrđuje prijem u članstvo, odnosno proširenje obima ILAC MRA sporazuma za veći broj AT (OAA, ONAC, CYSAB, EGAC, RENAR, TUNAC, NAAU), kao i status zainteresovane strane (Stakeholder) za IRI (Industrial Research Institute), Liban

- rezolucija kojom se usvaja budžet za 2015. godinu

- rezolucija kojom se usvajaju dokumenti ILAC Membership Fees Procedure (Ag 06.5a ILAC Membership Fees Procedure Revised 14 Oct 2014) i ILAC MRA Mark Registration Procedure pri čemu će odredbe o okončanju sporazuma (termination clauses) iz dokumenta ILAC Membership Fees Procedure stupiti na snagu 1. januara 2015. godine

- rezolucija kojom se potvrđuje proširenje ILAC MRA sporazuma na oblast akreditacije PT provajdera, a  prijave će biti prihvaćene čim se ažuriraju novi dokumenti kojima se definiše pitanje kolegijalnog ocenjivanja na nivou ILAC-a

- rezolucije kojima se potvrđuje da je povučen dokument ILAC G12:2000 Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference Material Producers, odnosno dokument ILAC-G9:2005 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials nakon objavljivanja ISO Guide 33 Reference materials-Good practice in using reference materials

- rezolucija kojom je potvrđeno imenovanje sledećih članova Izvršnog odbora ILAC-a na period od dve godine:

Peter Unger - predsedavajući
Merih Malmqvist Nilsson – zamenik predsedavajućeg
Ileana Martinez – Komitet za definisanje procedura za sprovođenje multilateralnog sporazuma
Regina Robertson – Komitet za akreditaciju
Arne Lund – Komitet za kontrolna tela
Jon Murthy – Komitet za marketing i komunikacije
Liliane Somma – Komitet za podršku zajedničkom razvoju
Etty Feller – Komitet za kolegijalno ocenjivanje (MRA)
Steve Sidney – Komitet za laboratorije

Tokom godišnjeg skupa u Vankuveru je održana i sednica Zajedničke generalne skupštine ILAC-a i IAF-a na kojoj je usvojeno 5 zajedničkih rezolucija od kojih su najznačajnije sledeće:

- rezolucije 2 i 3 (JGA Vancouver Resolutions) u kojima se navodi da su potpisani novi Memorandumi o razumevanju između OIML-a, ILAC-a i IAF-a, odnosno između UNIDO-a, ILAC-a i IAF-a.