Navigacija

20. maj – Svetski dan metrologije

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obavezu da uvede Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvari nacionalne etalone u skladu sa definicijama, koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, kao i da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao naš nacionalni metrološki institut, i danas sprovodi obaveze preuzete pristupanjem Metarskoj konvenciji.

Merenja i globalni energetski izazov

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana metrologije, „Merenja i globalni energetski izazov“, ukazuje na problem sa snabdevanjem energijom sa kojim će se sve zemlje sveta suočavati u predstojećim decenijama. Potražnja za energijom sve više raste, posebno u zemljama u razvoju, a sa druge strane je imperativ da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Takođe je uočena potreba za obnovljivim izvorima energije.

Da bi bilo moguće prebroditi ovaj izazov, potrebno je unaprediti merenje čitavog niza parametara kako na primer u oblasti industrijske proizvodnje i elektrodistribucije, tako i kod kupovine ili prodaje energije.

Mnoga merila su predmet obavezne kontrole (zakonska metrologija) kao što je to slučaj sa vagama koje se svakodnevno koriste prilikom merenja težine proizvoda, instrumentima koji mere nivo zagađenja u životnoj sredini ili instrumentima kojima se meri količina utrošene energije. Stoga je Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology, OIML) definisala preporuke koje imaju za cilj usaglašavanje i harmonizaciju zahteva za ovu vrstu merila u celom svetu.

Nacionalni metrološki instituti širom sveta stalno unapređuju metrologiju kao nauku i sprovode validaciju novih tehnika merenja bez obzira na nivo preciznosti koji se zahteva. Oni takođe učestvuju u poređenjima, koja organizuje Međunarodni biro za tegove i mere, čime se obezbeđuje pouzdanost rezultata merenja širom sveta.

Na ovaj dan se slavi doprinos svih ljudi koji, u ime svih nas, rade tokom cele godine u međuvladinim i nacionalnim organizacijama.


Sve detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.worldmetrologyday.org/