Navigacija

Novi dokument ATS-a za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje

Promena dokumentacije

U prethodnom periodu Akreditaciono telo Srbije (ATS) je formiralo Radnu grupu koja je izradila dokument ATS-UP26, Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje


Ovim dokumentom se utvrđuju kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje u skladu sa propisima kojima je regulisana organska proizvodnja u Republici Srbiji i/ili sertifikaciju u oblasti organske proizvodnje u skladu sa referentnim dokumentima i merama kontrole koji su ekvivalentni sa EU regulativom.


Ovaj dokument je namenjen svim učesnicima u postupku ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode sertifikaciju proizvoda u oblasti organske  proizvodnje.