Navigacija

Pokretanje postupka MLP iz oblasti dimenzionih veličina i akustike

Obaveštenja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za dimenzione veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja (MLP) u oblasti dimenzionih veličina (za etaloniranje graničnih planparalelnih mera dužine mehaničkim komparatorom) i u oblasti akustike (za etaloniranje akustičkih kalibratora i za etaloniranje merila nivoa zvuka).


Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona, koje žele da učestvuju u pomenutim poređenjima, PT šemama, mogu da se prijave najkasnije do 31.10.2013. godine na e-mail: office@dmdm.rs ili zelenika@dmdm.rs (za oblast dimenzionih veličina) i maja@dmdm.rs (za oblast akustike).

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.