Navigacija

Sednice Generalne skupštine EA tokom 2011. godine

Međunarodne aktivnosti

Tokom 2011. godine održane su 27. i 28. sednica Generalne skupštine EA u Berlinu u organizaciji Nemačkog akreditacionog tela (DAkkS), 25. i 26. maja 2011. godine, odnosno, u Varšavi 23. i 24. novembra 2011. godine, u organizaciji Poljskog akreditacionog tela (PCA).

Dvadeset sedma sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je održana u periodu 25-26. maj 2011. godine u organizaciji Nacionalnog akreditacionog tela Nemačke (DAkkS) koje je formirano krajem 2009. godine spajanjem većeg broja akreditacionih tela koja su postojala u Nemačkoj. Teme, o kojima se raspravljalo na Generalnoj skupštini, su bile raznovrsne, ali su se sve odnosile na stalni razvoj EA kao institucije koja se bavi pitanjem akreditacije u Evropi. Takođe je bilo reči o programu rada za 2012. godinu, a ponovo je usvojen tekst Strategije EA, koja važi do 2015. godine, kao i mandati članova Izvršnog komiteta kako bi bile obuhvaćene aktivnosti definisane programima rada i ispunjeni pomenuti ciljevi. Kada je reč o Multilateralnom sporazumu (MLA), koji potpisuju članice EA, Generalna skupština je usvojila plan aktivnosti za akreditaciju verifikacionih tela u skladu sa standardom ISO 14065 kako je i predviđeno Uredbom EU koja uređuje oblast akreditacije i verifikacije. Takođe je usvojena i prethodna revizija dokumenta EA-2/02 (2011): “EA procedure za potpisivanje Multilateralnog sporazuma (EA Procedures for the Multilateral Agreement)”, a dogovoreno je da će se nastaviti rad na reviziji koja će biti detaljnija. Tako će biti definisana nova aktivnost nivoa 2 MLA sporazuma koja se naziva verifikacija. Generalna skupština je takođe odlučila da će se ova aktivnost bazirati na standardu ISO 14065 za EMAS verifikatore čime, u skladu sa definicijom pojma verifikacije, standard ISO 14065 postaje standard nivoa 3.

 


MLA Savet će u program obuke za ocenjivače, koji će učestvovati u kolegijalnim ocenjivanjima EA, uključiti dokument koji je odobrila Generalna skupština, a u kojem se navodi mišljenje EA na temu “Ocena nepristrasnosti i objektivnosti kao zahteva standarda ISO/IEC 17011 sa posebnim osvrtom na nacionalna akreditaciona tela”. Na ovaj način bi se obezbedilo jednoobrazno shvatanje i usvojio harmonizovani pristup. Usvojene su nove tačke dnevnog reda, kao i dokumenti čija se revizija očekuje:
• nadzor podizvođača od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) kako bi aktivnosti članica EA bile sprovođene na harmonizovan način;
• nove smernice za međulaboratorijska poređenja sa malim brojem učesnika
• revizija dokumenta “EA-1/06: EA MLA sporazum (The EA MLA)”;
• revizija smernica EA za obuku - EA-3/05, EA-3/06 i EA-3/07 koje su zamenjene jednim dokumentom koji bi uključio obuke kada je reč o svim vrstama akreditacije;
• revizija dokumenta “EA-4/09: Akreditacija laboratorija za senzorska ispitivanja (Accreditation of Sensory Testing Laboratories)”;
• revizija dokumenta “EA-4/15: Akreditacija ispitivanja bez razaranja (Accreditation for Non-Destructive Testing)”.

 


Generalna skupština je podržala povlačenje dokumenta “EA-2/10: Politika učešća u ispitivanjima na nacionalnom i međunarodnim nivou (EA Policy for the Participation in National and International Proficiency Testing Activities)” i usvojila dokument “ILAC P9:2010” kao obavezan za sve članice EA.

Takođe je dogovoreno da će nova verzija dokumenta EA-3/01: “Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju u dokumentima i status potpisnica MLA sporazuma (Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status)” uključiti  i obavezu nacionalnih akreditacionih tela (NAT) da na sertifikatima o akreditaciji navedu podatak o tome da je predmetno akreditaciono telo potpisanik EA MLA sporazuma, da pored svog znaka koriste i znak, kojim se potvrđuje da su ista potpisnici EA MLA sporazuma, kao i da definišu politiku koja omogućava akreditovanim TOU da na  izveštajima i sertifikatima, koji se izdaju na osnovu obima akreditacije, navode podatak o tome da je predmetno akreditaciono telo potpisanik EA MLA sporazuma, kao i simbol akreditacije. Takođe je razmatrano na koji način akreditaciona tela treba da reaguju u slučaju podnošenja zahteva za prekograničnu akreditaciju kako bi se očuvala usklađenost sa svrhom i detaljnim zahtevima Uredbe (EK) 765/08. Dogovoreno je da članice EA neće uzeti u obzir razmatranje prijave za akreditaciju organizacije osnovane u zemlji koja je članica EA. Međutim, članica EA može da pruža usluge akreditacije takvim organizacijama samo ukoliko je to zatražio nadležni organ države članice, u kojoj je pomenuta organizacija osnovana, i uz dogovor sa NAT-om iz zemlje u kojoj je osnovana organizacija, koja je podnosilac pomenutog zahteva, u skladu sa odredbama člana 7 Uredbe (EK) 765/2008. Generalna skupština je takođe potvrdila svoj stav da standard ISO 22005 (Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation) ne bi trebalo koristiti u slučaju akreditacije.

Održana 28. sednica Generalne skupštine EA u Varšavi u organizaciji Poljskog akreditacionog tela (PCA)

U Varšavi je 23. i 24. novembra 2011. godine održana 28. Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju.

Tokom dvodnevnog rada razmatrana su mnoga pitanja poput onih vezanih za saradnju sa Evropskom komisijom i EFTA-om, realizaciju petogodišnjeg plana razvoja od 2010. do 2015. godine, aktivnosti EA tehničkih komiteta i Saveta za multilateralne sporazume (EA MAC), saradnju sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC), Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF), drugim regionalnim organizacijama akreditacionih tela i zainteresovanim stranama.

Na Generalnoj skupšini Evropske organizacije za akreditaciju (EA) doneto je 27 rezolucija uključujući i sledeće:

- ratifikacija rezultata elektronskog glasanja i usvajanja EA dokumenata EA-1/18 - Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA i EA-6/04 - EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites;
- odobravanje preporuka Saveta EA za multilateralne sporazume za prijem novih punopravnih i pridruženih članica Evropske organizacije za akreditaciju;
- odobravanje Izveštaja o radu za 2011. godinu i Programa rada za 2012. godinu;
- usvajanje Finansijskog plana za 2012. godinu;
- započinjanje kolegijalnog ocenjivanja za EU Emission Trading System (EU/ETS);
- odobravanje strategije EA za međulaboratorijsko poređenje od 2011. do 2021. godine i davanje mandata EA Komitetu za laboratorije da pripremi neophodna dokumenta za njenu primenu;
- povlačenje EA dokumenta EA-2/05: The Scope af Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing i usvajanja dokumenta ILAC G18: 2010: Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories kao smernice za članice EA;
- usvajanje dokumenta ILAC P14 Policy for Uncertainty in Calibration na predlog komiteta EA za laboratorije sa obaveznom primenom za sve članice EA;
- usvajanje dvogodišnjeg prelaznog perioda za akreditaciju sertifikacionih tela na predlog komiteta EA za sertifikaciona tela, a prema novoj verziji  standarda ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements;
- davanje mandata komitetu EA za sertifikaciona tela da započne reviziju dokumenta EA-6/03- EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive prema novoj Uredbi Evropske komisije o trgovini emisije gasova staklene bašte.

Na ovoj Generalnoj skupštini, u skladu sa Novim statutom Evropske organizacije za akreditaciju i kriterijumima za članstvo datim u dokumentu EA-1/17 – Supplement 1, Akreditaciono telo Srbije promenilo je svoj status i umesto potpisnice o saradnji postalo pridružena članica ove veoma važne međunarodne institucije.