Navigacija

Poziv za prijavu za tehničke eksperte

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane).


Kandidati koji zadovoljavaju dole navedene kriterijume treba da do 31. januara 2013. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije popunjenu prijavu za ocenjivače i tehničke eksperte (dostupna na sajtu ATS-a: www.ats.rs) na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd ili elektronskim putem na office@ats.rs.


Uz  prijavu je pored dokumenata koji se istom traže potrebno da se dostave i dokazi kojima se potvrđuje ispunjenje propisanih kriterijuma za eksperta za koga se prijavljuje, kao i informaciju o eventualnim dosadašnjim angažovanjima na poslovima u radu sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta.


Komisija za ocenjivače će realizovati razgovore sa izabranim kandidatima počev od 01. februara 2013. godine.


Kriterijumi za tehničkog eksperta koji učestvuje u ocenjivanjima sertifikacionih tela prema SRPS ISO/IEC 17021:
- obrazovanje: visoka stručna sprema u oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, medicinskih i biotehničkih nauka;
- radno iskustvo: najmanje četiri godine radnog iskustva od toga ne manje od dve godine na poslovima u tehničkim oblastima prema odgovarajućim EA kodovima i oblastima prema kodovima kategorije lanca ishrane;
- izvorno znanje i veština: poznavanje zakona i propisa koji se odnose na procese i/ili proizvode;
- specifično znanje i veština za sistem menadžmenta kvalitetom/sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu/upravljanja zaštitom životne sredine: za QMS i OHSAS: dobro poznavanje procesa i proizvoda, uključujući usluge (npr. radno iskustvo na planiranju proizvodnje ili u području usluga, iskustvo u kontroli kvaliteta, razvoju, projektovanju i sl.); za EMS: iskustvo u prevenciji zagađenja i/ili poznavanje tehničkih aspekata i aspekata životne sredine (npr. završena obuka o skladištenju, korišćenju i odbacivanju materijala i njihov uticaj na životnu sredinu, završena obuka ili iskustvo u timu za postupanje u slučaju opasnosti).