Navigacija

Primena zahteva tehničke specifikacije SRPS ISO TS 17021-3:2014

Aktuelnosti

SRPS ISO TS 17021-3:2014 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom
 
Ova tehnička specifikacija upotpunjuje standard ISO/IEC 17021 budući da se u njoj pojašnjavaju zahtevi za kompetentnost osoblja uključenog u proces sertifikacije, koji su utvrđeni u ISO/IEC 17021:2011, tačka 7 i Prilog A. Namera je da svi proveravači QMS-a i drugo osoblje, uključeno u funkcije sertifikacije, imaju osnovne kompetentnosti, opisane u SRPS ISO/IEC 17021, kao i specifična znanja o QMS-u opisana u ovoj tehničkoj specifikaciji.

Tehnička specifikacija je u obaveznoj primeni od 2. maja 2015. godine pa su sva sertifikaciona tela u obavezi da zahteve ove specifikacije primene u svom sistemu menadžmenta.

ATS je planirao i u narednom periodu će preduzeti sve aktivnosti (izmene dokumenata sistema menadžmenta, obuka ocenjivača i osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja) u cilju usaglašavanja postupka ocenjivanja sertifikacionih tela prema zahtevima tehničke specifikacije.

ATS će ocenjivanje primene zahteva tehničke specifikacije započeti 1. oktobra 2014. godine u toku početnih ocenjivanja/redovnih nadzornih ocenjivanja/ponovnih ocenjivanja sertifikacionih tela. Neispunjenje zahteva tehničke specifikacije povlači za sobom odgovarajuće mere u skladu sa Pravilima akreditacije.

Napominjemo da se ISO/IEC 17021 sastoji od sledećih delova, pod opštim nazivom Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta:

  • Deo 2: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom (tehnička specifikacija)
  • Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (tehnička specifikacija).

Takođe je 30.09.2013. godine objavljen:

  • Deo 4: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju za menadžment održivošću događaja (tehnička specifikacija).

Sledeći delovi su u pripremi:

  •  Deo 5: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju za sistem menadžmenta imovinom (tehnička specifikacija).
  • Deo 6: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju za sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (tehnička specifikacija).
  • Deo 7: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju za sistem menadžmenta bezbednošću saobraćaja (tehnička specifikacija).

Planirano je da sledeća revizija ISO/IEC 17021:2011 postane standard ISO/IEC 17021-1.