Navigacija

ENFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Seminari

Tokom 2012. godine u okviru trogodišnjeg projekta „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, a u organizaciji European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) održan je seminar na temu akreditacije u oblasti forenzike.


ENFSI je organizacija koja ima preko 60 članova od kojih je većina akreditovana od strane akreditacionih tela potpisnika EA MLA/ILAC MRA. Ova organizacije je stakeholder Evropske organizacije za akreditaciju i aktivno učestvuje u njenom radu kroz različite komitete i radne grupe. ENFSI se sastoji od tri komiteta: Education and Training Committee, Quality and Competence Standing Committe i Research and Development Committee i svoje aktivnosti realizuje kroz rad sedamnaest radnih grupa. Osnovna misija organizacije ENFSI je da podigne kvalitet forenzičkih istraživanja u Evropi i svetu, razvija i promoviše standarde u ovoj oblasti. U cilju poboljšanja kvaliteta i kompetentnosti u ovoj oblasti, ENFSI trenutno sprovodi aktivnosti na pet projekata.


Veza akreditacije i laboratorija u ovoj oblasti je veoma jaka i plan ENFSI-ja je da do kraja 2012.godine sve laboratorije članice ENFSI-ja budu akreditovane. Većina laboratorija je već akreditovana za sledeće metode ispitivanja: ispitivanje otisaka prstiju, DNK, kvalitativna i kvantitativna (u telesnim tečnostima) ispitivanja droga, ispitivanje lekova i dr. Lista akreditovanih laboratorija, kao i njihovi obimi akreditacije nalaze se na Web sajtu ENFSI-ja.


Prvi deo seminara (Quality Assurance in the Forensic Process) održan je u periodu od 29-31. marta 2012. godine u Linčopingu, Švedska u prostorijama Švedske nacionalne forenzičke laboratorije (Swedish National Laboratory of Forensic Science - SKL).
Tokom održavanja seminara održane su brojne radionice i prezentacije, u kojima je kroz neposredne diskusije učestvovao veliki broj predstavnika nacionalnih akreditacionih tela iz zemalja Evropske Unije, kao i zemalja iz regiona. Tom prilikom izneta su ključna pitanja u oblasti akreditacije forenzičkih laboratorija, kao što su ujednačenost rada nacionalnih forenzičkih laboratorija, tehničke specifikacije u forenzičkom procesu, učešće laboratorija u odgovarajućim PT programima čiji je organizator ENFSI, kao i metodologija koja će se primenjivati prilikom realizacije ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevom standarda ISO/IEC 17025.


Detaljno su prezentovane sledeće teme koje imaju direktan utacaj na postupak akreditacije forenzičkih laboratorija:
-    Smeštaj i neposredna radna okolina forenzičke laboratorije;
-    Komunikacija sa korisnikom usluga forenzičke laboratorije;
-    Upravljanje dokumentima i zapisima;
-    Obuka osoblja i održavanje kompetentnosti;
-    Tumačenje forenzičkih slučajeva;
-    Uzorkovanje;
-    Kolegijalno ocenjivanje (Peer evaluation).


Seminaru je prisustvovala Aleksandra Kitanić.


Drugi deo seminara (Quality Assurance in the Forensic Process) održan je u Stokholmu, Švedska u periodu od 19-20. novembra 2012. god. Seminar je vodila Christina Bertler, rukovodilac komiteta Quality and Competence Standing Committe (QCC) ENFSI. Sastanku je prisustvovalo oko 25 predstavnika nacionalnih akreditacionih tela iz Evrope i drugih delova sveta.


Na seminaru su prezentovane teme značajne za uspostavljanje zajedničkog pristupa nacionalnih akraditacionih tela u postupku akreditacije forenzičkih ispitivanja i istraživanja. Kroz diskusiju na radionicama razmatrani su kriminalistički slučajevi „ocenjeni sa aspekta akreditacionog tela“, pristup  učesnika u uzorkovanju, interpretaciji slučajeva i istraživanju.
Posebna pažnja je bila posvećena razjašnjavanju koji standardi za akreditaciju, ISO/IEC 17025 ili ISO/IEC 17020, su odgovarajući za pojedine faze istraživanja kriminalističkih slučajeva.
Smeštaj, uslovi sredine na mestu zločina, uzorkovanje, rukovanje uzorcima, pravljenje zapisa fotografisanjem i intervjuima, skladištenje uzoraka, sprečavanje kontaminacije uzoraka i transport su bile teme koje su, takođe,  razmatrane sa aspekta akreditacije. Posebna pažnja je bila posvećena validaciji metoda ispitivanja.


Detaljno su prezentovane i sledeće teme:
-    Učešće laboratorija u PT programima u organizaciji  ENFSI-ja;
-    Ocenjivanje na licu mesta sa posebnim osvrtom na ispitivanje otisaka prstiju (različite vrste materijala sa otiscima, metode ispitivanja i/ili poređenja);
-    Način interpretacije rezultata kriminalističkog istraživanja i sadržaj izveštaja o ispitivanju;
-    Prikaz obima akreditacije.

Seminaru je prisustvovala dr Ljubinka Gligić.