Navigacija

Održane su sednice SA, UO i zajednička sednica

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije, 20. decembra 2012. godine, održane su sednice Saveta za akreditaciju, zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora i  sednica Upravnog odbora.


Savet za akreditaciju je, shodno svojoj nadležnosti a prema članu 48. Statuta, razmatrao formiranje privremenih tehničkih komiteta u okviru stalnih tehničkih komiteta i predložio ATS-u osnivanje sedam privremenih tehničkih komiteta. Privremeni tehnički komiteti se formiraju po potrebi, za rad po specifičnim i stručnim pitanjima iz određene oblasti akreditacije. Savet za akreditaciju je identifikovao zainteresovane strane i utvrdio kriterijume za izbor članova privremenih komiteta, a ATS će uputiti poziv identifikovanim zainteresovanim stranama da u određenom roku podnesu predloge za izbor i imenovanje članova ovih privremenih tehničkih komiteta kako bi Savet razmotrio na svojoj sledećoj sednici prispele prijave i predložio direktoru izbor i imenovanje članova privremenih tehničkih komiteta.


Sednica Saveta za akreditaciju

Na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju razmatran je Izveštaj o radu komisija za akreditaciju za 2012. godinu; informacija o novom izdanju standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 – zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje. Takođe je razmatran i veoma sadržajan Izveštaj o radu međunarodnih organizacija za akreditaciju i to: Evropske organizacije za akreditaciju (EA), Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF).


Upravni odbor je shodno svojoj zakonskoj nadležnosti usvojio Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu nakon što je razmotrio sve predložene projekte koje Akreditaciono telo Srbije namerava da sprovede tokom 2013. godine, između ostalih: održavanje postojećih akreditacija i nove akreditacije; održavanje multilateralnog sporazuma sa EA u oblasti akreditacije laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela i harmonizacija sistema akreditacije; učestvovanje u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju; razvoj novih šema akreditacije; jačanje kompetentnosti stalno zaposlenih i eksterno angažovanih eksperata i promociju značaja i uloge sistema akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji i EU.


Zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora