Навигација

Наставак сарадње између ЕА и ЕК

Актуелности

Европска организација за акредитацију (ЕА) тренутно ради на реализацији неколико пројеката у сарадњи са Европском комисијом (ЕК). Сви пројекти имају за циљ постизање веће користи, коју имамо од акредитације, као и обавезну интеграцију одговарајућих захтева у прописе Европске уније.

ЕА је већ сарађивала са Генералним директоратом EK за пољопривреду и рурални развој (EC DG Agriculture and Rural Development, DG AGRI) како би се завршио рад на изради документа EA-3/12: EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification који је усвојен у јуну 2013. године. Од 2013. године Генерални директорат EK за пољопривреду и рурални развој шаље позиве ЕА да учествује у раду Саветодавне групе за органску производњу (Advisory Group on Organic Farming, AGOF) како би дискутовали о изменама уредби ЕК које уређују област органске производње и како би ЕА дала стручно мишљење о питањима везаним за акредитацију које би било увршћено у прописе ЕУ у овој области.

ЕА је, заједно са Генералним директоратом EK за климатске промене (EC DG Climate Action, DG CLIMA), учествовала у писању Уредбе (ЕУ) бр. 600/2012 о верификацији извештаја о емисији гасова стаклене баште и акредитацији верификатора у складу са Директивом бр. 2003/87/EК Европског парламента и Савета. Стога је ЕА формирала привремену Радну групу (EU ETS Network Group) у оквиру Комитета ЕА за сертификациона тела која ће имати за задатак да о овим питањима обавештава национална акредитациона тела која акредитују верификаторе на основу стандарда EN ISO 14065 и Уредбе бр. 600/2012.

Обим ЕА МЛА споразума ће од сада укључивати и акредитацију верификатора (EU ETS verification), а исти ће до краја 2014. године потписати сва акредитациона тела, чланице ЕА, која у свом обиму буду имала ову активност. Такође ће бити успостављена база података о акредитованим верификаторима на основу споразума који је потписан са Генералним директоратом EK за климатске промене у августу 2013. године.

Након успешне сарадње са Генералним директоратом EK за здравље и заштиту потрошача (EC DG Health and Consumers, DG SANCO) ЕА је добила дозволу да учествује на тендеру за пројекат који ће се фокусирати на третман рака дојке (European Breast Cancer Screening project) који води Заједнички центар за истраживање ЕК (EC Joint Research Centre, JRC).

ЕА остварује сарадњу и са Генералним директоратом EK за предузећа и индустрију (EC DG Enterprise and Industry, DG ENTR). Потписан је уговор на период од три године како би дошло до усклађивања система акредитације ЕУ и Русије. Такође се, у сарадњи са Генералним директоратом EK за предузећа и индустрију, ради на питању акредитације у сврху нотификације, као и на ревизији документа EA-2/17: EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes.

За више информација посетите интернет презентацију ЕА:

http://www.european-accreditation.org/information/ea-s-sustainedcooperation-with-the-ec

http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea.