Navigacija

31. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 31. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA), koja je održana u periodu od 29. do 30. maja u Parizu, Francuska, u organizaciji COFRAC-a doneto je 38 rezolucija od kojih su najznačajnije:


- EA GA je ratifikovala rezultate elektronskog glasanja za usvajanje procedura EA-3/XX EA Policy for the organic Production Certification i EA 2/13 Suplement1 – Interpretation of terminology used in clause 5.1 and guidelines to assessment focus;
- razmatrana je Radna verzija programa rada EA za 2014. godinu i dat je nalog Izvršnom komitetu (EA EX) da ga finalizira uzimajući u obzir Finansijski plan za 2014-2017 (Framework Partnership Agreement – FPA) u okviru potpisanog sporazuma o finansiranju EA od strane Evropske komisije (EC);
- data je obaveza EA EX komitetu da se sa ES DG CLIMA dogovori u vezi Programa rada i budžeta za primenu EU/ETS regulative za akreditaciju/verifikaciju, a predsedavajućem EA je dat mandat da potpiše odgovarajući sporazum sa DG CLIMA;
- EA GA se složila da dâ mandat EA EX komitetu da finalizira pregovore sa EC i da presedavajući potpiše novi FPA za 2014-2017 kojim će se od EC tražiti sredstva za finansiranje EA u okviru potpisanog sporazuma (FPA), koji je EA prvi put potpisala sa EC 2010. godine za tri naredne godine do 2013. godine, u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008. U okviru predloženog akcionog plana jedna od stavki je i dalja harmonizacija kriterijuma koje notifikaciona tela treba da zadovolje, uključujući i kriterijume za ocenjivanje, kojem je počev još od 2010. godine dat veliki prioritet kako bi pružilo nacionalnim institucijama poverenje u sistem akreditacije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008. EA će predložiti EC otpočinjanje projekta finansiranog u okviru budžeta iz FPA, kojim će se definisati osnova za akreditaciju za sve oblasti notifikacije, što će uključiti i predlog harmonizavanih standarda i dodatne zahteve za svaku direktivu/uredbu i module ukoliko je primenljivo. Projekat će obuhvatiti svu evropsku legislativu koja zahteva ocenjivanje usaglašenosti;
- EA EX komitet je odobrio tri nove organizacije koje učestvuju u radu EA kao priznate zainteresovane strane: EDQM – European Directorate for Quality in Medicine, EFNDT – European Federation for Non-Destructive Testing i FAMI-QS – The Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients and their Mixtures u skladu sa politikom EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders;
- usvojen je Finansijski izveštaj, kao i izveštaj Nadzornog odbora EA (FOC) za 2012. godinu i rebalans budžeta za 2013. godinu, uključujući i izmene sredstava koja se dobijaju od EC za primenu EU-ETS regulative;
- usvojen je Predlog budžeta za 2014. godinu i EA EX komitet je dao predlog za nove iznose za EA članarine počev od 2014. godine za koje je glasanje otvoreno do 05.07.2013. godine, a čije se usvajanje očekuje u novembru 2013. godine;
- usvojeni su programi rada svih komiteta za 2013. godinu;
- razmatran je EA Development Plan 2010-2015, koji uključuje proširenje sekretarijata sa dve nove funkcije - izvršnog sekretara i izvršnog direktora, kao i integraciju EA MAC sekretarijata;
- EA GA je usvojila povlačenje procedure EA-3/09: Surveillance and Reassessment of Accredited organisations na predlog EA HHC komiteta;
- EA GA je dala predlog EA HHC komitetu da započne rad na reviziji dokumenta EA-2/17: EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes;
- EA GA je na osnovu predloga EA EX komiteta donela odluku da, do konačne revizije dokumenta EA-1/22: EA Policy for Conformity Assessment Schemes koji će imati jednostavniji i decentralizovaniji pristup usvajanja šema ocenjivanja usaglašenosti, koristi principe kojim se lokalno akreditaciono telo u zemlji u kojoj je sedište vlasnika šeme ovlašćuje da preispita šemu, kao i da izvrši odgovarajuću koordinaciju sa ostalim članicama EA i da preporuku za usvajanje šeme;
- EA GA je usvojila povlačenje procedura: EA-3/05: Guidelines for Training Courses for Assessors used by Laboratory Accreditation Schemes; EA-3/06: Guidelines for Selection of Participants to Courses for the Training of assessors involved in Assessments of Laboratories applying for Accreditation (previously EAL G8) i EA-3/07: Programme for Course for Tutors for Assessor Training i usvojila je na predlog EA LC komiteta uputstvo ILAC G3:08/2012: Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies za sve članice EA;
- EA GA je usvojila povlačenje procedure EA-4/07: Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards i na predlog EA LC komiteta usvojila proceduru ILAC P10:01/2013: ILAC Policy on Traceability of Measurement Results kao obavezujući dokument za sve članice EA;
- uzimajući u obzir da članice EA ne sprovode PT aktivnosti, EA GA je usvojila preporuku EA EX komiteta da akreditaciona tela članice EA ne mogu da sprovode PT aktivnosti u budućnosti, a taj će zahtev biti dodat kriterijumima za članstvo u EA datim u dokumentu EA-1/17 Supplement 1 Criteria for Membership;
- EA GA je donela odluku da će se, u skladu sa preporukom EA CC, u slučaju akreditacije sertifikacionih tela kada je reč o regulativi iz oblasti upravljanja otpadom (End of Waste Regulations) u skladu sa standardom ISO/IEC 17021, sertifikacija sistema menadžmenta proizvođača sprovoditi prema standardu ISO 9001 i zahtevima iz regulative koja se primenjuje – što podrazumeva usklađenost sa svim zahtevima standarda ISO/IEC 17021, uključujući i godišnje nadzorne provere i ponovnu sertifikaciju nakon isteka perioda od tri godine. Sertifikat o akreditaciji se mora pozivati na pomenutu regulativu i u tom slučaju se navodi vrsta proizvoda. Sertifikati, koje sertifikaciona tela izdaju proizvođačima, moraju da se pozivaju na relevantnu regulativu (End of Waste Regulations) i u njima se mora navesti vrsta proizvoda obuhvaćenih sistemom menadžmenta. Takođe, na osnovu zahteva sertifikacionih tela i sporazuma sa nadležnim državnim organima sertifikaciona tela mogu biti akreditovana u skladu sa standardom EN 45011 ili ISO/IEC 17065 u slučaju sertifikacije procesa uklanjanja otpada pri čemu će se primenjivati zahtevi odgovarajućeg sistema menadžmenta i regulative.
- EA GA je odlučila, na osnovu predloga EA CC komiteta, da se akreditacija sertifikacionih tela, koja sertifikuju prema EN 15224 - Health care services. Quality management systems. Requirements based on EN ISO 9001:2008, može sprovoditi kao samostalna aktivnost. U slučaju kada sertifikaciono telo izdaje 2 sertifikata (ISO 9001 i EN 15224), ono mora biti akreditovano za oba standarda u skladu sa relevantnim EA i IAF dokumentima;
- EA GA je usvojila povlačenje procedura: EA-7/05: EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits na predlog EA CC komiteta i usvojila dokument IAF MD11:2013: IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems kao obavezujući dokument za sve članice EA;
- EA GA je dala nalog EA IC komitetu da započne sa izmenama uputstva EA-5/02: Guidance on the application of EN 45004 in recurrent inspection of motor vehicles;
- EA GA je prihvatila predlog EA IC komiteta da, nakon usvajanja novog ILAC-ovog dokumenta iz oblasti forenzike (crime scene investigation), ovaj komitet predloži ili povlačenje ili reviziju uputstva EA-5/03: Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation;
-EA GA je usvojila preporuku EA EX komiteta da ne podrži reviziju standarda ISO/IEC 17011 i pozvala nacionalna akreditaciona tela, članice EA, da predoče stav EA svojim nacionalnim telima za standardizaciju.


Tokom zasedanja Generalne skupštine EA izabrani su sledeći članovi EA EX komiteta na dve godine počev od 1. januara 2014. godine:


- Thomas Facklam (DakkS) - predsedavajući EA,
- Geir Samuelsen (NA) - potpredsedavajući EA,
- Nicole VanLaethem (BELAC) - predsedavajuća EA MAS komiteta,
- Ignasio Pina (ENAC) - predsedavajući EA NNS komiteta,
- Peter Kronvall (SWEDAC) - predsedavajući EA CPC komiteta,
- Leopoldo Cotez (IPAC) - predsedavajući EA CC komiteta,
- Rolf Straub (SAS) - predsedavajući EA IC komiteta,
- Paolo Bianco (ACCREDIA) - predsedavajući EA LC komiteta,

kao i 4 nova dodatna člana EA EX komiteta: Vagn Andersen (DANAK), Biserka Bajzek-Brezak (HAA), Rozsa Ring (NAT) i Jan van der Poel (RvA).