Navigacija

Održan okrugli sto na temu "Metrologija, standardi, ispitivanje i kvalitet"

Aktuelnosti

U ponedeljak, 24. septembra 2012. godine Svetska banka je u prostorijama Ministarstva finansija i privrede organizovala okrugli sto na temu „Metrologija, standardi, ispitivanje i kvalitet (MSTQ)” u okviru „Projekta podrške inovacija u Srbiji” (Serbia Innovation Project) koji finansira Evropska unija.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministartsva finansija i privrede (MFP), Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), kao i predstavnici akreditovanioh tela za ocenjivanje usaglašenosti.


Naime, u februaru 2012. godine ekspert Svetske banke, dr Husein Ugur (Hüseyin Uğur), je posetio sve institucije infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji kako bi analizirao stanje u ovoj oblasti i dao preporuke za dalji razvoj pomenutih institucija. Njegov je prvi utisak da su sve institucije infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji na visokom stepenu razvoja i da imaju potencijal da budu lideri na prostoru zapadnog Balkana.


Na samom početku svog izlaganja dr Ugur je istakao značaj unapređenja zakona kojima se uređuje oblast poslovanja, odnosno pitanja osnivanja preduzeća i bankrota, jer su to oblasti koje čine osnov dobrog poslovanja u svakoj zemlji. Takođe, u postupku pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) svaka država mora da izdvoji značajna sredstva kako bi ispoštovala zahteve Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini (TBT) Svetske trgovinske organizacije. Ovaj sporazum podrazumeva postojanje i primenu standarda, ali i sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti. Republika Srbija je uspela da ispoštuje sve zahteve TBT sporazuma i uspešno se pripremi za pristupanje STO.


Dr Ugur je dao preporuke svim ustanovama u oblasti infrastrukture kvaliteta kako bi iste bile rame uz rame sa kolegama u najrazvijenim zemljama sveta. Napredak, koji je uočen u ovoj oblasti, je dobar, ali se zbog ograničenih resursa, što ljudskih što finansijskih, ne ide brzinom koja je neophodna. Potrebna je i bolja koordinacija različitih aktivnosti, harmonizacija procedura i povećanje efikasnosti sistema. Preporuka je dr Ugura da, u situaciji kada privreda Republike Srbije još uvek nije na zavidnom nivou, Ministarstvo finansija i privrede bude koordinator svih aktivnosti koje se u ovoj oblasti odvijaju. Potrebno je da postoji centralni nadzor tržišta kako bi ustanove infrastrukture kvaliteta mogle da znaju u koje oblasti da investiraju. U tom smislu je mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u MFP (Sektor infrastrukture kvaliteta), istakla da je najveći problem ministarstva taj što nema zakonsku osnovu po kojoj bi ostala ministarstva bila u obavezi da na zahtev MFP transponuju direktive EU u naše zakonodavstvo, svako u svojoj nadležnosti, kao i da tržišni nadzor nije pod nadzorom MFP, ali da MFP ima odličnu saradnju sa Ministarstvom trgovine i usluga. Kapaciteti Ministarstva trgovine i usluga nisu dovoljni pa će biti organizovana obuka tržišnih inspektora zbog čega je neophodna pomoć Evropske unije koja je za taj projekat izdvojila 2,5 miliona eura.


Nacionalni metrološki institut Republike Srbije, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale, mora, pre svega, da postane samostalna ustanova. Takođe je neophodno da propisi, koji uređuju oblast rada DMDM, budu na nivou koji postoji kod ATS-a i ISS-a. Predlaže se i da uloga DMDM-a treba da dobije na značaju kako bi DMDM postao neka vrsta tela koje bi bilo zaduženo za koordinaciju za sve tri ustanove u smislu davanja neophodnih informacija. Ono što DMDM odmah može da uradi je da se više angažuje u radu CIPM komiteta, kao i da učestvuje u aktivnostima EURACHEM-a (Evropska organizacija za merenja u analitičkoj hemiji). Takođe je preporuka da se u okviru DMDM-a unapredi sistem monitoringa učinka svih organizacionih jedinica, odnosno zaposlenih. Međutim, dr Ugur je istakao da DMDM ima kapacitete da postane vodeći metrološki institut na zapadnom Balkanu.


Ono što se mora istaći kada je rad Instituta za standardizaciju Srbije u pitanju jeste potreba da ISS treba da bude tako organizovan da dobija manje novca od države, ali da zbog ekonomske krize taj problem i dalje ostaje aktuelan. Zakon o standardizaciji predviđa da će evropski i međunarodni standardi biti prevođeni na srpski jezik čime će se olakšati njihovo usvajanje. Stoga je potrebno da ISS prevede što veći broj standarda na srpski jezik čime bi se pojednostavio postupak primene standarda.


Prema rečima dr Ugura Akreditaciono telo Srbije je napravilo veliki iskorak u svom razvoju i tako je postalo jedno od vodećih akreditacionih tela u regionu. Međutim, neophodno je da ATS razvije šemu za akreditaciju osoba, kao i da unapredi oblast akreditacije sistema menadžmenta.


Vlada Republike Srbije bi trebalo da omogući veću samostalnost ustanova infrastrukture kvaliteta, kao i stvaranje većeg tržišta za pomenute ustanove kako bi iste mogle da postanu finansijski nezavisnije od vlade. Kapacitete i kompetentnost Sektora za infrastrukturu kvaliteta u okviru Ministarstva finansija i privrede bi trebalo mnogo više koristiti, ali je i neophodno organizovati kampanje kako bi se javnost u Srbiji što bolje upoznala sa načinom rada i znajačem infrastrukture kvaliteta.


Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u MFP, je na kraju zaključila da će na osnovu Strategije infrastrukture kvaliteta biti izvršena analiza stanja u ustanovama infrastrukture kvaliteta i da će se raditi na izgradnji kapaciteta Direkcije za mere i dragocene metale kako bi ista postala samostalna ustanova kao i Akreditaciono telo Srbije i Institut za standardizaciju Srbije. Takođe se intenzivno radi na organizovanju kampanja za podizanje svesti, ali je neophodno da se iste što češće organizuju. U tom smislu je izrađeno pet različitih brošura za industriju u kojima se objašnjava mehanizam transponovanja direktiva EU u naše zakonodavstvo.
 


dr Husein Ugur sa saradnicima iz Svetske banke