Навигација

Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17024

Актуелности
SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа
 
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons објављено је 1. јула 2012. године.
 
У складу са тим, Међународни акредитациони форум (IAF) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17024:2012,  буде 3 године од датума издања стандарда, што значи да сва тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована према стандарду ISO/IEC 17024:2003, треба да до 01.07.2015. године усагласе свој рад  према стандарду ISO/IEC 17024:2012. 
 
У поређењу са претходним издањем стандарда учињене су следеће значајне измене:
  • реструктуирање стандарда засновано на заједничкој структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а,
  • модификације засноване на стандардима ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005,
  • побољшавање узимањем у обзир елемента Смернице IAF GD24:2009,
  • ревизија термина и дефиниција.
Институт за стандардизацију Србије је 24. септембра 2012. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа. Овим стандардом повлачи се и замењује стандард SRPS ISO/IEC 17024:2005.
 
АТС је планирао и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију особа према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012.
 
АТС ће оцењивање по новом издању стандарда почети најкасније до 15. октобра 2013. године. Тачан датум почетка оцењивања по новом издању стандарда, као и детаљније информације у вези са преласком на ново издање стандарда, биће накнадно објављени од стране АТС-а.
 
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију план имплементације за припрему за прелазак на ново издање стандарда. 
 
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања. 
 
Након 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005.