Navigacija

Tim ocenjivača EA sproveo ponovno kolegijalno ocenjivanje ATS-a

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je tokom prošle sedmice bilo predmet ponovnog kolegijalnog ocenjivanja tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u skladu sa procedurom EA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9) i zahtevom koji je ATS podneo krajem 2012. godine za proširenje postojećeg multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) na oblast sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba.


Ponovno kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je u periodu od 9. do 13. septembra 2013. godine sa ciljem provere usklađenosti uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) br. 765/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju ( EA, ILAC i IAF).


Pored ocenjivanja u sedištu ATS-a, izvršeno je i osvedočenje u rad timova za ocenjivanje ATS-a tokom 11 ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (2 laboratorije za ispitivanje, 2 laboratorije za etaloniranje, 2 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, 1 sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, 1 sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, 2 kontrolna tela i 1 medicinska laboratorija).


U skladu sa pomenutom procedurom EA, a nakon dobijanja nacrta izveštaja tima ocenjivača EA, ATS će predložiti sprovođenje adekvatnih mera kako bi otklonio utvrđene neusaglašenosti i zabrinutosti. Nakon usvajanja predloga korektivnih mera od strane tima EA biće završen izveštaj i poslat sekretarijatu Saveta za multilateralne sporazume EA (EA MAC) koji će formirati Radnu grupu (Task Force Group) kako bi ista dostavila svoje mišljenje svim članovima EA. Na sastanku EA MAC saveta biće izvršena analiza kako izveštaja tima ocenjivača EA tako i izveštaja Radne grupe EA i verujemo da će većinom glasova biti doneta odluka o potpisivanju multilateralnog sporazuma između ATS-a i EA koji će sada, pored predloga za održavanje statusa potpisnika EA MLA sporazuma za oblasti laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, uključiti i oblast sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.