Navigacija

Godišnji seminar za akreditovana TOU, 24. januar 2013.

Seminar u Sava centru

Tradicionalni jednodnevni seminar Akreditacionog tela (ATS) za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti sa temom „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“ održan je 24. januara 2013. godine u Centru „Sava“ pred do sada najširim auditorijumom.


Seminar je okupio predstavnike resornih ministarstava, privrednih društava, strukovnih udruženja, udruženja potrošača, kao i predstavnike akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).
Cilj seminara je bilo predstavljanje značaja multilateralnih sporazuma koje je ATS potpisao sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnim akreditacionim forumom (IAF) prošle godine, kao i upoznavanje predstavnika akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za njihov rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije.


Predavači na seminaru su bili predstavnici Ministarstva finansija i privrede (MFP), bilateralnog projekta GIZ-ACCESS Programa podrške Nemačke Vladi Republike Srbije (2011-2013), kao i eksperti i zaposleni ATS-a.


Uvodnu reč održala je mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a, koja je pozdravila sve prisutne i uputila čestitke svim zaposlenima u ATS-u za uspešnu prethodnu godinu. Gospođa Pupavac je istakla da Upravni odbor (UO) smatra da je potpisivanje ILAC MRA i IAF MLA sporazuma najveći uspeh ATS-a i da je potpisivanje IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije proizvoda kruna petnaestogodišnjeg rada ATS-a. Takođe je istakla da će UO i u 2013. godini nastaviti da pruža podršku ATS-u kao što je to i do sada činio.


mr Snježana Pupavac

Nakon Snježane Pupavac, prisutnima se obratio dr Dejan Krnjajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dr Krnjajić je najpre pozdravio prisutne i pohvalio rad ATS-a u 2012. godini. Istakao je značaj potpisanih sporazuma, zahvaljujući kojima će domaći proizvodi dobiti ulaznicu za evropsko tržište, a što će dovesti do porasta izvoza i oporavka privrede u Srbiji. Značaj potpisanih sporazuma, naveo je, ogleda se još i kroz uklanjanje tehničkih barijera i podizanje nivoa naših usluga na svetski nivo.


dr Dejan Krnjajić, mr Snježana Pupavac, Vidosava Džagić, Biljana Tomić,
mr Natalija Jovičić Zarić, dr Bratislav Milošević

U uvodnom delu obratila se i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije koja je dugogodišnji partner ATS-a. Takođe se osvrnula na koristi od potpisanih sporazuma kako za potrošače u Srbiji tako i za ATS i partnere ATS-a naglasivši da su sporazumi potvrda sistema kvaliteta koji postoji u Srbiji. Takođe, navela je izazove koji stoje pred nama, a to su: dalja harmonizacija tehničke regulative i nastavak poboljšanja infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Na kraju svog obraćanja iznela je čestitke zaposlenima ATS-a na posvećenosti i uspehu koji je ostvaren u 2012. godini.


Vidosava Džagić

Na kraju uvodnog dela reč je preuzela mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u MFP-u, koja je zvanično otvorila seminar „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“, rekavši da je 2012. godina bila godina akreditacije i da je ATS učinio veliki iskorak time što je postao član evropske porodice akreditacionih tela, jer će to doprineti povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda, a samim tim i povećanju izvoza. Takođe, istakla je da MFP prati i podržava rad ATS-a i da je veliki broj prisutnih potvrda uspeha seminara ATS-a koji predstavlja idealno mesto za razmenu iskustava i sticanje novih znanja.


mr Jelena Popović

Nakon što je otvorila seminar Jelena Popović je održala predavanje na temu „Aktuelnosti u Ministarstvu finansija i privrede“. Ona je naglasila značaj transponovanja EU direktiva u srpsko zakonodavstvo, objasnila ulogu MFP-a kao koordinatora u procesu transponovanja direktiva, navela da je MFP transponovalo 10 direktiva tokom 2012. godine i apelovala je na ostala ministarstva da nastave sa transponovanje EU direktiva u čijoj je nadležnosti materija iz direktiva. Potom je posvetila posebnu pažnju saradnji organa koji propisiju tehničke zahteve za proizvode, carinskih organa i organa tehničkog nadzora.


Što se tiče realizovanih aktivnosti MFP-a tokom 2012. godine doneto je sedam tehničkih propisa na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, tj. pravilnika kojima su prenete odgovarajuće EU direktive u naše zakonodavstvo:
-Pravilnik o bezbednosti mašina (Sl. glasnik RS br. 13/10),
-Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Sl. glasnik RS br.13/10),
-Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Sl. glasnik RS br. 13/10),
-Pravilnik o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br. 101/10),
-Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Sl. glasnik RS br. 100/11),
-Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Sl. glasnik RS br. 1/13),
-Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru (Sl. glasnik RS br. 1/13).


Takođe, MFP je vredno radio na održavanju saradnje državnih organa i prižanju pomoći privredi kroz brojne obuke, seminare i objavljivanje raznih priručnika i vodiča.


Što se tiče planiranih aktivnosti za 2013. godinu, MFP planira da oformi posebnu radnu grupu koja će raditi na sprovođenju aktivnosti donošenja dva pravilnika u oblasti tekstila i obuće kojima će se u naš pravni sistem preneti odgovarajući propisi EU. Takođe će se redovno ažurirati spiskovi srpskih standarda, završiće se aktivnosti na izradi podzakonskih akata iz oblasti metrologije, itd.


Na kraju svog izlaganja Jelena Popović je istakla da je nakon perioda intenzivne harmonizacije sa EU propisima u 2012. godini započeta izrada Stategije razvoja infrastrukture kvaliteta u Srbiji čiji je cilj uravnotežen razvoj svih komponenti infrastrukture kvaliteta.


Prezentacija „Aktuelnosti u Ministarstvu finansija i privrede“ – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MFP

Sledeće predavanje održala je Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, na temu „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“ u kojem je  najpre predstavila napore koje je uložio ATS u prethodnoj godini što je za rezultat imalo potpisivanje važnih multilateralnih sporazuma. Potom je naglasila da je naredno kolegijalno ocenjivanje već zakazano za septembar ove godine i da se nada da će isto dobro proći kao i prethodno, a što bi dovelo do proširenja obima delovanja ATS-a na oblast akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba i sistema menadžmenta.


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a

U nastavku predavanja je istakla da se porast predmeta i akreditovanih TOU nastavio i u 2012. godini. Zahvalila se akreditovanim TOU koja su odgovorila na Upitnik o zadovoljenju korisnika usluga ATS-a i naglasila da su predlozi TOU već uzeti u razmatranje.


Obavestila je, potom, prisutne da je ATS promenio veb stranicu i da se na njoj može pronaći nov registar sa naprednom pretragom. Posetioci sajta će ubuduće moći da pretražuju registar ne samo po akreditacionim brojevima, nego i po bilo kom standardu, reči, nazivu TOU i dr.


Pored promene veb stranice, ATS je izvršio izmene u pojedinim dokumentima koja se tiču rada akreditovanih TOU:
- ATS-PA01 Pravila akreditacije,
- ATS-PR15 Odlučivanje i dodela akreditacije,
- ATS-UP20 Smernice za primenu SRPS CEN/TS 15675 u postupku ocenjivanja laboratorija za ispitivanje,
- ATS-UP22 Smernice za primenu Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik RS“ br.87/11) u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti,
- ATS-UP23 Smernice za primenu standarda ISO/IEC 17024:2003,
- ATS-UP24 Smernice EA za primenu ISO/IEC 17021:2006 za kombinovane provere.


Najavila je izmene sledeća dva dokumenta:
- ATS-PA04 Pravila za korišćenje simbola akreditacije,
- ATS-PA05 Pravila prekogranične akreditacije.


Što se tiče saradnje sa partnerima i drugim akreditacionim telima (Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije), ATS će nastaviti da ulaže napore na održanju uspešne saradnje koja je do sada ostvarena kroz niz projekata kao što su: regionalni RTV projekat „Promocija regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti infrastrukture kvaliteta“, regionalni projekat IPA 2011, GIZ program „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, Program švajcarsko-srpske saradnje 2009-2012 u oblasti uvođenja GLOBAL G.A.P. standarda i zaštite geografskog porekla.


Jasna Stojanović je istakla posvećenost ATS-a promociji akreditacije koja se ogleda kroz objavljivanje biltena, raznih brošura namenjenih TOU, korisnicima usluga TOU i državnim organima, potom kroz obeležavanje dana akreditacije, posećivanje raznih konvencija i okruglih stolova koji se bave pitanjem akreditacije.


Takođe, ATS posvećuje dosta pažnje jačanju kompetentnosti zaposlenih u ATS-u i ocenjivača ATS-a kroz kontinualnu edukaciju i održavanje raznih obuka tokom cele godine.


U želji da se olakša poslovanje, Jasna Stojanović je preložila akreditovanim TOU da osnuju svoje udruženje čime bi se institucionalizovala prava i uloga TOU i pružila im se mogućnost da učestvuju aktivnije u aktivnostima koje su bitne za svakodnevni rad TO, kao što je dostupnost PT šema.


Na kraju izlaganja, Jasna Stojanović je navela planove ATS-a za 2013. godinu koji se, pre svega, odnose na uspešno održavanje potpisanih multilateralnih sporazuma: sa EA (EA MLA), ILAC-om (ILAC MRA) i IAF-om (IAF MLA), kao i njihovo proširenje; dalje unapređenje saradanje sa ministarstvima i svim zainteresovanim stranama; kontinualno unapređenje sistema akreditacije; dalje jačanje kompetentnosti ATS-a. Takođe je objasnila prisutnima da će ATS biti domaćin EA sastanaka u martu – ATS je organizator sastanaka EA komiteta za kontrolna tela i sertifikaciona tela (EA IC, EA CC) i dr.


Prezentacija „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“ – Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a


Kao što je već rečeno, prilikom obraćanja mr Jelene Popović, MFP je započeo aktivnosti na izradi Strategije razvoja infrastrukture kvaliteta u Srbiji za čiju realizaciju je bilo potrebno obezbediti podršku. Nemačka vladina organizacija za tehničku pomoć, GIZ, je izašla u susret MFP-u i pružila traženu pomoć kroz višegodišnji program za unapređenje privatnog sektora. Sam program predstavio je Helmut Mairhofer, vođa komponente za infrastrukturu kvaliteta u okviru programa. Tokom svog izlaganja Helmut Mairhofer je naveo da se program sastoji iz tri faze od kojih se prva uspešno privodi kraju i da je za nju bilo izdvojeno 4,7 miliona evra. Tokom prve faze urađene su SWOT analize za lokalni i inostrani sistem sertifikacionih tela, za sisteme sertifikacije proizvoda i za laboratorije. Na osnovu tih analiza došlo se do sledećih zaključaka:
-  da je potrebno je osnovati udruženje TOU koje bi imalo savetodavnu ulogu;
-  da postoji još prostora za povećanje svesti o potebi transponovanja Direktiva "Novog pristupa" u domaće zakonodavstvo (što je MFP već uradilo);
-  da, pored svoje razvijene tehničke kompetentnosti, TOU treba da ulože dodatni napor u poslovnom planiranju, aktivnom marketingu i menadžmentu usmerenom ka korisnicima usluga.


Prezentacija „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ


Katarina Bogojević i Helmut Mairhofer

U drugom bloku predavanja prva se prisutnima obratila mr Milica Jovčić održavši predavanje na temu „Korišćenje obavezujućih EA, ILAC i IAF dokumenata u postupku akreditacije” i pritom je iznela svoje mišljenje da je bitno koristiti obavezujuća dokumenta, jer ona obezbeđuju doslednost primene ISO/IEC/EN smernica i standarda.


Milica Jovčić je prisutnima objasnila razliku između informativnih i savetodavnih dokumenata. Smernice/informativna dokumenta obezbeđuju tehničke ili naučne smernice i preporučene načine kako je moguće ispuniti određeni kriterijum, dok tehnička/savetodavna dokumenta (dokumenta treće strane zainteresovane za akreditaciju) obezbeđuju korisne savete po pitanjima koja su u vezi sa akreditacijom.


mr Milica Jovčić

Tokom predavanja najviše pažnje bilo je posvećeno navođenju obavezujućih dokumenata EA-a, ILAC-a i IAF-a koje ATS primenjuje u svojim dokumentima. Obrazložena je obaveza korišćenja obavezujućih dokumenata u postupku akreditacije TOU koja ima za cilj da se obezbedi da i akreditaciono telo i TOU deluju na konzistentan i ekvivalentan način. Takođe, naveden je značaj korišćenja obavezujućih dokumenata EA-a, ILAC-a i IAF-a koji se ogleda u činjenici da su zahvaljujući primeni tih dokumenata usluge akreditovanih tela  prihvaćene na globalnom nivou.


U nastavku, Milica Jovčić se osvrnula i na zahteve koji se stavljaju pred TOU, kao što je neophodnost raspolaganja ažurnim verzijama dokumenata EA, ILAC-a i IAF-a koja moraju biti implementirana u sistem TOU.


Na kraju predavanja, prisutni su imali priliku da saznaju da se trenutno završava dokument ATS-a koji će jasno definisati politiku ATS-a u vezi akreditacije fleksibilnog obima i činjenicu da, ukoliko dođe do izmene kriterijuma za akreditaciju, je ATS dužan da o tome obavesti TOU, kao i o prelaznom periodu u kojem su TOU dužna da se usaglase sa izmenjenim kriterijumima.


Prezentacija „Korišćenje obavezujućih EA, ILAC i IAF dokumenata u postupku akreditacije” – mr Milica Jovčić, ATS


Sledeće predavanje održala je mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a. Predavanje je bilo posvećeno značaju korišćenja smernica EA, ILAC-a i IAF-a, kao i drugih međunarodnih organizacija, kao što su: EUROCHEM (mreža evropskih organizacija koje imaju za cilj uspostavljanje sistema sledljivosti u oblasti hemijskih ispitivanja i promociju dobre laboratorijske prakse u toj oblasti), EUROLAB (Evropska federacija nacionalnih udruženja za merenje i ispitivanje u analitičkim laboratorijama), EDQM (Evropska Direkcija za kvalitet u oblasti medicine i zdravstvene zaštite) i EGOLF (Evropska grupa organizacija za protivpožarnu zaštitu u oblasti ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije) u svakodnevnom radu tela za ocenjivanje usaglašenosti.


Prezentacija „Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu tela za ocenjivanje usaglašenosti“ – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS


mr Natalija Jovičić Zarić

Dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a, održao je predavanje na temu „Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima“. Dr Milošević je najpre prisutnima ponovo ukazao na razliku između PT aktivnosti i MLP (međulaboratorijska poređenja). Potom je objasnio da sve akreditovane laboratorije i laboratorije, koje su podnele prijavu za akreditaciju, moraju učestvovati u dostupnim i odgovarajućim PT aktivnostima i da su u obavezi da same istraže dostupnost odgovarajućih PT aktivnosti uzimajući u obzir njihovu prikladnost.


U nastavku predavanja, rekao je da laboratorije moraju vrednovati rezultate PT aktivnosti, sačinjavati odgovarajuće zapise, kao i sprovoditi korektivne i/ili preventivne mere kada je to neophodno. Dalje je naveo da će ATS za laboratorije, koje ne učestvuju u dostupnim i odgovarajućim PT aktivnostima u skladu sa zahtevima iz ATS-PA02 Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti ili ne pokreću odgovarajuće mere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata, preduzeti odgovarajuće mere (npr. suspendovati ili ukinuti deo akreditacije ili akreditaciju u celini).
Na kraju predavanja, u svom zaključku dr Bratislav Milošević je predstavio koristi od učestvovanja u PT aktivnostima.


Prezentacija „Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima“ – dr Bratislav Milošević, ATS


dr Bratislav Milošević

Treći blok predavanja započela je Ljiljana Markićević, načelnik Odeljenja za akreditaciju laboratorija ATS-a koja je predstavila politiku EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (EA-1/22 Policy for Conformity Assessment Schemes). Prisutnima je najpre objasnila šta su to šeme ocenjivanja usaglašenosti, koje sve zahteve jedna šema treba da zadovolji i ko sve može biti vlasnik šeme ocenjivanja usaglašenosti. Objasnila je šta sve treba da sadrži jedna šema ocenjivanja usaglašenosti napomenuvši da se sadržaj razlikuje u zavisnosti za koju oblast se kreira šema, da li je u pitanju kontrolisanje, ispitivanje, etaloniranje ili sertifikacija. Takođe, Ljiljana Markićević je prisutnima objasnila postupak razvoja šeme na primeru razvoja sertifikacione šeme.

Na kraju svog izlaganja Ljiljana Markićević je istakla da je ATS definisao proceduru Proširenje aktivnosti ATS ATS-PR13 koju primenjuje za proširenje svojih aktivnosti na osnovu potreba zainteresovanih strana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011:2007. U skladu sa procedurom ATS-a vrši se analiza potrebe za proširenjem aktivnosti ATS-a, planiranje i realizacija Projekta za proširenje aktivnosti ATS-a, kao i njegova primena i preispitivanje.


Prezentacija „Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)“ - Ljiljana Markićević, ATS


Ljiljana Markićević

Ljubica Živanić, načelnik Odeljenja za akreditaciju sertifikacionih i kontrolnih tela ATS-a, održala je predavanje na temu „Struktura, nezavisnost, kompetentnost – zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024“. Predavanje je započeto objašnjenjem ciljeva izmena standarda: usaglašavanje strukture standarda sa standardima iz serije ISO 17000; implementiranje relevantnih delova smernica za primenu standarda (IAF/ILAC A4, IAF GD5, IAF GD 24); uključivanje  elemenata iz ISO/PAS dokumenata (ISO/PAS 17001 o nepristrasnosti, ISO/PAS 17002 o poverljivosti, ISO/PAS 17003 o žalbama i prigovorima, ISO/PAS 17005 o uređivanju sistema menadžmenta) i nastavilo se kroz objašnjavanje izmena u odnosu na prethodna izdanja standarda.


Ljubica Živanić je detaljno objasnila šta se sve očekuje od sertifikacionih i kontrolnih tela u pogledu nepristrasnosti i nezavisnosti, kao i koji su to zahtevi vezani za strukturu i resurse koji se stavljaju pred sertifikaciona i kontrolna tela. Predavanje je završeno navođenjem perioda do kojeg se akreditovana TOU moraju usaglasiti sa novim izdanjima standarda, moraju biti ocenjena po novom izdanju i mora biti doneta odluka o akreditaciji.


Prezentacija „Struktura, nezavisnost, kompetentnost – zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024“ – Ljubica Živanić, ATS


Ljubica Živanić

Poslednje predavanje održala je zamenica direktora ATS-a, mr Natalija Jovičić Zarić, na temu rada TOU sa aspekta odlučivanja o akreditaciji. Kroz svoje predavanje objasnila je trendove i kritične tačke, koje su uočene u poslovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti, a vezane su za upravljanje korektivnim/preventivnim merama/merama za poboljšanje; načela nezavisnosti/nepristrasnosti; preispitivanje od strane rukovodstva; opremu i osoblje; mernu nesigurnost; obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja; dobrovoljne šeme ocenjivanja usaglašenosti.

Prezentacija „Rad tela za ocenjivanje usaglašenosti – aspekt odlučivanja“ – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS


Biljana Tomić


Učesnici seminara