Navigacija

Nastavak saradnje između EA i EK

Aktuelnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) trenutno radi na realizaciji nekoliko projekata u saradnji sa Evropskom komisijom (EK). Svi projekti imaju za cilj postizanje veće koristi, koju imamo od akreditacije, kao i obaveznu integraciju odgovarajućih zahteva u propise Evropske unije.

EA je već sarađivala sa Generalnim direktoratom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj (EC DG Agriculture and Rural Development, DG AGRI) kako bi se završio rad na izradi dokumenta EA-3/12: EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification koji je usvojen u junu 2013. godine. Od 2013. godine Generalni direktorat EK za poljoprivredu i ruralni razvoj šalje pozive EA da učestvuje u radu Savetodavne grupe za organsku proizvodnju (Advisory Group on Organic Farming, AGOF) kako bi diskutovali o izmenama uredbi EK koje uređuju oblast organske proizvodnje i kako bi EA dala stručno mišljenje o pitanjima vezanim za akreditaciju koje bi bilo uvršćeno u propise EU u ovoj oblasti.

EA je, zajedno sa Generalnim direktoratom EK za klimatske promene (EC DG Climate Action, DG CLIMA), učestvovala u pisanju Uredbe (EU) br. 600/2012 o verifikaciji izveštaja o emisiji gasova staklene bašte i akreditaciji verifikatora u skladu sa Direktivom br. 2003/87/EK Evropskog parlamenta i Saveta. Stoga je EA formirala privremenu Radnu grupu (EU ETS Network Group) u okviru Komiteta EA za sertifikaciona tela koja će imati za zadatak da o ovim pitanjima obaveštava nacionalna akreditaciona tela koja akredituju verifikatore na osnovu standarda EN ISO 14065 i Uredbe br. 600/2012.

Obim EA MLA sporazuma će od sada uključivati i akreditaciju verifikatora (EU ETS verification), a isti će do kraja 2014. godine potpisati sva akreditaciona tela, članice EA, koja u svom obimu budu imala ovu aktivnost. Takođe će biti uspostavljena baza podataka o akreditovanim verifikatorima na osnovu sporazuma koji je potpisan sa Generalnim direktoratom EK za klimatske promene u avgustu 2013. godine.

Nakon uspešne saradnje sa Generalnim direktoratom EK za zdravlje i zaštitu potrošača (EC DG Health and Consumers, DG SANCO) EA je dobila dozvolu da učestvuje na tenderu za projekat koji će se fokusirati na tretman raka dojke (European Breast Cancer Screening project) koji vodi Zajednički centar za istraživanje EK (EC Joint Research Centre, JRC).

EA ostvaruje saradnju i sa Generalnim direktoratom EK za preduzeća i industriju (EC DG Enterprise and Industry, DG ENTR). Potpisan je ugovor na period od tri godine kako bi došlo do usklađivanja sistema akreditacije EU i Rusije. Takođe se, u saradnji sa Generalnim direktoratom EK za preduzeća i industriju, radi na pitanju akreditacije u svrhu notifikacije, kao i na reviziji dokumenta EA-2/17: EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes.

Za više informacija posetite internet prezentaciju EA:

http://www.european-accreditation.org/information/ea-s-sustainedcooperation-with-the-ec

http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea.