Navigacija

ATS dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 28. avgusta 2014. godine dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike - Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru (NKTC) Direkcije policije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji sprovodi ispitivanja humane DNK metodama molekularne genetike i hemijska ispitivanja (tetrahydrocannabinol (TNS) in Cannabis sativa i heroin). Navedena hemijska ispitivanja će se sprovoditi na 5 lokacija (dve lokacije su u Beogradu, a preostale tri su u Nišu, Užicu i Novom Sadu).

NKTC je akreditovan kao laboratorija za ispitivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 i specifičnim zahtevima za forenzička ispitivanja (ILAC-G19:2002 Guidelines for Forensic Science Laboratories i uputstvo ATS-UP34 Akreditacija forenzičkih laboratorija). NKTC je član Evropske mreže forenzičkih instituta (European Network of Forensic Science, ENFSI) koja ima preko 60 članica od kojih je većina akreditovana od strane nacionalnih akreditacionih tela potpisnika EA MLA/ILAC MRA sporazuma. Stoga je i neophodno da sve laboratorije, članice ENFSI-ja, budu akreditovane budući da se akreditacijom u međunarodnim okvirima postiže priznavanje podjednake pouzdanosti rezultata ispitivanja akreditovanih forenzičkih laboratorija i institucija.

Ocenjivanje je sproveo tim ocenjivača ATS-a u saradnji sa  tehničkim ekspertom za detekciju genskih lokusa iz Slovačkog akreditacionog tela (SNAS).