Навигација

31. заседањe Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

Током 31. заседања Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GА), која је одржана у периоду од 29. до 30. маја у Паризу, Француска, у организацији COFRAC-a донето је 38 резолуција од којих су најзначајније:


- ЕА GА је ратификовала резултате електронског гласања за усвајање процедура EА-3/XX EA Policy for the organic Production Certification и EA 2/13 Suplement1 – Interpretation of terminology used in clause 5.1 and guidelines to assessment focus;
- разматрана је Радна верзија програма рада ЕА за 2014. годину и дат је налог Извршном комитету (EA EX) да га финализира узимајући у обзир Финансијски план за 2014-2017 (Framework Partnership Agreement – FPA) у оквиру потписаног споразума о финансирању ЕА од стране Европске комисије (ЕC);
- дата је обавеза ЕА EX комитету да се са ЕС DG CLIMA договори у вези Програма рада и буџета за примену EU/ETS регулативе за акредитацију/верификацију, а председавајућем ЕА је дат мандат да потпише одговарајући споразум са DG CLIMA;
- ЕА GA се сложила да дâ мандат ЕА EX комитету да финализира преговоре са ЕC и да преседавајући потпише нови FPA за 2014-2017 којим ће се од ЕC тражити средства за финансирање ЕА у оквиру потписаног споразума (FPA), који је ЕА први пут потписала са ЕC 2010. године за три наредне године до 2013. године, у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 765/2008. У оквиру предложеног акционог плана једна од ставки је и даља хармонизација критеријума које нотификациона тела треба да задовоље, укључујући и критеријуме за оцењивање, којем је почев још од 2010. године дат велики приоритет како би пружило националним институцијама поверење у систем акредитације у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 765/2008. ЕА ће предложити ЕC отпочињање пројекта финансираног у оквиру буџета из FPA, којим ће се дефинисати основа за акредитацију за све области нотификације, што ће укључити и предлог хармонизаваних стандарда и додатне захтеве за сваку директиву/уредбу и модуле уколико је применљиво. Пројекат ће обухватити сву европску легислативу која захтева оцењивање усаглашености;
- ЕА EX комитет је одобрио три нове организације које учествују у раду ЕА као признате заинтересоване стране: EDQM – European Directorate for Quality in Medicine, EFNDT – European Federation for Non-Destructive Testing и FAMI-QS – The Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients and their Mixtures у складу са политиком EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders;
- усвојен је Финансијски извештај, као и извештај Надзорног одбора ЕА (FOC) за 2012. годину и ребаланс буџета за 2013. годину, укључујући и измене средстава која се добијају од EC за примену EU-ETS регулативе;
- усвојен је Предлог буџета за 2014. годину и EA EX комитет је дао предлог за нове износе за ЕА чланарине почев од 2014. године за које је гласање отворено до 05.07.2013. године, а чије се усвајање очекује у новембру 2013. године;
- усвојени су програми рада свих комитета за 2013. годину;
- разматран је EA Development Plan 2010-2015, који укључује проширење секретаријата са две нове функције - извршног секретара и извршног директора, као и интеграцију EA MAC секретаријатa;
- EA GА је усвојила повлачење процедуре EA-3/09: Surveillance and Reassessment of Accredited organisations на предлог EA HHC комитета;
- EA GА је дала предлог EA HHC комитету да започне рад на ревизији документа EA-2/17: EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes;
- EA GА је на основу предлога EA EX комитета донела одлуку да, до коначне ревизије документа EA-1/22: EA Policy for Conformity Assessment Schemes који ће имати једноставнији и децентрализованији приступ усвајања шема оцењивања усаглашености, користи принципе којим се локално акредитационо тело у земљи у којој је седиште власника шеме овлашћује да преиспита шему, као и да изврши одговарајућу координацију са осталим чланицама ЕА и да препоруку за усвајање шеме;
- ЕА GА је усвојила повлачење процедура: EA-3/05: Guidelines for Training Courses for Assessors used by Laboratory Accreditation Schemes; EA-3/06: Guidelines for Selection of Participants to Courses for the Training of assessors involved in Assessments of Laboratories applying for Accreditation (previously EAL G8) и EA-3/07: Programme for Course for Tutors for Assessor Training и усвојила је на предлог EA LC комитета упутство ILAC G3:08/2012: Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies за све чланице EA;
- EA GA је усвојила повлачење процедуре EA-4/07: Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards и на предлог EA LC комитета усвојила процедуру ILAC P10:01/2013: ILAC Policy on Traceability of Measurement Results као обавезујући документ за све чланице ЕА;
- узимајући у обзир да чланице ЕА не спроводе ПТ активности, EA GА је усвојила препоруку ЕА ЕX комитета да акредитациона тела чланице ЕА не могу да спроводе ПТ активности у будућности, а тај ће захтев бити додат критеријумима за чланство у ЕА датим у документу EA-1/17 Supplement 1 Criteria for Membership;
- ЕА GA је донела одлуку да ће се, у складу са препоруком ЕА CC, у случају акредитације сертификационих тела када је реч о регулативи из области управљања отпадом (End of Waste Regulations) у складу са стандардом ISO/IEC 17021, сертификација система менаџмента произвођача спроводити према стандарду ISO 9001 и захтевима из регулативе која се примењује – што подразумева усклађеност са свим захтевима стандарда ISO/IEC 17021, укључујући и годишње надзорне провере и поновну сертификацију након истека периода од три године. Сертификат о акредитацији се мора позивати на поменуту регулативу и у том случају се наводи врста производа. Сертификати, које сертификациона тела издају произвођачима, морају да се позивају на релевантну регулативу (End of Waste Regulations) и у њима се мора навести врста производа обухваћених системом менаџмента. Такође, на основу захтева сертификационих тела и споразума са надлежним државним органима сертификациона тела могу бити акредитована у складу са стандардом ЕN 45011 или ISO/IEC 17065 у случају сертификације процеса уклањања отпада при чему ће се примењивати захтеви одговарајућег система менаџмента и регулативе.
- ЕА GА је одлучила, на основу предлога ЕА CC комитета, да се акредитација сертификационих тела, која сертификују према EN 15224 - Health care services. Quality management systems. Requirements based on EN ISO 9001:2008, може спроводити као самостална активност. У случају када сертификационо тело издаје 2 сертификата (ISO 9001 и EN 15224), оно мора бити акредитовано за оба стандарда у складу са релевантним ЕА и IAF документима;
- ЕА GА је усвојила повлачење процедура: EA-7/05: EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits на предлог EA CC комитета и усвојила документ IAF MD11:2013: IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems као обавезујући документ за све чланице ЕА;
- ЕА GА је дала налог ЕА IC комитету да започне са изменама упутства EA-5/02: Guidance on the application of EN 45004 in recurrent inspection of motor vehicles;
- ЕА GА је прихватила предлог ЕА IC комитета да, након усвајања новог ILAC-овог документа из области форензике (crime scene investigation), овај комитет предложи или повлачење или ревизију упутства EA-5/03: Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation;
-ЕА GА је усвојила препоруку ЕА ЕX комитета да не подржи ревизију стандарда ISO/IEC 17011 и позвала национална акредитациона тела, чланице ЕА, да предоче став ЕА својим националним телима за стандардизацију.


Током заседања Генералне скупштине ЕА изабрани су следећи чланови ЕА ЕX комитета на две године почев од 1. јануара 2014. године:


- Thomas Facklam (DakkS) - председавајући ЕА,
- Geir Samuelsen (NA) - потпредседавајући EA,
- Nicole VanLaethem (BELAC) - председавајућa EA МАС комитета,
- Ignasio Pina (ENAC) - председавајући ЕА ННС комитета,
- Peter Kronvall (SWEDAC) - председавајући EA CPC комитета,
- Leopoldo Cotez (IPAC) - председавајући EA CC комитета,
- Rolf Straub (SAS) - председавајући EA IC комитета,
- Paolo Bianco (ACCREDIA) - председавајући EA LC комитета,

као и 4 нова додатна члана ЕА ЕX комитета: Vagn Andersen (DANAK), Biserka Bajzek-Brezak (HAA), Rozsa Ring (NAT) и Jan van der Poel (RvA).