Navigacija

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024

Aktuelnosti
SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba
 
Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons objavljeno je 1. jula 2012. godine.
 
U skladu sa tim, Međunarodni akreditacioni forum (IAF) je doneo odluku da prelazni period za primenu novog izdanja standarda ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17024:2012,  bude 3 godine od datuma izdanja standarda, što znači da sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja su akreditovana prema standardu ISO/IEC 17024:2003, treba da do 01.07.2015. godine usaglase svoj rad  prema standardu ISO/IEC 17024:2012. 
 
U poređenju sa prethodnim izdanjem standarda učinjene su sledeće značajne izmene:
  • restruktuiranje standarda zasnovano na zajedničkoj strukturi prihvaćenoj od strane ISO/CASCO-a,
  • modifikacije zasnovane na standardima ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 i ISO/PAS 17005,
  • poboljšavanje uzimanjem u obzir elementa Smernice IAF GD24:2009,
  • revizija termina i definicija.
Institut za standardizaciju Srbije je 24. septembra 2012. godine objavio standard SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba. Ovim standardom povlači se i zamenjuje standard SRPS ISO/IEC 17024:2005.
 
ATS je planirao i preduzima sve aktivnosti (izmene dokumenata sistema menadžmenta, obuka ocenjivača i osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja) u cilju usaglašavanja postupka akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012.
 
ATS će ocenjivanje po novom izdanju standarda početi najkasnije do 15. oktobra 2013. godine. Tačan datum početka ocenjivanja po novom izdanju standarda, kao i detaljnije informacije u vezi sa prelaskom na novo izdanje standarda, biće naknadno objavljeni od strane ATS-a.
 
U međuvremenu, telima za ocenjivanje usaglašenosti, koja žele da svoj rad prilagode zahtevima novog izdanja standarda, preporučuje se da identifikuju promene, koje treba da izvrše radi prilagođavanja novom izdanju standarda, i da razviju plan implementacije za pripremu za prelazak na novo izdanje standarda. 
 
Ocenjivanje akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba u smislu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda sprovešće se tokom redovnih nadzornih ocenjivanja. 
 
Nakon 01.07.2015. godine prestaju da važe sve dodeljene akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2005.