Навигација

ICAS 2012 и радионица на тему етичког понашања у области оцењивања усаглашености

Међународне активности

У оквиру регионалног IPA пројекта „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ који финансира ЕУ, 14. маја 2012. године је одржана у Истамбулу, Турска, радионица за представнике осам земаља корисница пројекта (законодавци, национална акредитациона тела, тела за оцењивање усаглашености) на тему „Етичко понашање у области оцењивања усаглашености“ при чему је посебан значај дат сертификацији и проблемима са којима се суочавају сертификациона тела како у Турској тако и у земљама западног Балкана.


Радионицу је отворио David Norris, вођа поменутог IPA пројектног тима, који је том приликом позвао учеснике да изнесу проблеме са којима се суочавају у својим земљама.


Након уводног излагања предавање је одржао Frank Lee, менаџер у BSI (British Standards Institution), током којег је представио принципе добре праксе и захтеве стандарда ISO/IEC 17021 везане за непристрасност, а који су од суштинског значаја за поштовање етичког кодекса. Истакао је да је неопходно да се одлуке о сертификацији доносе на основу објективних доказа, а да ће се недозвољена пракса спречити поштовањем правила оцењивања усаглашености.


Ilker Ibik, члан Управног одбора Турског удружења за оцењивање усаглашености (Association for Conformity Assessment, UDDer), је објаснио да је ово удружење основано 2006. године како би се унапредила област оцењивања усаглашености и комуникација у овој области, али и боља координација између државних установа и приватног сектора, универзитета, привредних комора, организација за заштиту потрошача и других невладиних организација. Стога је било потребно дефинисати етички кодекс и начин његове примене што је и учињено оснивањем Комисије за етичка питања. Такође је нагласио да UDDer остварује одличну сарадњу са тржишном инспекцијом и тржишним инспекторима.


Учесницима радионице се представио и Wolfgang Höhnl, члан ISO CASCO, консултант компаније Austrian Standards plus, који је одржао предавање на тему „Упознавање са ISO / IEC Guide 60 - Кодекс добре праксе у области оцењивања усаглашености“. Кодекс садржи препоруке добре праксе за све елементе оцењивања усаглашености, укључујући и нормативна документа, тела, системе, шеме и резултате. Намењен је лицима и телима, који желе да пружају, промовишу и користе поуздане услуге оцењивања усаглашености, чиме се олакшава трговина на међународном, регионалном и националном нивоу.


На основу свог искуства и препорука поменуте Смернице Wolfgang Höhnl је мишљења да тела за оцењивање усаглашености не смеју да базирају своје активности само на захтевима стандарда ISO 9000, нити да самостално дефинишу захтеве за оцењивање усаглашености, односно не смеју да обављају своје активности без претходно обезбеђене усаглашености предмета оцењивања са одређеним захтевима. Такође је истакао да тела за оцењивање усаглашености не смеју да објављују поверљиве информације о клијентима, нити је пожељно да надлежност за оцењивање и одлучивање пренесу на комисију, јер у том случају нико неће бити одговоран (питање колективне одговорности), као ни да без разлога одлажу преиспитивање пријава и вршење оцењивања, односно да морају да поступају по приговорима и жалбама.


Након поменуте радионице 15. и 16. маја је у Истамбулу одржан III Међународни симпозијум (ICAS 2012) посвећен оцењивању усаглашености који је организовало Турско удружење за оцењивање усаглашености (UDDer) као део активности пројекта ЕУ „Јачање инфраструктуре квалитета у Турској“. Циљ овог симпозијума је био да се на једном месту окупе сви представници институција и организација, које обављају послове оцењивања усаглашености у ЕУ и Турској, као и других заинтересованих страна, како би се разменила искуства у области акредитације (испитивање и сертификација), стандардизације и метрологије. Дводневни програм је обухватио теме везане за светске трендове у овој области, али  и улогу и место Турске у светским оквирима. Предавања су обухватила велики број тема из следећих области: грађевинарство, заштита животне средине и енергија, пољопривреда, информационе и комуникационе технологије са циљем даљег развоја оцењивања усаглашености у поменутим областима.


Вођа поменутог IPA пројектног тима, David Norris, је представио закључке са радионице одржане 14. маја који су заправо сумарно представљени проблеми са којима се суочавају тела за оцењивање усаглашености, а који се односе на именована тела која оснивају своје филијале у страним земљама због чега су у обавези да помније прате рад на локацијама изван своје земље, нелојалну конкуренцију, признавање сертификата страних тела за оцењивање усаглашености, која су акредитавале чланице Европске организације за акредитацију, решавање етичких питања у нехармонизованим областима, као и многа друга питања која треба решавати на међународном нивоу. Договорено је да је потребно организовати радионицу која ће за циљ имати оснивање регионалног удружења тела за оцењивање усаглашености, али и да је неопходно да  IAF, EA and Европска комисија ураде више у овој области.


Специјални гости симпозијума су били Merih Malmqvist Nilsson, која председава Хоризонталним комитетом ЕА (EA HHC), Silvia Vaccaro, DG Enterprise (стандардизација), и Jacques McMillan, бивши шеф сектора Европске комисије за регулаторну политику.


Merih Malmqvist Nilsson је упознала учеснике са новинама у Европској организацији за акредитацију и обавезама националних акредитационих тела, као и са захтевима за чланство у поменутој међународној организацији, прекограничну акредитацију и акредитацију са флексибилним обимом.


Silvia Vaccaro је објаснила да је политика у области стандардизације у ЕУ једна од дванаест кључних активности дефинисаних у Акту јединственог тржишта (Single Market Act), а да стандарди помажу развој бројних области у ЕУ: конкурентност, иновације, заштита животне средине, транспорт, енергија, заштита потрошача, мала и средња предузећа, итд. Европска комисија координише рад на дефинисању политике у области стандардизације, промовише примену европских стандарда чиме се унапређује законодавство и политике ЕУ у циљу повећања степена конкурентности индустрије у ЕУ, мандата у CEN/CENELEC/ETSI, финансира рад организација CEN/CENELEC/ETSI. У наредним годинама систем стандардизације ће имати кључну улогу у бројним областима, али он мора постати флексибилан, ефикасан и савремен због чега је потребно унапредити сарадњу са европским организацијама за стандардизацију (CEN-CENELEC-ETSI) и обезбедити учешће потрошача и малих и средњих предузећа (SMEs), као о организација за заштиту животне средине.


Jacques McMillan је присутнима рекао да је 2008. године усвојен нови сет прописа којим су допуњена поглавља законодавства ЕУ, која уређују област акредитације, тржишног надзора и контроле увоза, како би се спречило да на тржиште доспевају опасни производи. Објаснио је колико је тржишни надзор важан и због чега је било потребно допунити „Нови приступ“ Уредбом ЕК 765/2008 кроз прописивање захтева за акредитацију, тржишни надзор и контролу увоза. На тај начин су јасно дефинисане обавезе за све учеснике, али и обавеза да се сарађује са државним органима, улога царине, обавеза обавештања (RAPEX/ICSMS), сарадња са другим државама чланицама. Међутим, да би прозводи и тржиште били безбедни није довољно спроводити само оцењивање усаглашености, већ је потребно спроводити и координацију и размену информација, као и успостављање везе између интерне и екстерне контроле производа.