Navigacija

ICAS 2012 i radionica na temu etičkog ponašanja u oblasti ocenjivanja usaglašenosti

Međunarodne aktivnosti

U okviru regionalnog IPA projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ koji finansira EU, 14. maja 2012. godine je održana u Istambulu, Turska, radionica za predstavnike osam zemalja korisnica projekta (zakonodavci, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti) na temu „Etičko ponašanje u oblasti ocenjivanja usaglašenosti“ pri čemu je poseban značaj dat sertifikaciji i problemima sa kojima se suočavaju sertifikaciona tela kako u Turskoj tako i u zemljama zapadnog Balkana.


Radionicu je otvorio David Norris, vođa pomenutog IPA projektnog tima, koji je tom prilikom pozvao učesnike da iznesu probleme sa kojima se suočavaju u svojim zemljama.


Nakon uvodnog izlaganja predavanje je održao Frank Lee, menadžer u BSI (British Standards Institution), tokom kojeg je predstavio principe dobre prakse i zahteve standarda ISO/IEC 17021 vezane za nepristrasnost, a koji su od suštinskog značaja za poštovanje etičkog kodeksa. Istakao je da je neophodno da se odluke o sertifikaciji donose na osnovu objektivnih dokaza, a da će se nedozvoljena praksa sprečiti poštovanjem pravila ocenjivanja usaglašenosti.


Ilker Ibik, član Upravnog odbora Turskog udruženja za ocenjivanje usaglašenosti (Association for Conformity Assessment, UDDer), je objasnio da je ovo udruženje osnovano 2006. godine kako bi se unapredila oblast ocenjivanja usaglašenosti i komunikacija u ovoj oblasti, ali i bolja koordinacija između državnih ustanova i privatnog sektora, univerziteta, privrednih komora, organizacija za zaštitu potrošača i drugih nevladinih organizacija. Stoga je bilo potrebno definisati etički kodeks i način njegove primene što je i učinjeno osnivanjem Komisije za etička pitanja. Takođe je naglasio da UDDer ostvaruje odličnu saradnju sa tržišnom inspekcijom i tržišnim inspektorima.


Učesnicima radionice se predstavio i Wolfgang Höhnl, član ISO CASCO, konsultant kompanije Austrian Standards plus, koji je održao predavanje na temu „Upoznavanje sa ISO / IEC Guide 60 - Kodeks dobre prakse u oblasti ocenjivanja usaglašenosti“. Kodeks sadrži preporuke dobre prakse za sve elemente ocenjivanja usaglašenosti, uključujući i normativna dokumenta, tela, sisteme, šeme i rezultate. Namenjen je licima i telima, koji žele da pružaju, promovišu i koriste pouzdane usluge ocenjivanja usaglašenosti, čime se olakšava trgovina na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou.


Na osnovu svog iskustva i preporuka pomenute Smernice Wolfgang Höhnl je mišljenja da tela za ocenjivanje usaglašenosti ne smeju da baziraju svoje aktivnosti samo na zahtevima standarda ISO 9000, niti da samostalno definišu zahteve za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno ne smeju da obavljaju svoje aktivnosti bez prethodno obezbeđene usaglašenosti predmeta ocenjivanja sa određenim zahtevima. Takođe je istakao da tela za ocenjivanje usaglašenosti ne smeju da objavljuju poverljive informacije o klijentima, niti je poželjno da nadležnost za ocenjivanje i odlučivanje prenesu na komisiju, jer u tom slučaju niko neće biti odgovoran (pitanje kolektivne odgovornosti), kao ni da bez razloga odlažu preispitivanje prijava i vršenje ocenjivanja, odnosno da moraju da postupaju po prigovorima i žalbama.


Nakon pomenute radionice 15. i 16. maja je u Istambulu održan III Međunarodni simpozijum (ICAS 2012) posvećen ocenjivanju usaglašenosti koji je organizovalo Tursko udruženje za ocenjivanje usaglašenosti (UDDer) kao deo aktivnosti projekta EU „Jačanje infrastrukture kvaliteta u Turskoj“. Cilj ovog simpozijuma je bio da se na jednom mestu okupe svi predstavnici institucija i organizacija, koje obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti u EU i Turskoj, kao i drugih zainteresovanih strana, kako bi se razmenila iskustva u oblasti akreditacije (ispitivanje i sertifikacija), standardizacije i metrologije. Dvodnevni program je obuhvatio teme vezane za svetske trendove u ovoj oblasti, ali  i ulogu i mesto Turske u svetskim okvirima. Predavanja su obuhvatila veliki broj tema iz sledećih oblasti: građevinarstvo, zaštita životne sredine i energija, poljoprivreda, informacione i komunikacione tehnologije sa ciljem daljeg razvoja ocenjivanja usaglašenosti u pomenutim oblastima.


Vođa pomenutog IPA projektnog tima, David Norris, je predstavio zaključke sa radionice održane 14. maja koji su zapravo sumarno predstavljeni problemi sa kojima se suočavaju tela za ocenjivanje usaglašenosti, a koji se odnose na imenovana tela koja osnivaju svoje filijale u stranim zemljama zbog čega su u obavezi da pomnije prate rad na lokacijama izvan svoje zemlje, nelojalnu konkurenciju, priznavanje sertifikata stranih tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja su akreditavale članice Evropske organizacije za akreditaciju, rešavanje etičkih pitanja u neharmonizovanim oblastima, kao i mnoga druga pitanja koja treba rešavati na međunarodnom nivou. Dogovoreno je da je potrebno organizovati radionicu koja će za cilj imati osnivanje regionalnog udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti, ali i da je neophodno da  IAF, EA and Evropska komisija urade više u ovoj oblasti.


Specijalni gosti simpozijuma su bili Merih Malmqvist Nilsson, koja predsedava Horizontalnim komitetom EA (EA HHC), Silvia Vaccaro, DG Enterprise (standardizacija), i Jacques McMillan, bivši šef sektora Evropske komisije za regulatornu politiku.


Merih Malmqvist Nilsson je upoznala učesnike sa novinama u Evropskoj organizaciji za akreditaciju i obavezama nacionalnih akreditacionih tela, kao i sa zahtevima za članstvo u pomenutoj međunarodnoj organizaciji, prekograničnu akreditaciju i akreditaciju sa fleksibilnim obimom.


Silvia Vaccaro je objasnila da je politika u oblasti standardizacije u EU jedna od dvanaest ključnih aktivnosti definisanih u Aktu jedinstvenog tržišta (Single Market Act), a da standardi pomažu razvoj brojnih oblasti u EU: konkurentnost, inovacije, zaštita životne sredine, transport, energija, zaštita potrošača, mala i srednja preduzeća, itd. Evropska komisija koordiniše rad na definisanju politike u oblasti standardizacije, promoviše primenu evropskih standarda čime se unapređuje zakonodavstvo i politike EU u cilju povećanja stepena konkurentnosti industrije u EU, mandata u CEN/CENELEC/ETSI, finansira rad organizacija CEN/CENELEC/ETSI. U narednim godinama sistem standardizacije će imati ključnu ulogu u brojnim oblastima, ali on mora postati fleksibilan, efikasan i savremen zbog čega je potrebno unaprediti saradnju sa evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN-CENELEC-ETSI) i obezbediti učešće potrošača i malih i srednjih preduzeća (SMEs), kao o organizacija za zaštitu životne sredine.


Jacques McMillan je prisutnima rekao da je 2008. godine usvojen novi set propisa kojim su dopunjena poglavlja zakonodavstva EU, koja uređuju oblast akreditacije, tržišnog nadzora i kontrole uvoza, kako bi se sprečilo da na tržište dospevaju opasni proizvodi. Objasnio je koliko je tržišni nadzor važan i zbog čega je bilo potrebno dopuniti „Novi pristup“ Uredbom EK 765/2008 kroz propisivanje zahteva za akreditaciju, tržišni nadzor i kontrolu uvoza. Na taj način su jasno definisane obaveze za sve učesnike, ali i obaveza da se sarađuje sa državnim organima, uloga carine, obaveza obaveštanja (RAPEX/ICSMS), saradnja sa drugim državama članicama. Međutim, da bi prozvodi i tržište bili bezbedni nije dovoljno sprovoditi samo ocenjivanje usaglašenosti, već je potrebno sprovoditi i koordinaciju i razmenu informacija, kao i uspostavljanje veze između interne i eksterne kontrole proizvoda.