Navigacija

30. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti


Tokom 30. zasedanja Generalne skupštine EA (EA General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 21. do 22. novembra 2012. godine u Bratislavi, Slovačka, doneto je 25 rezolucija od kojih su najznačajnije:


- potvrđena je odluka EA MAS Komiteta da BATA, nacionalno akreditaciono telo Bosne i Hercegovine, potpiše Bilateralni sporazum sa EA u oblasti ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja;  

Žarko Petrović i Thomas Facklam

-potvrđena je odluka EA EX Komiteta (EA Executive Committee) da se sa organizacijama IIOC (Independent International Organisation for Certification) i PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) kao prepoznatim stakeholder-ima potpiše sporazum u skladu sa EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders;


- data je obaveza EA EX Komitetu da se sa ES DG CLIMA dogovori u vezi Programa rada i budžeta za primenu EU/ETS Regulative za akreditaciju/verifikaciju, a predsedavajućem EA da potpiše orgovarajući sporazum sa DG CLIMA;


-verifikovan je predlog primene tri vrste scenarija realizacije kolegijalnog ocenjivanja koji će biti primenjeni da bi se omogućilo nacionalnim akreditacionim telima da potpišu MLA za oblast GHG (Greenhouse Gas) verifikaciju u skladu sa ISO 14065 i EU/ETS Regulatiovom;


-u skladu sa preporukom EA SRS Komiteta usvojen je dokument ILAC P8, ILAC Sporazum o uzajamnom priznavanju: Dodatni zahtevi i smernice za korišćenje simbola akreditacije i pozivanja na status akreditacije od strane akreditovanih laboratorija i kontrolnih tela kao EA uputstvo;
-potvrđene su dve nove aktivnosti u sklopu EA MLA i to: akreditacija PT provajdera i akreditacija proizvođača referentnih materijala;


- u skladu sa preporukom EA LC Komiteta usvojen je dokument ILAC G18:04/2010, Smernice za iskazivanje obima akreditacije za laboratorije kao EA uputstvo;


- u skladu sa rezolucijom 16.22 (ILAC Resolution GA 16.22) kojom se nalaže povlačenje dokumenta ILAC-G22:2004, povlači se prethodno doneta odluka o korišćenju pomenutog dokumenta kao EA uputstva;


- u skladu sa rezolucijom (IAF Resolution 2012-08) o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 27006 povlači se prethodno doneta odluka o prelaznom periodu za primenu navedenog standarda;  u skladu sa IAF odlukom prelazni period za primenu novog standarda je 18 meseci od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011.).


Tokom zasedanja Generalne skupštine EA izabrani su novi članovi  EA EX Komiteta na period od jedne godine počev od 01.01.2013.
- Thomas Facklam (DakkS)  – predsedavajući EA,
- Nicole VanLaethem (BELAC) – predsedavajući EA MAS Komiteta,
- Ignasio Pina (ENAC) – predsedavajući EA NNS Komiteta,
- Lucyna Olborska (PCA) – član EA EX Komiteta,
- Peter Kronvall (SWEDAC) – član EA EX Komiteta.     

                                                                                

 

Atmosfera sa skupštine

Daniel Pierre i Talbot Graham