Navigacija

Objavljen Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

Obaveštenja

U „Službenom glasniku RS”, broj 17/13 od 21. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, koji stupa na snagu 1. marta 2013. godine.
 
Ovim pravilnikom, kojim je transponovana Direktiva 2009/23/EC koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), bliže se propisuju zahtevi za vage sa neautomatskim funkcionisanjem, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati vage sa neautomatskim funkcionisanjem na tržištu, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.